ผลงานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, exรองใจ กำเหนิดผล, "APPLYING SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO PRODUCTION DEVELOPMENT OF LOCAL HAND-WOVEN GROUP IN THAILAND", PSYCHOLOGY AND EDUCATION, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3020-3030

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 exนางสาวภูมิรัตน์ มีลักษณะ, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การจัดการความรู้สู่การเผยแพร่วัฒนธรรมการจักสานผ่านเว็บไซต์ของชุมชนบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง", การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 5 "Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน", 7 มกราคม 2021, เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=08]