ผลงานภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2024

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2024

Publish Year International Journal 6
2024 exWiroonpochit, P., exSarilak, D., inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exChisti, Y., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Surfactants affect urea deproteinization and subsequent prevulcanization of natural rubber latex", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 311, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exWichayet Saejung, ex Kotchaporn Khumtong, ex Witsanu Rapichai, ex Siriluk Ratanabunyong, exอมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Detection of feline immunodeficiency virus by neutral red-based loop-mediated isothermal amplification assay", Veterinary World, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 72-82
2024 inนายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์, exNordstrom-Schuler, E., exSoisook, P., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exChakngean, R., exPrapruti, S., exTanita, M., exPaladsing, Y., exMakaew, P., exPimsai, A., exSamoh, A., exMahuzier, C., exMorand, S., exChaisiri, K., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A protocol and a data-based prediction to investigate virus spillover at the wildlife interface in human-dominated and protected habitats in Thailand: The Spillover Interface project", PLoS ONE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1 JANUARY, มกราคม 2024
2024 exDumidae, A., exSubkrasae, C., exArdpairin, J., exPansri, S., exHomkaew, C., exGordon, C.N., inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanwisai, A., exVitta, A., "Assessment of the genetic diversity of lymnaeid (Gastropoda: Pulmonata) snails and their infection status with trematode cercariae in different regions of Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 119, เมษายน 2024
2024 exBoonciew, P., exSaisongkorh, W., exBrameld, S., exThongpin, M., exKurilung, A., exKrangvichian, P., exNiyomtham, W., exPatarakul, K., inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHampson, D.J., exPrapasarakul, N., "Improved Antibody Detection for Canine Leptospirosis: ELISAs Modified Using Local Leptospiral Serovar Isolates from Asymptomatic Dogs", Animals, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2024
2024 exYossapong Paladsing, exBui My Thuy Khanh, exนายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์, exSurapon Ketwang, exKittipong Chaisiri , exBernard Carcy, exMichel de Garine-Wichatitsky, exSerge Morand, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, "Dog blood parasite infection in upland and lowland communities of northern Thailand: The role of environment and care of dog owners", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2024 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศีลณัฎฐ์ วิเศษสมบัติ, exธนิสร กรเลิศวานิช, exธีรพงศ์ เดชวุ่น, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิครวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa) ที่สกัดด้วยเอทานอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 34-40

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=01]