ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

Publish Year International Journal 7
2023 exPitoon Amornwitthawat, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developing Nature Interpretation and Alternative Management Strategies to Promote Pro-Environmental Behaviors among Visitors to Thailand's National Parks", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2023, หน้า 261-271
2023 exElGharbawi, T., exSusaki, J., exChureesampant, K., exArunplod, C., exThanyapraneedkul, J., inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuliman, A., "Performance evaluation of convolution neural networks in canopy height estimation using sentinel 2 data, application to Thailand", International Journal of Remote Sensing, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023, หน้า 1726-1748
2023 exSartsin Phakdimek, exDaisuke Komori, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Combination of optical images and SAR images for detecting landslide scars, using a classification and regression tree", International Journal of Remote Sensing, ปีที่ 44, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2023, หน้า 3572-3606
2023 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อนรรฆ ขันทะชวนะ, "Bare Land Referenced Algorithm from Hyper-Temporal Data (BRAH) for Land Use and Land Cover Age Estimation", Land, MDPI, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023
2023 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Preparing Urban Agriculture as a Tool for Food Security in a Municipality: A Case Study of the Huay Lan Subdistrict Municipality, Dok Khamtai District, Phayao Province, Thailand", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 15, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023
2023 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exAvidha Shah, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exGo Sakai, exTirawat Boonyatee, "Soil strength estimation using screw driving sounding technique for Bangkok clay layers", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 111, พฤศจิกายน 2023, หน้า 193-201
2023 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Development and outcome of workplace spirituality: An empirical study in Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1247-1256
Publish Year National Journal 34
2023 inนางเปรมฤดี เพ็ชรกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์อภินันท์ จันกลิ่น, exวิรวรรณ บรรจงช่วย, exโชติมา สุรฤทธิธรรม, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดกระบวนการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้ครับการปล่อยตัวตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-17
2023 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารแรงงานและองค์การในธุรกิจการเงินการธนาคารอันเป็นผลจากการเข้ามาแทนที่ด้วยดิจิทัล", วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 61-82
2023 exกาญจนา เพิ่มพูน, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม", วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ, ปีที่ ุ6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 35-48
2023 exผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ, exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวนิชาภัทร ไม้งาม, "การวิเคราะห์การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของเยาวชนไทยบนความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง-ผู้กระทําการ", วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 60-75
2023 exผศ ดร. นิฤมน รัตนะรัต, inดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, "แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและเลิกการบริโภคยาสูบ จากการใช้มาตรการแยกกักตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (COMMUNITY ISOLATION)", วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 95-109
2023 inนางสาวพัชรา จตุรโกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, inนางสาวพิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ, อาจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 354-363
2023 exเสาวลักษณ์ ปลอดโปร่ง, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐ", วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 1-15
2023 inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, อาจารย์, "ประวัติศาสตร์ภููมิปัญญาของจุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศไทย: ขนบแบบสมจัยกับแนวทางการศึกษาแบบประวัติศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 231-265
2023 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "สถานะองค์ความรู้เมืองนิเวศและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทุนทางสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19", วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาตร์การบริหาร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 22-45
2023 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "KAKISTOSCRYPTOCRACY", Asian Political Science Review , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, หน้า 50-58
2023 exณัฐชยา รัตนพันธุ์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือบ้านครัว โดยครอบครัวมนูทัศน์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-17
