ผลงานภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 15
2015 exMahidol, C., inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of continuous intravenous infusion of morphine and morphine-tramadol on the minimum alveolar concentration of sevoflurane and electroencephalographic entropy indices in dogs", Veterinary Anaesthesia and Analgesia, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มีนาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 182-186
2015 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exNiels Gr?tzner, exRosana Lopes, exBlake C Guard, exJan S Suchodolski, exJ?rg M Steiner, "Stability of 3-bromotyrosine in serum and serum 3-bromotyrosine concentrations in dogs with gastrointestinal diseases", BMC Veterinary Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, มกราคม 2015, หน้า 1-7
2015 exเมทิตา สัสดี, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Normal Clinical Electroretinography Parameters for Poodle, Labrador Retriever, Thai Ridgeback, and Thai Bangkaew", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2015, หน้า 67-74
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus(Boophilus) microplus ticks collected from cattle across Thailand", Experimental and Applied Acarology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 247-256
2015 inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, อาจารย์, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "การฉีดเซลล์ต้นกาเนิดจากโพรงประสาทฟันเข้าภายในข้อต่อของสุนัขเพื่อรักษาโรคข้อเสื่อมเรื้อรัง", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2015, หน้า 131-139
2015 exWangdee, C., exHazewinkel, H. A. W., inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, อาจารย์, exTheyse, L. F. H., "Extended proximal trochleoplasty for the correction of bidirectional patellar luxation in seven Pomeranian dogs", JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 130-133
2015 exThangnipon, Wipawan, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์, exJantrachotechatchawan, Chanati, exNgampramuan, Sukonthar, exTuchinda, Patoomratana, exNobsathian, Saksit, "Protective roles of N-benzylcinnamide on cortex and hippocampus of aged rat brains", ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 1380-1388
2015 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, exYi Ren, exLih Kuo, "Endothelin-1 impairs coronary arteriolar dilation: Role of p38 kinase-mediated superoxide production from NADPH oxidase", Journal of Molecular and Cellular Cardiology, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2015, กันยายน 2015, หน้า 75-84
2015 exChulabhorn Mahidol, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Optimal cutoff points of entropy indices for use in predicting responses elicited during determination of minimum alveolar concentration of sevoflurane in dogs.", American Journal of Veterinary Research, ปีที่ 76, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 500-506
2015 exธนวุฒิ เหมนิลรัตน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยทิพย์ ชูเฉลิมพล, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Flash visual evoked potentials in normal pomeranian dogs and those with canine cognitive dysfunction", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 323-329
2015 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, อาจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exEm-on Olanratmenee, exAtthaporn Roongsitthichai, "The Use of Omega-3 Concentrate to Relieve Coxofemoral Osteoarthritic Pain in Dobs", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 603-608
2015 exThanawut Hamnilrat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyathip Choochalermporn, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวินิจฉัยด้วย Flash visual evoked potentials ในสุนัขปอมเมอเรเนียนที่ปกติและที่อยู่ในภาวะความจ าเสื่อม", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 323-329
2015 exSoison, Pichayaporn, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inนายบดินทร์ ติระพัฒน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLusawat, Apasri, exUnnwongse, Kanjana, exWangphonphatthanasiri, Khwanrat, exParamee, Ubol, "Efficacy of Scalp Electroencephalography (EEG) as a Supportive Diagnostic Tool in Canine Epilepsy using Dexmedetomidine", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 435-442
2015 exChallika Kaewborisuth, exNattarat Tungtumniyom, exNantawan Phecharat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "NS gene of influenza virus A/swine/IA/15/30 increases the replication rate of A/Puerto Rico/8/34 in MDCK and Vero cells", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 609-617
2015 exJantafong T, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaenglub W, exMungkundar C, exRomlamduan N, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in Thailand and Southeast Asia from 2008 to 2013", Veterinary Microbiology, ปีที่ 176, ฉบับที่ 3-4, เมษายน 2015, หน้า 229-238
Publish Year National Journal 4
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular cloning and expression of the ferritingene from midgut and salivary glands ofbrown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus) in Thailand", วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 38, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-8
2015 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exธิษณา อิงคศรี, "มะเร็งโพรงจมูกสุนัข: และทางเลือกในการรักษา", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 13-22
