ผลงานฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ปี 2009

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20092003 >>
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางวรางคณา พันธุมโพธิ, inนางสาวลักขณา แสนมณี, "แนวโน้มความต้องการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Future of Higher Education , 12 - 16 ตุลาคม 2009, ปีนัง มาเลเซีย
Publish Year National Conference 2
2009 exParichart Man-on, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารฟอร์โบลเอสเทอร์ในระหว่างการหมักปุ๋ยจากกากเมล็ดสบู่ดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอายุเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ด และปริมาณน้ำมันของสบู่ดำ ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=01&BudgetYear=2009]