ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2023

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (49 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (49 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2023

Publish Year International Journal 11
2023 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exEilhann E. Kwon, exWei-Hsin Chen, "Machine learning and statistical analysis for biomass torrefaction: A review", Bioresource Technology, ปีที่ 369, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 128504
2023 exHedthong, R., exKittikorn, T., exDamsongsee, P., exKadea, S., inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Investigation of physico-chemical degradation through weathering acceleration of hemp/PLA biocomposite: thermal analysis", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, มกราคม 2023
2023 exChantaso, M., exChaiyong, K., exMeesupthong, R., exYingkamhaeng, N., exDiem, L.N., exTorgbo, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปรียานุช สีโชละ, "Sugarcane leave-derived cellulose nanocrystal/graphene oxide filter membrane for efficient removal of particulate matter", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 234, เมษายน 2023
2023 exAsasutjarit, R., exLeenabanchong, C., exTheeramunkong, S., exFristiohady, A., exYimsoo, T., exPayuhakrit, W., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exFuongfuchat, A., "Formulation optimization of sterilized xanthones-loaded nanoemulgels and evaluation of their wound healing activities", International Journal of Pharmaceutics, ปีที่ 636, เมษายน 2023
2023 exRobert G.J. Edyvean, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exSupatchalee Sophonthammaphat, "The Bio-Circular Green Economy model in Thailand โ€“ A comparative review", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 51-64
2023 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, อาจารย์, exน.ส.อันดามัน กลมกล่อม, exPiyapong Prasertsri, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Synergistic Effects of Combined Concurrent Training and Eri-Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Mineral Density, Muscle Strength, and Inflammation", Preventive Nutrition and Food Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 10-20
2023 exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Fermentation Characteristics and Aromatic Profiles of Plum Wines Produced with Hanseniaspora thailandica Zal1 and Common Wine Yeasts", molecules, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023, หน้า 1-12
2023 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exจุรีพร เกือบพิมาย, inนางปรียานุช สีโชละ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Optimization of Textile Waste Blends of Cotton and PET byEnzymatic Hydrolysis with Reusable Chemical Pretreatmen", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2023, หน้า 1-12
2023 exCheirsilp, B., exSatansat, J., exWanthong, K., exChaiyasain, R., inดร.จารุพร รักใหม่, exSuwannarach, N., exKumla, J., exPathom-aree, W., exWang, G., exSrinuanpan, S., "Bioprocess Improvement for fermentation of pigmented Thai glutinous rice-based functional beverage (Sato) with superior antioxidant properties", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023
2023 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exProf. Yei-Chin Chao, exProf. Yueh-Heng Li, "Co-torrefaction of rice straw and waste medium density fiberboard: A process optimization study using response surface methodology", Results in Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023
2023 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวเกษวรา เมทเมรุรัตน์, exSupaporn Prempree, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Callus Development of the Seagrass Enhalus acoroides (L.f.) Royle", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 25-36

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25]