2015 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exสุวิช, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยเจลฟิลเตชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science), ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 465-469
2015 inนายนักรบ พัฒนผล, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพร องศ์วรโสภณ, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "ผลของเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขต่อการฟื้นฟูแผลที่กระจกตา", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2015 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, exLawan Larsuprom, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Decreased expression of claudin-1 protein in canine atopic dermatitis of 2 golden retriever dogs", Th5th congress of Asian Association of Veterinary anatomist (Asian AVA), 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2015, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exJan S. Suchodolski, ex๋J.M.Steiner, "EVALUATION OF SERUM 3-BROMOTYROSINE CONCENTRATIONS IN DOGS WITH CHRONIC ENTEROPATHIES", 40th World Small Animal Veterinary Association Congress 2015, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Bangkok สาธารณรัฐชิลี
2015 exWijitr Sutthiprapa, exAnanya Pongpradit, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "SURGICAL MANAGEMENT OF PERINEAL HERNIA IN DOGS WITH SACROISCHIAL SUTURE", 40th World Small Animal Veterinary Association Congress, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "ANALGESIC EFFECTS OF FIROCOXIB IN CATS AFTER OVARIOHYSTERECTOMY", 40th World Small Animal Veterinary Association Congress, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exHayley J. Ask, exJan S. Suchodolski, exJo ?rg M. Steiner, "ANALYTICAL VALIDATION OF A GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY METHOD FOR THE QUANTIFICATION OF 3-BROMOTYROSINE CONCENTRATIONS IN FECAL SAMPLES FROM DOGS", American College Of Veterinary Internal Medicine 2015 Forum, 3 - 6 มิถุนายน 2015, Indianapolis อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exPaolo Pazzi, exAmelia Goddard, exJan S. Suchodolski, exJo ?rg M. Steiner, exEran Dvir, "SERUM 3-BROMOTYROSINE CONCENTRATIONS IN DOGS INFECTED WITH SPIROCERCA LUPI", American College of Veterinary Internal Medicine 2015 Forum, 3 - 6 มิถุนายน 2015, Indianapolis อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
2015 exYasushi Minamoto, exTomomi Minamoto, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exAgustino Buono, exBlake C. Guard, exJulia B. Honneffer, exJo ?rg M. Steiner, exJan S. Suchodolski, "FECAL SHORT-CHAIN FATTY ACID CONCENTRATIONS IN DOGS WITH CHRONIC ENTEROPATHY", American College of Veterinary Internal Medicine 2015 Forum, 3 - 6 มิถุนายน 2015, Indianapolis อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, exPrangtip Phuwapattanachart, "COMPARISON OF TOLFENAMIC ACID AND ROBENACOXIB FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN CATS AFTER OVARIOHYSTERECTOMY", American College of Veterinary Internal Medicine 2015 Forum, 3 - 6 มิถุนายน 2015, ิอินดีแอนาโปลิส อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "การตรวจระบุเพศของสัตว์ตระกูลสุนัขของไทยด้วยยีน ZFX และ ZFY", the 40th International Conference on Veterinary Science, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, อาจารย์, exFemke Broere, Edwin J.A. Veldhuizen, Yvette M. Schlotter; Vic, "Expression of the beta-defensins cBD 1 and cBD103 by the canine epidermal keratinocyte cell line (MSCEK) stimulated with selected bacterial ligands and recombinant cytokines", The first International Symposium on Allergy meets Infection, Lubeck, Germany, 8 - 11 พฤศจิกายน 2015, Lubeck สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2015 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, อาจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "Detection of Polycystic Kidney Disease in Persians, Persian Related Cat and Siamese Cat by Genetic Test", The 14th Asian Association of Veterinary School (AAVS) Congress in conjunction with The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting 2015 'Veterinary Education and Veterinary Challenges in One Health/Aging Pets' , 12 ธันวาคม 2015
Publish Year National Conference 3
2015 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "The first report of cutaneous leishmaniasis in a dog imported to Thailand", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 21 (VPAT Annual Meeting 2015), 27 - 29 กรกฎาคม 2015, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2015 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, อาจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exE. Olanratmanee, exA. Roongsitthichai, "Treatment with Omega-3 Concentrate does not Alter Blood", THE 14TH CHULALONGKORN UNIVERSITY VERTERINARY CONFERENCE - CUVC 2015 RESPONSIBLE OF LIVES, 20 - 22 เมษายน 2015, Royal Paragon Hall-Siam Paragon กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, อาจารย์, exT.Pintapagung, exA.Roongsitthichai, "Pain Alleviation with Omega-3 Concentrate in Canine Hip Osteoarthritis", THE 14TH CHULALONGKORN UNIVERSITY VERTERINARY CONFERENCE - CUVC 2015 RESPONSIBLE OF LIVES, 20 - 22 เมษายน 2015, Roal Paragon Hall-Siam Paragon กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=15&BudgetYear=2015]

แสดงความคิดเห็น

(0)