ผลงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "Model of Elderly Entrepreneurial Networks to Strengthen the Community Economy", International Journal of Innovation, Creativity and Change. , ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 259-268
2020 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "Innovative from the Tale to Product Value Creation of Nypa Palms", Test Engineering and Management Journal, ปีที่ 83, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 1565-1573
Publish Year National Journal 4
2020 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี บุญวิทยา, อาจารย์, "ผลกระทบของการสอดส่องผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคมที่มีต่อครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย", วารสารสังคมศาสตร์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 27-52
2020 exวิชญ์วิสิฐ พรหมดา, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองกรณีศึกษา: ชุมชนริมคลองถนนฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานคร", วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 73-88
2020 exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณพร ฤทธิชัยดำรงกุล, "นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับ ‘ผลกระทบ’ ที่ไม่ควรมองข้าม", วารสารการศึกษาไทย, ปีที่ ึ17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 4-19
2020 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแชร์ข้อมูลส่วนตัวลูกของพ่อแม่กับคุณค่าความเป็นส่วนตัวของเด็กในสื่อสังคมออนไลน์", วารสารวิชาการกสทช., ปีที่ 5, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 110-129

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2020 exนายณัฐวัตร เธียรสิริ, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสันติชลเป็นหม่บ้านท่องเที่ยว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 "สถาบันอุดมศึกษาไทย: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน", 22 พฤษภาคม 2020, หางดง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exนางสาวณัฐกานต์ เสนคำสอน, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเตรียมความพร้อมของชุมชนสู่การสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพิมพ์ชนก ชนะบุญ, exกนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "พัฒนาการด้านการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2020 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พื้นที่เชิงเทคโน : การประกอบสร้างเชิงภววิทยาของวิถีความเป็นแม่ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 , 20 - 21 พฤศจิกายน 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรกริช สังขมณี, "วัตถุเชิงเทคโนกับการประกอบสร้างความเป็นแม่", การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563, 6 - 7 สิงหาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=05]