ผลงานฝ่ายบริการ ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของฝ่ายบริการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20132011 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20202006 >>
Publish Year National Conference 2
2020 inนางสาวสมใจ ขุนเจริญ, inดร.กนก สุขมณี, inนายณัฐวุฒิ นันทปรีชา, "การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)", การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10, 8 - 9 มกราคม 2020, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2020 inนายชาญณรงค์ เผือกพูลผล, inนางสาววาทินี เขมากโรทัย, "ระบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ, 9 มกราคม 2020, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=14&SectionID=12]