ผลงานฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 1996

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1996

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1996

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1996

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1996

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1996

0

Award

รางวัล ปี 1996

แนวโน้มผลงานของฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 200720061996 >>
Publish Year National Conference 1
1996 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inนายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกมลรัฐ (ลาออก] อินทรทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, inนางสาวกฤติยา (ลาออก) มลาสานต์, "การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1996, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=12&SectionID=03&BudgetYear=1996]