ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2003

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2003 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Use of soil cone penetrometers to detect the effects of compaction and organic amendments in claypan soils", Soil and Tillage Research, ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2003, หน้า 103-114
2003 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Surface compaction and poultry litter effects on corn growth, nitrogen availability, and physical properties of a claypan soil", Field Crops Research, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2003, หน้า 303-318

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2003 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bio-extract for urban wastewater treatment and concept of In-line treatment", The First International Symposium on Southeast Asian Water Environment – biodiversity and water environment, 23 - 25 ตุลาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2003 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Bryozoans to Monitor Water Quality in the Mae Klong River Basin in Western Thailand", สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 6 กันยายน 2003

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2003]