ผลงานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Journal


 

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 5 ปีล่าสุด

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

Year:

<< 2017201620152014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=08]