ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2022 exDaisuke Komori, exYuto Sukegawa, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exSo Kazama, "Modelling of large wood export at a watershed scale", Earth Surface Processes and Landforms, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 688-696
2022 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, exJakkrit Miyai, exWaranyu Buakhao, exVivalad Phonekeo, "Soil Moisture Sensor Measurement and Vegetation-Soil Water Related Indices – A Case Study in Mango Plantation, Nakhorn Ratchasima Province, Thailand", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 71-90
2022 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Influence of changes in extreme daily rainfall distribution on the stability of residual soil slopes", Big Earth Data, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2022 inนางสาวอมต จันทรังษี, อาจารย์, "Negotiating Common Areas in Low-income Flat Complexes: Tensions and Compromises between Idealistic Authorities and Residential Realities", วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 52-74
2022 inนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, อาจารย์, "The Siamese rice trade during the interwar years: Trade pattern, crisis and business survival", Australian Economic History Review, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
Publish Year National Journal 9
2022 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
2022 exกรรณิการ์ อุกฤษต์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022
2022 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งนวัตกรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 119-130
2022 inนางสาวอมต จันทรังษี, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบขูดรีดผลประโยชน์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนผู้มีรายได้น้อยริมคลองลาดพร้าวและคนเมือง", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 31-72
2022 exรศ.ดร.เดชา ทำดี, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.วิลาวัณย์ เสนารักษ์, exจรัส สิงห์แก้ว, "การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีศักยภาพในเขตสุขภาพที่ 1", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 45-57
2022 inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, อาจารย์, "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 331-342
2022 inนางสาววัชรี บุญวิทยา, อาจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความไม่เท่าเทียมเชิงพื้นที่ของชุมชนใกล้กองขยะชานเมือง", วารสารวิจยวิชาการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 223-236
2022 exผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล, inดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, "การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 338-355
2022 inนางสาววัชรี บุญวิทยา, อาจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนใกล้กองขยะชานเมือง", วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 325-340

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2022]