ผลงานฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ปี 2006

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2006 exWorku Burayu, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tillage System and Fertilizer Rate Effects on Sorghum Productivity in the Central Rift Valley of Oromiya, Ethiopia.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 2
2006 inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Conservation Tillage and Crop Rotation: Concomitant Systems to Incorporate Tef [Eragrostis tef (Zucc.) Trotter] Production with Sustainability in the Dryland Oromia", KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 312-0
2006 inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, "AGRONOMIC PERFORMANCES AND INDUSTRIAL CHARACTERS OF SUGARCANE VARIETIES UNDER FINCHAA VALLEY CONDITIONS, OROMIYA, EAST AFRICA", วิทยสารกำแพงแสน, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2006, หน้า 27-33

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20092003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=01&BudgetYear=2006]