ผลงานภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2020

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2020 exนางสาวจิตติมา เรืองรัตนากร, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Installation design of on-line near infrared spectroscopy for the production of compound fertilizer", Vibrational Spectroscopy, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-103008-9
2020 exน.ส.เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPitchayapat Chonpracha, exRyan Ardoin, exWitoon Prinyawiwatkul, "Consumer perception of extruded snacks containing brown rice and dried mushroom", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 46-54
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์, exProf. Gohtani Shoichi, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsions", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 387-392
2020 inนางสาวพิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exBoonyarit, J., exPlangmon, C., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industry", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012035-
2020 inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Development of antimicrobial coating from tapioca starch incorporated with organic salt and acetic acid and its effect on cucumber quality", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 314-327
2020 exJansrimanee, S., inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Synergetic effects of ultrasound and sodium alginate coating on mass transfer and qualities of osmotic dehydrated pumpkin", Ultrasonics Sonochemistry, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 10525
Publish Year National Journal 7
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์, "ผลของมอลโทเดกซ์ทรินที่ผ่านการเอสเทอร์ริฟิเคชันและมีโครงสร้างที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของน้ำสลัด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 108-116
2020 exอริสรา หิริโอตัปปะ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับทำนายคุณภาพน้ำอ้อยคั้นสด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 68-75
2020 exปรัสรา กนกบดีวณิช, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exปารมี พูลสวัสดิ์, ex สุพิชชา ไหมสมบุญ, "สมบัติเชิงเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กที่เติมพิวเร่มะม่วง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 79-89
2020 exPrawta Chantaro, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment on Quality of Cassava Chips", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 154-164
2020 exสุภามาศ หาญเพิ่มชัย , inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exมินตรา นักธรรม, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการปอกเปลือกและเวลาในการนึ่งต่อสมบัติด้านความหนืดของแป้งกล้วยดิบและด้านเนื้อสัมผัสของเจลแป้ง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 367-378
2020 exพัชรนันท์ สุขแสงพนมรุ้ง, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exอริสรา หิริโอตัปปะ, exปิยะมาศ คงแขม, "การตรวจติดตามปริมาณความชื้นในพริกแกงเขียวหวานระหว่างกระบวนการผัดโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 257-264
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์, "ผลของมอลโตเดกทรินเอสเทอร์ร่วมกับ Tween 80 ต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของอิมัลชันเครื่องดื่ม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1780-1794

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2020 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exArisara Hiriotappa, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRUTCHADAPORN NOOTAS, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Analysis of First Sugarcane Juice Qualities in Raw Sugar Milling Process Using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRUTCHADAPORN NOOTAS, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Determination of Sugarcane Qualities Based on Shredded Cane Spectra Using Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exPatcharanun Suksangpanomrung, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exArisara Hiriotappa, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exPiyamart Khongkhaem, "Monitoring Fat Content of Grated Coconut Meat in Coconut Milk Extraction Process Using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exSupamas Hanpermchai, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of banana flour and soybean oil on the physical qualities of batter and banana cake", International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB2020), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exMintra Nugthum, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucralose substitution on moisture transfer and physicochemical characteristics of Marian plum leather", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020):Future Food Innovation for Better Health and Wellness , 18 - 19 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120072004 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=03]