ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2020

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 21
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทำแห้งจิ้งหรีดขาวด้วยไมโครเวฟและลมร้อนต่อโภชนาการ ปริมาณจุลินทรีย์ และสี", Journal of Food Processing and Preservation., ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e14407--
2020 exMiss Vattana Mom, exMr. Pawatra Chanlat, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำพองข้าวแต๋นด้วยเตาไมโครเวฟครัวเรือน", Jounal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e14413--
2020 exVaraporn Chaiyama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jean Guy LeBlanc, exAlejandra de Moreno de LeBlanc, exJean Marc Chartel, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Action modes of the immune modulating activities of crude mushroom polysaccharide from Phallus atrovolvatus", Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 100216-1-7
2020 exนายณัฏฐพล วัตนะกุล, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storage", Food Bioscience, ปีที่ 35, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 100549-1-10
2020 inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exBaricevic-Jones, I., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., exKubota, M., exRoytrakul, S., exMills, E.N.C., "Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein", Journal of Cereal Science, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 102970-1-10
2020 exMichael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางโภชนาการ ประสาทสัมผ้ส และเนื้อสัมผัสของขนมปังและคุกกี้ที่เสริมด้วยผงจิ้งหรีด", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า ---
2020 exKullananant, N, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The superiority of ultrapasteurization over conventional heat treatments regarding Riceberry beverage aroma", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 exAlghazwi, M, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, อาจารย์, exSmid, S, exZhang, W, "Impact of Ecklonia radiata extracts on the neuroprotective activities against amyloid beta (A beta(1-42)) toxicity and aggregation", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 103893-1-9
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Occurrence of aflatoxin- and ochratoxin A-producing Aspergillus species in Thai dried chilli", Journal of Agriculture and Food Research , ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 100054-1-8
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Comparative study on the effect of temperature and water activity on Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius isolates growth and mycotoxin production on a chili powder medium", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1782097-1-13
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และโภชนาการของจิ้งหรีดขาว", Journal of insect science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exKemika Angkaew, "Effect of superheated-steam drying compared to conventional parboiling on chalkiness, head rice yield and quality of chalky rice kernels", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 87, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 101627-1-16
2020 exกฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The Effects of pasteurization by conventional and ohmic heating methods and concentration processes on the madan (Garcinia Schomburgkiana Pierre) juice properties", Applied Engineering in Agriculture, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 205-219
2020 exNattapong Prichapan, exDavid Julian McClements, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Encapsulation of Iron within W1/O/W2 Emulsions Formulated Using a Natural Hydrophilic Surfactant (Saponin): Impact of SurfactantLevel and Oil Phase Crystallization", Food Biophysics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 346-354
2020 exJinta Chayawat, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์, "Reducing chicken nugget oil content with fortified defatted rice bran in batter", FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2020, หน้า 1355-1363
2020 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunichirou Shibata, exYuki Yasuda, exMunehiko Tanaka, exKazufumi Osako, "Optimization of Hydrolysis Conditions for Production of Gelatin Hydrolysates from Shark Skin Byproduct and Evaluation of Their Antioxidant Activities", Journal of Aquatic Food Product Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2020, หน้า 736-749
2020 exPlupjeen, SN, exChawjiraphan, W, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, อาจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiome", 3 BIOTECH, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2020, หน้า 29
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSudhir K. Sastry, exWarangkana Srichamnong, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extraction", LWT, ปีที่ 134, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 110112-1-10
2020 inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exKubota, M., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., "Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates", Journal of Cereal Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 10304
2020 exน.ส. ธนวรรณ วันทอง, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Rambutan (Nephelium lappaceum) kernel olein as a non-hydrogenated fat component for developing model non-dairy liquid creamer: effect of emulsifier concentration, sterilization, and pH", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 12, เมษายน 2020, หน้า 4404-4413
2020 exBusakorn Mahisanunt, exHironori Hondoh, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "In Situ Observation and Physical–Chemical Characteristics of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel Olein CrystalsObtained from Acetone Fractionation", JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society, ปีที่ 97, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1203-1213
Publish Year National Journal 1
2020 exนิภาพร กุลณา, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางกายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวที่ได้รับผลจากอัตราส่วนของแป้งข้าวสินเหล็กต่อแป้งข้าวฟ่างดำที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 419-428

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2020 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, exRetty Putri Utami Dwipa, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycobiota and Mycotoxins Contamination in Sesame Seeds, Lotus Seeds and Job’s Tears Seeds from Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Regulations Relating to Mycotoxins in Food and Feed in Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Influence of temperature and water activity on growth and production of aflatoxin B1 by Aspergillus flavus and ochratoxin A by A. carbonarius isolated from dried chili", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exRetty Putri Utami Dwipa, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competition of Toxigenic Isolates of Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius Under Shifting Temperature", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yorgrakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRetty Putri Utami Dwipa, exChananya Chuaysrinule, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Mycotoxigenic fungi and mycotoxins in selected cereals in Thailand and theirs exposure assessment", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yograkarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อนวัตกรรมอาหารในการปฎิวัติอุตสาหกรรม4.0และความปรกติใหม่", The 1st Agro-Industrial Technology Online Conference on The Agro-Industrial Revolution, New Normal and The Future of Work , 17 กันยายน 2020, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exศตวรรษ ตัญญู, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of processing parameters and additives on the qualities of frozen ready-to-eat brown rice products", International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2020), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2020 exนส. พิชชาภา หาญเกษม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการลดขนาดเครื่องนวดเนื้อสุญญากาศและการหาสภาวะที่ดีที่สุดในการนวดเนื้อสุญญากาศสำหรับการผลิตเนื้ออกไก่ปรุงสุกแช่แข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Profiling traditional rice vinegar bacterial diversity through PCR-DGGE technique", The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=04]