ผลงานศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร ปี 2010

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exIllas, Francesc, exBromley, Stefan T.), "Persistence of magic cluster stability in ultra-thin semiconductor nanorods", NANOSCALE , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 72-77
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exIllas, F, exBromley, ST, "Predicting transition pressures for obtaining nanoporous semiconductor polymorphs: oxides and chalcogenides of Zn, Cd and Mg", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 30, กันยายน 2010, หน้า 8513-8520
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, exWannakao, S., exChoomwattana, S., exMaihom, T., inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite", ACS National Meeting Book of Abstracts, สิงหาคม 2010

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20212014201120102009 >>
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, exนายสิปปกร วรรณขาว, exนางสาวเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ, exนายธนา ไม้หอม, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite", 240th ACS National Meeting and Exposition, 22 - 26 สิงหาคม 2010, แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exนายสิปปกร วรรณขาว, exนายธนา ไม้หอม, inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "DFT study of oxidative dehydrogenation of propane over a VO2-exchanged MCM-22 and ZSM-5 zeolites", 240th ACS National Meeting and Exposition, 22 - 26 สิงหาคม 2010, คอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=79&SectionID=03&BudgetYear=2010]