2023 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดหนึ่ง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ต่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563", วารสารจันทรเกษมสาร, ปีที่ 29 , ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 113-128
2023 inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "Migrants’ Hopes for Longer Stay in Thailand: Gender and Social Space", Asia Social Issue, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 1-17
2023 exพลอยณพรรษ คำมาก, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมศิลปากร", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 99-110
2023 exเดือนเพ็ญ สาสังข์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 76-87
2023 exมณิภา ชูตระกูล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหารเรือ", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 88-98
2023 inนางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดทอนความผิดอาญาและการยกเลิกความผิดลหุโทษ: ศึกษาบทบัญญัติซึ่งไม่ครบตามองค์ประกอบของโครงสร้างของความผิดอาญา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
2023 inนางสาววรภัทร รัตนาพาณิชย์, อาจารย์, "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต", วารสารจันทรเกษมสาร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 129-141
2023 exอิสราภรณ์ สมสวย, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการนำนโยบายด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของกรมการแพทย์สู่การปฏิบัติ", วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 188-197
2023 exชนกนันท์ ลิ้มประเสริฐ, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจในการทํางานที่บ้านในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรภายในสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม", วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 251-260
2023 exชุติมน สิทธิโชค, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจต่อระบบอินทราเน็ตสำนักงบประมาณ (BBintranet) ของข้าราชการสำนักงบประมาณ (ส่วนกลาง)", วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 194-206
2023 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exชวัลวิทย์ บูรณวนิช, exพิชญากร ทรงบุญเขตกุล, "จากอดีตสู่ปัจจุบันของมาตรการป้องกันชายฝั่ง ณ หาดแสงจันทร์และสุชาดา จังหวัดระยอง: การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ มุมมองของชาวบ้าน หน่วยงาน และนักวิชาการในสาขา", Journal of Arts and Thai Studies, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า E377
2023 exวจี ทีภูเขียว, inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 478-490
2023 exเกศแก้ว เขมะเพ็ชร, inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในเทศบาลนครสมุทรสาคร", วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 334-346
2023 inนางสาวปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย, อาจารย์, "ช่วงเวลาแห่งอดีตและอนาคตของรัสเซีย:ทวิพักตร์แห่งการกระทำของรัฐในสงครามรัสเซีย-ยูเครน", วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 98-130
2023 exธิติญา เชือนไธสง, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงาน", วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 721-732
2023 exพิมรัก รุ่งเรือง, inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อศึกษาแนวหญ้าทะเล กรณีศึกษา อ่าวขาม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 865-881
2023 exปัทมา ทองมี, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางจิตวิญญาณ พฤฒพลัง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู", ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023
2023 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูแลสุขภาพอนามัยนักโทษของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม", วารสารราชทัณฑ์, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, หน้า 62-67
2023 inดร.ยุทธศักดิ์ คนบุญ, อาจารย์, inดร.กณิกนันต์ แสงมหาชัย, อาจารย์, "การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อโควิด-19 ของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 2139-2158
2023 exอภิสิทธิ์ เก่งรุ่งเรืองชัย, inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งกับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการมอบอำนาจระหว่างปี พ.ศ. 2552-2565", วารสารสันติสุขปริทรรศน์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 77-90
2023 exพัชริญาณ์ จีนคง, inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1211-1221
2023 exปิยภรณ์ กรวยทอง, exณัฐกานต์ พงศ์บริพัตร, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, exมณฑิรา บุญทิพย์, "อยู่ก็ได้ ตายก็ดี: ความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจน", วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 65-80
2023 exปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้เกี่ยวกับการลักลอกวรรณกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 91-99

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2023 exอาจารย์ ดร. ต้นสาย แก้วสว่าง, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, exภาสกร คุ้มศิริ, exอาจารย์ พงษ์พันธ์ พันธ์พงษ์, "The Effect of Motivational Group Interviewing on Teaching Ability in Third-Year Student Teacher", The International Society for Engineers and Researchers (ISER), 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2023, Kyoto ญี่ปุ่น
