ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2024

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (26 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (26 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2024

Publish Year International Journal 19
2024 exDewi Cakrawati, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Consecutive purple sweet potato vinegar fermentation using mixed starter of Aspergillus spp, Saccharomyces cerevisiae, and dried starter of Acetobacter pasteurianus", ASEAN Journal of Science and Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 49-60
2024 exWilawan Suathong, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "The shelf life and quality of green pea (Pisum sativum) sprouts duringstorage at different refrigerated temperatures and durations ofindirect-sunlight exposure", Postharvest Biology and Technology , ปีที่ 207, ฉบับที่ 112590, มกราคม 2024, หน้า 1-20
2024 exSurareungchai, S., exBorompichaichartkul, C., inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exPongprasert, N., exJitareerat, P., exSrilaong, V., "Encompassing potential preventive controls using GFSI, USDA National Organic Program, FSMA Preventive Controls for Human Food and FSMA Intentional Adulteration in ready-to-eat organic leafy green salad: A case study from Thailand", Food Control, ปีที่ 157, มีนาคม 2024
2024 exTrifan Budi, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, exThanyapat Thong, exThitipong Panthum, exKantika Noito, exPish Wattanadilokchatkun, exMaryam Jehangir, exAingorn Chaiyes, exWongsathit Wongloet, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, exMitsuo Nunome, exThepchai Supnithi, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Research Note: Possible influence of thermal selection on patterns of HSP70 and HSP90genepolymorphismsin Thai indigenous and local chicken breeds and red junglefowls", Poultry Science, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-6
2024 exSansud, A., exJose, D., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro a-Amylase and a-Glucosidase Inhibitory Activity of Dioscorin from Dioscorea alata", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exAdiba, I.F., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรรธินี เกตุคง, อาจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of ingredients on cooking quality, textural properties, and microstructure of fresh mung bean by-product gluten-free pasta", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 2581-2591
2024 inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Ohmic heating of chicken sausage: electrical conductivities, heating characteristics, temperature prediction, and the comparison with conventional heating methods", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 243-255
2024 exMok, K., exHonwichit, O., exFunnuam, T., inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNielsen, D.S., inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, "Synergistic activity of Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 and water-based plants against Salmonella challenge in a human in vitro gut model", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024
2024 exAksornsri, T., inดร.เมธาวี เพียรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alginate beads loaded with rambutan extract: characterization and stability during in vitro gastrointestinal digestion", Journal of the Science of Food and Agriculture, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exWongmaneepratip, W., inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of bifenthrin pesticide on fermented cultures and metabolite profiles of kombucha tea", LWT, ปีที่ 197, เมษายน 2024
2024 inดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Application of ohmic heating in cooking mixtures of brown rice and whole grains: total phenolic content, antioxidant activities, vitamin B1, some minerals, and energy consumption", International Journal of Food Properties, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024, หน้า 431-447
2024 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSomboonying, S., exCharoensin, P., exHiriotappa, A., exLowleraha, P., "Enhancing quality control in emulsion-type sausage production: Predicting chemical composition of intact samples with near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2024, หน้า 55-65
2024 exBraga, J.D., inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKumrungsee, T., "Gamma-aminobutyric acid as a potential postbiotic mediator in the gut–brain axis", npj Science of Food, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024
2024 exนางสาวฌัญญา งามเสมอ, exผศ.ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อย, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, exผศ. ดร.จินตนา ศิริวราศัย, "Potential Health Benefits of Fermented Vegetables with Additions of Lacticaseibacillus rhamnosus GG and Polyphenol Vitexin Based on Their Antioxidant Properties and Prohealth Profiles", Foods, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, เมษายน 2024, หน้า 1-21
2024 exKlinmalai, P., exManajareansook, P., inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรรธินี เกตุคง, อาจารย์, "Freeze-Thaw Stability Regulating Mechanism of Polysaccharide Extracted from Mung Bean Seed Coat on Rice Starch Gel: Retardation of Retrogradation and Ice Crystal Growth", Food and Bioprocess Technology, เมษายน 2024
2024 exHuynh, T.T.H., exWongmaneepratip, W., inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship between Flavonoid Chemical Structures and Their Antioxidant Capacity in Preventing Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Formation in Heated Meat Model System", Foods, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, เมษายน 2024
2024 exMr. Chaminda Sampath Induruwa Induruwa Vidana Arachchige Dona, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Encapsulation of black pepper oleoresin by applying different wall materials with spray- or freeze-drying techniques and quality determination", Drying Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-18
2024 exYooying, R., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธาวี เพียรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of different encapsulation techniques on the pH, thermal and storage stability of vitexin", NFS Journal, ปีที่ 35, มิถุนายน 2024
2024 inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exSukmak, R., exManatchaiworakul, W., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mung bean seed coat extract modulates gut microbiota and inflammatory markers in high-fat fed rats", Journal of Food Science and Technology, พฤษภาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2024 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Novel method of rice flour production for environmental friendliness", Victam Asia Conference 2024, 14 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2024 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนายธิติภัทร์ เจริญกิจสุพัฒน์, exนส จุฑามาศ ประจันทร์, exนายอมเรศ จันทร์วาววาม, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส พัชร ชูศักดิ์, exนส วริศรา รชตะพฤกษ์, exนส ดลพร ศิลาไศลโศภิชฐ์, "กรรมวิธีการผลิตสับปะรดอบกรอบด้วยเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "กรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากข้าวยีสต์แดง", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; บริษัท เบเน ลิฟวิ่ง จำกัด, 2024

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202320202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=04]