ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2003

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 2
2003 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Critical Success Factors in the Implementation of Energy Efficient Innovations in Buildings", Journal of Energy, ปีที่ 4, กันยายน 2003, หน้า 101-113
2003 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Design Team Member Selection for Successful Implementation of Energy Efficient Innovation in Architectural Projects", The Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference, กันยายน 2003, หน้า 607-616

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2003 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนยุคใหม่", การประชุมวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 เนื่องในการประชุมใหญ่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6, 30 - 31 พฤษภาคม 2003, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2003 inนายเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, อาจารย์, "CAD Tool for Daylighting Design and its Heat Transfer Impacts, part I:Thermal study", 1st Int. Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, Bangkok, Thailand, 8 - 10 ตุลาคม 2003, Bangkok

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05&BudgetYear=2003]