ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2022

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

62

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2022 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชยณัฐ เพชรปานกัน, exปภาวิน ศิริโพธิ์, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, อาจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of nisin and EDTA on morphology and properties of thermoplastic starch and PBAT biodegradable films for meat packaging", Food Chemistry, ปีที่ 369, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 130956-
2022 inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, อาจารย์, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, exขวัญชาติ พรมฮวด, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Morphology and permeability of bio-based poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT), poly(butylene succinate) (PBS) and linear low-density polyethylene (LLDPE) blend films control shelf-life of packaged bread", Food Control, ปีที่ 132, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 10854
2022 inนางสาววรรธินี เกตุคง, อาจารย์, exWongphan, P, exKlinmalai, P, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic starch blown films functionalized by plasticized nitrite blended with PBAT for superior oxygen barrier and active biodegradable meat packaging", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 374, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exTien Lam, N., exMinh Quan, V., exBoonrungsiman, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness of bio-dispersant in homogenizing hydroxyapatite for proliferation and differentiation of osteoblast", Journal of Colloid and Interface Science, ปีที่ 611, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 491-502
2022 exWattana Pelyuntha, inนางกิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Combined effects of Salmonella phage cocktail and organic acid for controlling Salmonella Enteritidis in chicken meat", Food Control, ปีที่ 133, ฉบับที่ B, มีนาคม 2022, หน้า 108653-1-9
2022 inดร.เกียรติชัย วาดอักษร, อาจารย์, exPanrong, T, exWongphan, P, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Plasticized hydroxypropyl cassava starch blended PBAT for improved clarity blown films: Morphology and properties", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, ปีที่ 176, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exYingkamhaeng, N, exNimchua, T, exPinmanee, P, exSuwanprateep, J, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Synergistic effect of xylanase and laccase on structural features of energy cane", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, ปีที่ 176, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15]