ผลงานภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ปี 2020

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 20
2020 inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Clinical assessment of the efficacy of supraglottic airway devices compared with endotracheal tubes in cats during volume-controlled ventilation", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 1-10
2020 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exอณัศยา ใจดี, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, exวิจิตร สุดธิประพภา, "Detection of c-kit Mutations in Canine Mast Cell Tumors Using The Polymerase Chain Reaction (PCR) Technique", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-11
2020 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Dynamic evolution of canine parvovirus in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 245-255
2020 exReamtong, O, exIndrawattana, N, exRungruengkitkun, A, exThiangtrongjit, T, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, อาจารย์, exChongsa-nguan, M, exPumirat, P, "Altered proteome of a Burkholderia pseudomallei mutant defective in short-chain dehydrogenase affects cell adhesion, biofilm formation and heat stress tolerance", PEERJ, ปีที่ 8, มีนาคม 2020
2020 exJutarat Apakupakul, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exPhongsak Chanloinapha, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Optimization of a rapid one-step platelet-rich plasma preparation method using syringe centrifugation with and without carprofen", BMC Veterinary Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 124-1-8
2020 exผศ.นสพ. สมเกียรติ ห้วยจันทึก, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์, exธนพงษ์ ทองประพันธ์, exรุจพร ชนะชัย, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Localization of cerebral hypoperfusion in dogs with refractory and non-refractory epilepsy using [99mTc] ethyl cysteinate dimer and single photon emissioncomputed tomography", ่Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 553-558
2020 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exสมฃาย สมไพศาล์ศิลป์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: A cadaveric study", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 956-962
2020 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนายภูดิท มณีสาย, อาจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inนางสาวจารุวรรณ วงษาลี, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Intraocular transmissible venereal tumors in dogs: A retrospective review of 21 cases", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 608-614
2020 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNicha Lakhana, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick , inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of hemotropic Mycoplasma spp. genotypes in client-owned cats in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 247, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 108765-
2020 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEukote Suwan, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick , inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigens", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า e04409-1-6
2020 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "A descriptive study of the histopathologic and biochemical liver test abnormalities in dogs with liver disease in Thailand", Canadian Journal of Veterinary Research, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 217-224
2020 exจีระศักดิ์ สมบุญ, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ห้วยจันทึก, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vivo uptake and localization of 99mTc-pertechnetate in pigs using single-photon emission computed tomography", agriculture and natural resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 339-342
2020 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with Ehrlichia canis or Anaplasma platys associated with uveitis", Tropical Biomedicine, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 551-559
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChih-Jung KUO, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, exจุลลดา ชูทิพย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Structural-based virtual screening and in vitro assays for small molecules inhibiting the feline coronavirus 3CL protease as a surrogate platform for coronaviruses", Antiviral Research, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 10492
2020 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, อาจารย์, exReamtong, O, exRungruengkitkun, A, exSrinon, V, exBoonyuen, U, exLimmathurotsakul, D, exChantratita, N, exPumirat, P, "In vitro passage alters virulence, immune activation and proteomic profiles of Burkholderia pseudomallei", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020
2020 exสุภาพร สีทะหะ, exศิริรักษ์ รัตนบันยงศ์, exฤชา ทับทิมใหม่, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exกัญญารัตน์ ช่วงปัญญา, "Anti-feline immunodeficiency virus reverse transcriptase properties of some medicinal and edible mushrooms", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1798-1806
2020 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriporn Tanodekaew, "Repairing of rabbit calvarial defects by rapid prototyping BisGMA and hydroxy-appatite incorporated BisGMA", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 389-395
2020 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, อาจารย์, exPojnicha Chuayjuljit Anukkul, exTeerawat Kritsadasima, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparing the results of intradermal skin tests for four dust mite allergens in dogs with atopic dermatitis in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2381-2387
2020 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "A descriptive study of allergen-specific IgE serological tests for canine atopic dermatitis in Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 1-7
2020 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exChunyapat Bamrungpun, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of subclinical dermatophyte infection in short- andlong-haired cats", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2798-2805
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฏฐิกา โกฏแสง, exปิยธิดา อาจอ่ำ, "Posture comparison between supine and sternal recumbency for endotracheal intubation in dogs undergoing surgery", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 13-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2020 exSathita Areerat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Do biologically appropriate raw food diets meet the requirement on macronutrients, calcium and phosphorus concentration for maintenance adult dogs?", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPhirabhat Saengsawang, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Bartonella spp. in fleas (Ctenocephalides spp. ) infesting domestic cats and dogs from Bangkok, Thailand", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Chih-Jung Kuo, exจุลลดา ชูทิพย์, exนันทวัน เพ็ชรรัตน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "In silico and in vitro analysis of small molecules and natural compounds targeting feline coronavirus (CoV) main protease, a surrogate platform for CoVs", Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020), 15 - 16 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=15]