ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2024

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (50 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (50 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (50 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2024

Publish Year International Journal 20
2024 exWiroonpochit, P., exSarilak, D., inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exChisti, Y., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Surfactants affect urea deproteinization and subsequent prevulcanization of natural rubber latex", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 311, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exYue Wang, exWeimin Tan, exXinliang Luo, exXingxing Rao, exYaxin Wang, exJinke Wang, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exLingwei Ma, exDawei Zhang, "A novel self-healing coating with mechanically-triggered self-reporting properties: Color and fluorescence dual damage indications", Progress in Organic Coatings, ปีที่ 187, ฉบับที่ N/A, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 108147
2024 exManosan, B., exKettipok, S., inนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of combined high-temperature and UV-C radiation on stilbene accumulation and stilbene biosynthetic pathway genes in mulberry (Morus sp.)", Plant Physiology Reports, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 141-152
2024 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, "Effect of crude sea grape hydrocolloids extract on the rice starch physicochemical and digestibility properties", Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 1-6
2024 exTorgbo, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exBรถhmdorfer, S., exBeaumont, M., exRosenau, T., "Cellulose fibers and ellagitannin-rich extractives from rambutan (Nephelium Lappaceum L.) peel by an eco-friendly approach", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 259, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exSoon Zher Neoh, exDr. Hua Tiang Tan, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exDr. Min Fey Chek, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exProf. Dr. Toshio Hakoshima, exProf. Dr. K Sudesh Kumar , "N-terminal truncation of PhaCBP-M-CPF4 and itsefect on PHA production", Microbial Cell Factories, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024
2024 exMeerasri, J., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exSakayaroj, S., inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Synergistic effects of thyme and oregano essential oil combinations for enhanced functional properties of sericin/pectin film", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 263, เมษายน 2024
2024 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวจุรีพร เกือบพิมาย, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางปรียานุช สีโชละ, exNanthavut Niyomvong, "Cellulase production under solid-state fermentation by Aspergillus sp. IN5: Parameter optimization and application", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2024
2024 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSomboonying, S., exCharoensin, P., exHiriotappa, A., exLowleraha, P., "Enhancing quality control in emulsion-type sausage production: Predicting chemical composition of intact samples with near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2024, หน้า 55-65
2024 exNaruemon Apinyakul, exSirayu Chanpee, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exNarathon Khemasiri, exAssoc. Prof. Apiluck Eiad-Ua, exAssoc. Prof. Pornsawan Assawasaengrat, "Synthesis of nanoporous carbon from brewer waste by hydrothermal carbonization assisted chemical activation for carbamazepine adsorption", Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhaodara, N., inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร, อาจารย์, exSawitree Wongrerkdee, exBoonruang, C., inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "Sustainable Development of ZnO Nanostructure Doping with Water Hyacinth-Derived Activated Carbon for Visible-Light Photocatalysis", Toxics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024
2024 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exศิรายุ จันปี้, exSupachai Jadsadajerm, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Apiluck Eiad-Ua, "Co-hydrothermal carbonization of polystyrene waste and maize stover combined with KOH activation to develop nanoporous carbon as catalyst support for catalytic hydrotreating of palm oil", Carbon Resources Conversion, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2024
2024 exTripob Longprang, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exWorapon Kiatkittipong, exAtthapon Srifa, exNuwong Chollacoop, exApiluck Eiad-ua, exSuttichai Assabumrungrat, "Bimetallic PdNi catalyst on cattail Leaves-Derived nanoporous carbon support for synthesis of partially hydrogenated fatty acid methyl ester (H-FAME)", Arabian Journal of Chemistry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2024
2024 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวจุรีพร เกือบพิมาย, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Fumaric acid production from fermented oil palm empty fruit bunches using fungal isolate K20: a comparison between free and immobilized cells", Peer J, ปีที่ 12, ฉบับที่ e17282, เมษายน 2024
2024 exChanpee, S., exApinyakul, N., inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exKhemasiri, N., exEiad-ua, A., exAssawasaengrat, P., "Oil palm leaf-derived nanoporous carbon via hydrothermal carbonization combined with NaOH microwave activation for tetracycline adsorption", Biomass Conversion and Biorefinery, เมษายน 2024
2024 inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อาจารย์, inนางปรียานุช สีโชละ, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exApipatpapha, T., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Enhancement of Antibacterial Silk Face Covering with the Biosynthesis of Silver Nanoparticles from Garcinia mangostana Linn. Peel and Andrographis paniculata Extract and a Bacterial Cellulose Filter", Coatings, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024
2024 inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUpanoi, T., inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inดร.ปัทมา ทองกอก, inนายอลงกต อินทรชาติ, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Assessing Environmental Factors for Seagrass Transplantation Site Suitability in Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 148-167
2024 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, exChalermsinsuwan, B., exSamsalee, N., exHuang, C.-W., inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "Hydrophobicity and performance analysis of beverage and agricultural waste torrefaction for high-grade bio-circular solid fuel", Carbon Resources Conversion, เมษายน 2024
2024 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exNippit Samattakarn, exSirayu Chanpee, exPornsawan Assawasaengrat, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, exApiluck Eiad-ua, "Solid shrimp waste derived nanoporous carbon as an alternative bio-sorbent for oxytetracycline removal from aquaculture wastewater", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2024
2024 exPhanukit Kunhachan, exWandee Sirithana, exOrapin Komutiban, exVassanasak Limkhuansuwan, exPhanchai Menchai, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exThanasak Lomthong, exKriangsak Ruchusatsawat, exSrisuda Samaimai, "Selection of Potential Bacteria in Termite Nest and Gut for Sustainable Agriculture", Trends in Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2024
Publish Year National Journal 1
2024 exจุรีพร เกือบพิมาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "น้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังต่อการเจริญและผลผลิตอ้อย", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 37-50

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2024 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Current Status of Terahertz Science and Technology in Thailand and Our Research Focus on Near-Infrared Spectroscopy for Agricultural Applications", First Symposium of Asian Research Network for Terahertz Molecular Science, 14 - 16 มีนาคม 2024, โกเบ ญี่ปุ่น
2024 inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, exMasahiro Hatayama, exHarumi Sato, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "A Comparative Study of Terahertz and Near-Infrared Spectroscopies for Accurate Classification of Gluten-Free and Gluten-Containing Flours", First Symposium of Asian Research Network for Terahertz Molecular Science, 14 - 16 มีนาคม 2024, Kobe ญี่ปุ่น

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25]