ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2023

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2023

Publish Year International Journal 5
2023 exPhirabhat Saengsawang, exMarc Desquesnes, inนายศราวุธ อย่างธารา, exPiangjai Chalermwong, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular detection of Loxodontofilaria spp. in Asian elephants (Elephas maximus) from elephant training camps in Thailand", Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, ปีที่ 92, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 101910(1-8)
2023 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of biological safety profile and nutritional composition of cattle small intestinal digesta (“Pia”), a traditional food ingredient in Northeastern Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 21-30
2023 exDuangsri, C., exSalminen, T.A., exAlix, M., inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exKhetkorn, W., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMรคenpรครค, P., exIncharoensakdi, A., inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Homology Modeling of Catalytically Active Recombinant PhaCAp Protein from Arthrospira platensis", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023
2023 exIshijima, K., inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, exPloypichai, P., exKriebkajon, B., exChinarak, T., exSridaphan, J., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTangcham, K., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exKuroda, Y., exTaira, M., exTatemoto, K., exPark, E., exVirhuez-Mendoza, M., exInoue, Y., exHarada, M., exYamamoto, T., exNishino, A., exMatsuu, A., exMaeda, K., "High Seroprevalence of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Infection among the Dog Population in Thailand", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023
2023 inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exสุชาดา ชูเชิด, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, exชนาภัทร ทับทิมศรี, exพีรภัทร แสงสว่าง, exMarc Desquesnes, exวันวิสาข์ วะชุม, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Trypanosoma evansi infections in buffaloes, beef and dairy cattle in Sakon Nakhon province using molecular and serological assays", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 809-816

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03]