ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, exDesalme, D., exThaler, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, exAngeli, N., exChantuma, P., exEpron, D., "In situ (CO2)-C-13 labelling of rubber trees reveals a seasonal shift in the contribution of the carbon sources involved in latex regeneration", Journal of experimental botany, ปีที่ 71, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2020, หน้า 2028-2039

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 exนางสาวณัฏฐณิชา อรรคสังข์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, inนางลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, "Sweet fruit sludges as reducing agents for natural indigo dyeing", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020), 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20]