ผลงานภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2024

Publish Year International Journal 6
2024 exNishinari, K., exPeyron, M.-A., exYang, N., exGao, Z., exZhang, K., exFang, Y., exZhao, M., exYao, X., exHu, B., exHan, L., exMleko, S., exTomczyล„ska-Mleko, M., exNagano, T., exNitta, Y., exZhang, Y., exSingh, N., exSuk Meng, A.G., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exGamonpilas, C., exMoritaka, H., exKohyama, K., exYoshimura, M., exHirashima, M., exTakemasa, M., exTsutsui, K., exSu, L., "The role of texture in the palatability and food oral processing", Food Hydrocolloids, ปีที่ 147, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exนางสาวพัชรนันท์ สุขแสงพนมรุ้ง, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอริสรา หิริโอตัปปะ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Rapid, non-destructive prediction of coconut composition for sustainable UHT milk production via near-infrared spectroscopy", Journal of Food Composition and Analysis, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, เมษายน 2024
2024 inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, exHangsalad, S., inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Surface Modification of Okara Cellulose Crystals with Phenolic Acids to Prepare Multifunction Emulsifier with Antioxidant Capacity and Lipolysis Retardation Effect", Foods, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024
2024 exAdiba, I.F., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรรธินี เกตุคง, อาจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of ingredients on cooking quality, textural properties, and microstructure of fresh mung bean by-product gluten-free pasta", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 2581-2591
2024 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSomboonying, S., exCharoensin, P., exHiriotappa, A., exLowleraha, P., "Enhancing quality control in emulsion-type sausage production: Predicting chemical composition of intact samples with near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2024, หน้า 55-65
2024 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inนายพสธร ผ่องแผ้ว, exThirathumthavorn, D., inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Heat-drying and size reduction-treated tapioca flour stabilized oil-in-water emulsion-loaded eugenol: Physical properties, stability, and in vitro gastrointestinal digestion", Future Foods, ปีที่ 9, มิถุนายน 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2024 exวิชุนันท์ ลีวรรณ์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของผงฝรั่งที่ใช้แทนที่ไขมันต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอก", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exธนพร จรบุรมย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, ex ปภาวริน หล่อลีฬหา , "ผลของการแทนที่ไขมันในเค้กเนยสดด้วยผงมะพร้าวจากอุตสาหกรรมกะทิ UHT", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exคันฉัตร สังข์ชุม, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของใบกัญชาต่อคุณภาพเอกซ์ทรูเดตที่มีส่วนผสมหลักจากแป้งถั่วเหลืองสกัดไขมัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=03]