ผลงานฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ปี 2007

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2007 exJagat Devi Ranjit, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Weed Seed Bank Response to Soil Depth, Tillage and Weed Management in the Mid Hill Ecology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 17-33

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20092003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=01&BudgetYear=2007]