ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2022 exThanawadee Saengphet, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study of TVOC and HCHO Emissions From Various Multilayer Built-in Furniture Components Based on ISO 16000-9:2006 Emission Test Chamber Methods", Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 1-17
2022 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanit Thanadirek, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Topology Optimization-Based Reinforced Concrete Beams: Design and Experiment", Journal of Structural Engineering, ปีที่ 148, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 04022154-1-4022154-15
2022 exPhumchan, N., inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of illuminance and correlated colour temperature on emotional state and perception of Thai customers in clothing retail stores", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022
Publish Year National Journal 3
2022 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เกณฑ์ประเมินและให้ฉลากแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยอิงการจําาลองพลังงานและการประเมินวัฏจักรชีวิต", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 179-200
2022 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันติทัต ทับสุวรรณ, อาจารย์, "แนวทางการผลิตแผ่นดูดซับเสียงจากใยกัญชงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชน", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 1-16
2022 exฐิศิรักน์ เชื้อเมืองพาน, exดร. ณัฏรี ศรีดารานนท์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบล็อกปูพื้นทางเดินเท้าคอนกรีตพรุนจากหินกรวดและกะลาปาล์มน้ำมัน", วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 69-82

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 7
2022 exสุพิชฌาย์ วาณิชย์ปฏิยุทธ์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างสภาวะน่าสบายในห้องพักผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์", การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, 20 - 21 กรกฎาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exบัวตอง เรือชัย, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "พื้นที่เงาลมที่เป็นผลมาจากอาคารสูงโดยการจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณพลศาสตร์ของไหล : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตห้าแยกลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, 20 - 21 กรกฎาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแสงและสีต่อผู้ที่มีความผิดปกติทางสมอง: ทบทวนวรรณกรรม", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน ครั้งที่ 1, 11 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกิติพงศ์ คำเจริญ, inดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์, อาจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "วัสดุบุผนังภายในอาคารจากเส้นใยทะลายปาล์มนํ้ามันและวัสดุประสานธรรมชาติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 27 ตุลาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอนงค์ศิริ เสาร์แก้ว, inดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์, อาจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาที่รองรับขยะในอทยานแห่งชาติที่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7, 27 ตุลาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปฏิภาณ จันลือ, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์, อาจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติของไผ่ซางหม่นที่ผ่านการถนอมโดยการใช้สารเคมีและภูมิปัญญาพื้นถิ่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7, 27 ตุลาคม 2022, 2410 2 ถ. พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร 10900 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวิเศษ ฝากาทอง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบแบบเชิงกำเนิดกับวิศวกรรมโครงสร้าง", การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ "นวัตกรรมเปลี่ยนโลก", 25 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05]