ผลงานฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 2
2009 exอรัญณีย์ ภารเจิม, inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, exกาญจนเนศ อรรถวิภาคไพศาลย์, "การมีส่วนร่วมในการทำสวนยางพาราของแม่บ้านเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 367-374
2009 exชาญวิทย์ สมวงศ์, inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, exกาญจนเนศ อรรถวิภาคไพศาลย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 375-382

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 200720061996 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=12&SectionID=03&BudgetYear=2009]