ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2011

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

11

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2011 exNa Nakorn, P., inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro and in silico binding study of the peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking site", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 270, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 88-97
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exDr. Kazuhiko Nakahara, "Antioxidant Capacity and Antimutagenicity ofThermal Processed Thai Foods", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 211-218
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, exUrai Paosangtong, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 510-520
2011 inดร.ดาลัด ศิริวัน, exHirotoshi Tamura, exTakayuki Naruse, "?-methylene-?-lactone skeleton of sesquiterpenesfromyacon (Smallanthussonchifolius) leaves on caspase-dependentapoptosis and NF-?B inhibition in humancercival cancer cells", Fitoterapia, ปีที่ 82, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2011, หน้า 1093-1101
2011 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "Chemopreventive Activity of Sesquiterpene Lactones (SLs) from Yacon against TPA-induced Raji Cells Deformation", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 605-609
Publish Year National Journal 4
2011 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในผลไม้ที่คัดเลือก", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 17-24
2011 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "เครื่องดื่มน้ำตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2011, หน้า 25-38
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 253-256
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "สารพิษที่มากับอาหารทอด ปิ้ง ย่างและแนวทางในการหลีกเลี่ยง", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011 - มกราคม 2012, หน้า 15-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2011 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "Comparative studies of organic rice and conventional rice effects on protein efficiency ratio in rats", 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (APCCN2011) , 7 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, "Calcium bioavailability of texture vegetable protein fortified with calcium in rats", 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition, 5 - 8 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effect of repeated frying on the phyco-chemical of omelet", International Food Conference 2011 , 28 - 29 ตุลาคม 2011, สุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exKriyaporn Songmuaeng, "The Effects of Freeze-Dried Crocodile Blood Supplementation and Vitamin C on HematologicalValues of Iron Deficiency Anemia Male Rat", The 3rd International Conference of Bioinformatics, Natural Products and Traditional Medicine, 14 - 16 ตุลาคม 2011, Xi'an อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดงและแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้ก", Life Improvement Food Technology , 28 - 29 ตุลาคม 2011, surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 exนางสาว วราภรณ์ บุญยรัตน์ , inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Simulations of Retinol in Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayer", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Resistant Starch, Starch Digestion and Nutrients of Different Banana Cultivars with an Effect of Ripening and Processing ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2554", The XI Asian Congress of Nutrition , 13 - 16 กรกฎาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, "Antioxidant capacity and alpha-glucosidase inhibition of local Southeast Asian vegetables", 5th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH 2011) , 17 - 20 ตุลาคม 2011, barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2011 exนางสาว เตือนใจ สมบูรณ์, exDr. Mathew Paul Glesson, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exJ. Ochiai, exS. Mori, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DFT STUDIES ON AROBIDOPSIS THALIANA ALLENE OXIDE SYNTHASE", The Ninth Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC), 17 - 22 กรกฎาคม 2011, Santiago de Compostela ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exนางสาว วราภรณ์ บุญยรัตน์ , inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Distribution and Orientation of Retinol in Dipalmitoylphosphatidylcholine BilayerWarabhorn", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII), 2 - 8 กันยายน 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, exKazuhiko Nakahara, "Reactive oxygen species scavenging effect of culinary Asian herbs", 5th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH 2011) , 17 - 20 ตุลาคม 2011, barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2011 exนางสาว เตือนใจ สมบูรณ์, exMatthew Paul Gleeson, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exJun Ochiai, exSeiji Mori, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DFT Studies on Allene Oxide Synthase", The 7th International Student Conference, 3 - 4 ธันวาคม 2011, Ibaraki ญี่ปุ่น
2011 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Elucidation of Antioxidant Properties of Hydroxyflavone on O-H Bond Dissociation Enthalpies", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "Optimum dose of freeze-dried crocodile blood as food supplement for iron deficiency Sprague-Dawley rats", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011), 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "การเสริมพลังชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", Thailand Research Expo 2011, 26 - 30 สิงหาคม 2011, ห้องประชุมบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 10
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูป", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , 2011
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูป", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , 2011
2011 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2011
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเขียวหวานสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดเขียวหวานดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดคั่วกลิ้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดคั่วกลิ้งดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกะปิสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดกะปิดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉ่าสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉู่ฉี่สำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉู่ฉี่ดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวายุห์ สนเทศ, "เครื่องดื่มธัญชาติสำเร็จรูปสมุนไพรไทยและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว", Kasetsart University, 2011
2011 inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "กระบวนการผลิตข้าวตูกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2011]