ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2021

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exNichaphon Pliantiangtam, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickensand quails", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ตุลาคม 2021, หน้า 305-315
2021 exAntonella Dalle Zotte, exY. Singh, exA. Squartini, exP. Stevanato, exS. Cappellozza, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirawit Subaneg, exD. Bertelli , exM. Cullere, "Effect of a dietary inclusion of full-fat or defatted silkworm pupa meal on the nutrient digestibility and faecal microbiome of fattening quails", Animal, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 100112-100118
2021 exParichart Tesena, exAmornthep Kingkaw, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exSurakiet Pitikarn, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary Study: Proteomic Profiling Uncovers Potential Proteins for Biomonitoring Equine Melanocytic Neoplasm", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1913-1925
2021 exDhinna Intayung, exPipatpong Chundang, exSunyanee Srikachar, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ontogenic development of the digestive enzymes and chemical composition of Hermetia illucens larvae of different ages", Entomologia Experimentalis et Applicata, ปีที่ 169, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 665-673
2021 exNichaphon Pliantiangtam, exPipatpong Chundang, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth Performance, Waste Reduction Efficiency and Nutritional Composition of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae and Prepupae Reared on Coconut Endosperm and Soybean Curd Residue with or without Supplementation", Insects, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 682-690
2021 exSathita Areerat, exPipatpong Chundang, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Possibility of Using House Cricket (Acheta domesticus) or Mulberry Silkworm (Bombyx mori) Pupae Meal to Replace Poultry Meal in Canine Diets Based on Health and Nutrient Digestibility", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2680-2688
2021 exกมลพร ปัญจา, exสุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakayuki NAKAGAWA, inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Scorpion Venom Peptide Effects on Inhibiting Proliferation and Inducing Apoptosis in Canine Mammary Gland Tumor Cell Lines", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 2119-1-10
2021 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPirada Trongwongsa, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exMatepiya Khemthong, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Antiviral Activity of Ribavirin Against Tilapia tilapinevirus in Fish Cells", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1616-1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07]