ผลงานฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ปี 2003

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2003 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการเก็บถนอมเพื่อรักษาคุณภาพน้ำมะนาวสด", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2003 - กันยายน 2004, หน้า 31-49

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20092003 >>
Publish Year National Conference 2
2003 inนางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, "Lactic-fermented sweet corn beverage", 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2003, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2003 inนางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสุรณี ทองเหลือง, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, "Production of Sweet Corn Yogurt", 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2003, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=01&BudgetYear=2003]