ผลงานศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2011

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2011200920072006 >>
Publish Year National Journal 1
2011 exโรสริน อัคนิจ, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว", วารสารเกษตร มช., ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2011, หน้า 267-274

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20102008200720052004 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=37]