ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2023

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (30 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (30 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (30 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2023

Publish Year International Journal 4
2023 exPhetluan, W., exWanchana, S., exAesomnuk, W., exAdams, J., exPitaloka, M.K., exRuanjaichon, V., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T., exGray, J.E., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Candidate genes affecting stomatal density in rice (Oryza sativa L.) identified by genome-wide association", Plant Science, ปีที่ 330, พฤษภาคม 2023
2023 exWattanavanitchakorn, S., exWansuksri, R., exChaichoompu, E., exKamolsukyeunyong, W., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Dietary Fibre Impacts the Texture of Cooked Whole Grain Rice", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exKorinsak, S., exSriprakhon, S., exSirithunya, K., exSriwongchai, T., exWongsaprom, C., exPlabpla, A., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Resistance QTLs controlling leaf and neck blast disease identified in a doubled haploid rice population", Euphytica, ปีที่ 219, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
2023 exTansawat, R., exJindawatt, S., exEkkaphan, P., inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exSuttipanta, N., exVimolmangkang, S., exDe-Eknamkul, W., "Metabolomics approach to identify key volatile aromas in Thai colored rice cultivars", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 14, กุมภาพันธ์ 2023
Publish Year National Journal 2
2023 inดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์, อาจารย์, inดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร, อาจารย์, inนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, inนางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา, อาจารย์, exนิติภูมิ สร้อยสูงเนิน, exนวัต อุเทนรัตน์, "พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 403-418
2023 exสุรีพร นันท์ดี, exJonaliza L. Siangliw, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการขาดน้ำในระยะสืบพันธุ์ต่ออัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สในใบข้าวพันธุ์ไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 735-755

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84]