ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2008

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2008 exRuanjaichon, V, exToojinda, T, exTragoonrung, S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding", Asian Journal of Plant Sciences , ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2008, หน้า 236-247
2008 exRuanjaichon, V., exTragoonrung, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Data mining of SubQTL region on chromosome 9: Dissecting gene structure and protein function.", Asian Journal of Plant Sciences , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2008, หน้า 268-275
Publish Year National Journal 2
2008 exรัชนี คงคาฉุยฉาย, exริญ เจริญศิริ, exอรวรรณ กริ่งเกษมศรี, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามีนอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่าง ๆ ของประเทศไทย", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 13-32
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, exInocencio E. Buot, Jr, "Species Composition of Mangrove Ecosystem in Ranong, Thailand", The Thailand National History Museum Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 51-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2008 inนางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์, inนางกัลยาณี ตีรวัฒน์, inนางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล, inนางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล, "การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมจิต สุรพัฒน์, exปิยะธิดา เกิดช่วย, "ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นและน้ำตาลต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การใช้ข้าวธาตุเหล็กสูงสำหรับการพัฒนาโจ๊ก", Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2008]