2023 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "THE PRODUCT DEVELOPMENT OF THE HAND-WOVEN COMMUNITY ENTERPRISE: A SOCIAL NETWORK ANALYSIS", 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 24 เมษายน 2023, - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2023 exSartsin Phakdimek, exDaisuke Komori, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exYuta Abe , "Classification of Deep-Seated and Shallow Landslides Using Spectral Indices and Amplitude Change Ratio Response to Rainfall and Earthquake Events", The 11th International Symposium on Water Environment Systems with Percpective of Global Safety, 16 - 17 พฤศจิกายน 2023, เซนได ญี่ปุ่น
2023 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exKanyaporn Parung, exJirapa Khoysungnoen, exPanyawi Tanseenawanon, exShupisara Jingsungnoen, "Disaster Preparedness and Perception of Earthquake Risk: A Case of Samoeng Nuea Sub-District and Samoeng Tai Sub-district, Chiang Mai, Thailand", 2nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, 20 - 22 พฤศจิกายน 2023, Fukuoka ญี่ปุ่น
2023 exSartsin Phakdimek, exDaisuke Komori, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Monitoring in Colluvium Deposit Landslide at Doi Chang, Thailand by Sentinel-1 Differential InSAR", 2nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, 20 - 22 พฤศจิกายน 2023, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 12
2023 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CYBEROCRACY IN THAILAND", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) , 22 พฤษภาคม 2023, อื่นๆ ประเทศไทย
2023 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED SEAFOOD INDUSTRY IN KAKISTOSCRYPTOCRACY", งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) , 22 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exธิดารัตน์ สิวะตรีศรศิลป์, exปานไพลิน ชูจํา, exศรุตยา พฤษพฤก, exชมพูนุท จันทะเริง, exสิรินดา สินธนโชติ, exกรวรรณ เม้ยขันหมาก, exภัทรานิษฐ์ ทัพฤทธิ์พรศิริ, exวารุณี อ่วมจันทร์ , exกนกกาญจน์ ตั้งคํา, exแพรวา รุจิรักษ์พิพัฒน์ , exภิญญาพัชญ์ เมฆสกุลวงศ์ , inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์, "อิทธิพลของ ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ วัฒนธรรมองค์การ และความไว้วางใจในหัวหน้างานที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของตํารวจนครบาลแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8, 30 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exเอกธาดา จีนหลี, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของเกษตรกรที่มีอิทธิพลต่อการลดเผาอ้อย ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 9 มิถุนายน 2023, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exธรรมปพน ทรงธิบาย, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมการนอนในโลกทุนนิยม: ข้อเสนอสู่สมดุลการนอนและการทำงาน", การประชุมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceeding) งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2566, 15 - 16 มิถุนายน 2023, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2023 exอริสรา ราชป้องขันธ์, exกาญจนมาศ กลิ่นกลั่น, exเอกภพ สว่างอารมณ์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมณฑิรา บุญทิพย์, "ปัญหาสุขภาพจิตจากการถูกกระทํารุนแรงทางเพศของนิสิต LGBTQ+ ในสถานศึกษา", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8 ประจําปี 2566: “เชื่อมผู้คนบนโลกที่เปลี่ยนผ่าน ด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยา” , 30 มิถุนายน 2023, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exพลอยไพลิน เอี่ยมบวรกุล, exอาภา เอกอาภาภัณฑ์, exภัทรนันท์ เจริญสุข, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความเครียดโดยใช้หลักจิตวทิยาของนักจิตวิทยาคลินิกไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8 ประจําปี 2566: “เชื่อมผู้คนบนโลกที่เปลี่ยนผ่าน ด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยา”, 30 มิถุนายน 2023, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, exดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2566, 24 สิงหาคม 2023, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exสุระวัชร์ สมบัติธนพนต์, exฉัตรมณี ซาบุ, exพัชริดา คงจันทร์, exพูลพิชยา พูนเพิ่มสุวรรณ, exรัยมี่ ภูมิบุตรา, exขวัญฤดี หัดโนนตุ่น, inปองกมล สุรัตน์, อาจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ความหมาย ทัศนคติ ความคาดหวัง และมุมมองต่อการเว้นช่วงระยะเวลาก่อน เข้ามหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8, 30 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนายอินทัช มอบนรินทร์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนริมคลองลาดพร้าวภายหลังเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว: กรณีศึกษาชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม", การประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 8 กรกฎาคม 2023, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนายปิยทัศน์ บุญสว่าง, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "สินทรัพย์ทุนในการดำรงชีพของเกษตรกรชาวสวนมะม่วง: กรณีศึกษา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 8 กรกฎาคม 2023, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนางสาวณหทัย นัยรัตน์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การปรับตัวของครอบครัวเดี่ยวในการเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียนต่อสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย", การประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการประชุมวิชาการประจำปี 2566, 13 กรกฎาคม 2023, ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2023]