ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

64

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2022

Publish Year International Journal 9
2022 exDaisuke Komori, exYuto Sukegawa, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exSo Kazama, "Modelling of large wood export at a watershed scale", Earth Surface Processes and Landforms, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 688-696
2022 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, exJakkrit Miyai, exWaranyu Buakhao, exVivalad Phonekeo, "Soil Moisture Sensor Measurement and Vegetation-Soil Water Related Indices – A Case Study in Mango Plantation, Nakhorn Ratchasima Province, Thailand", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 71-90
2022 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Influence of changes in extreme daily rainfall distribution on the stability of residual soil slopes", Big Earth Data, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2022 inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Negotiating Common Areas in Low-income Flat Complexes: Tensions and Compromises between Idealistic Authorities and Residential Realities", วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 52-74
2022 inนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Siamese rice trade during the interwar years: Trade pattern, crisis and business survival", Australian Economic History Review, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJakkrit Sangkhamanee, "Maternal techno-space: Assisted Reproductive Technology (ART) and the ontological construction of motherhood in Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 539-546
2022 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLoveera, C., "Consumer rights in ASEAN", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 661-668
2022 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Flash Flood Susceptibility Assessment Based on Morphometric Aspects and Hydrological Approaches in the Pai River Basin, Mae Hong Son, Thailand", Water (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022
2022 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Recognition of LGBTQIA+ Rights as Human Rights in Thailand's Six Public Universities", Journal of Human Rights and Peace Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 289-316
Publish Year National Journal 43
2022 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 125-145
2022 exกรรณิการ์ อุกฤษต์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022
2022 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งนวัตกรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 119-130
2022 inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบขูดรีดผลประโยชน์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนผู้มีรายได้น้อยริมคลองลาดพร้าวและคนเมือง", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 31-72
2022 exรศ.ดร.เดชา ทำดี, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.วิลาวัณย์ เสนารักษ์, exจรัส สิงห์แก้ว, "การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีศักยภาพในเขตสุขภาพที่ 1", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 45-57
2022 inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 331-342
2022 inนางสาววัชรี บุญวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความไม่เท่าเทียมเชิงพื้นที่ของชุมชนใกล้กองขยะชานเมือง", วารสารวิจยวิชาการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 223-236
2022 exผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล, inดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, "การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 338-355
2022 inนางสาววัชรี บุญวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนใกล้กองขยะชานเมือง", วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 325-340
2022 inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน", วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 33-49
2022 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทเรียนจากการพัฒนาสื่อกลางนวตักรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 27, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 102-118
2022 exวันชนะ เปลื้องวัลย์, inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับผู้พ้นโทษของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 151-170
2022 inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, exอ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี, "การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 108-128
2022 inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 108-128
2022 exชโลธร อัญขญานันท์, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการนิยามตัวตนของคนไทยเชื้อสายอินเดีย", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 34-52
2022 inดร.สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์, "มาตรการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสในระบบกฎหมายเยอรมัน", วารสารวิชาการ ป.ป.ช. , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 91-106
2022 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้ตราบาปและความรอบรู้ทางสุขภาพจิตที่มีต่อเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางจิตวิทยา", วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
2022 exนุชจรีย์ น้อยวานิช, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "แนวทางการวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน", วารสารมหาจุฬาคชสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 67-78
2022 exวีรยาภัทร ศิริเวช, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์, "อิทธิพลของความสามารถในการฟื้นคืนได้ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง", วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 89-100
2022 exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "How ‘Digital Natives’ Learn: Qualitative Insights into Modern Learning Styles and Recommendations for Adaptation of Curriculum/Teaching Development", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 85-93
2022 inดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์, อาจารย์, "ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 22-34
2022 exวิชษณี เกียรติพิริยะ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผาสุกทางใจที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานสายการพาณิชย์ในสายการบินแห่งหนึ่ง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 246-260
2022 exเทพรักษ์ เมืองใจ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยา คุณลักษณะงาน และความฉลาดทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 100-114
2022 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดย กรุงเทพมหานครและความตระหนักรู้ของประชาชนในเขตบางเขน เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร", วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 297-320
2022 exขวัญตา พันมหา, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเขียนบำบัดสำหรับความวิตกกังวลในการสอบ", วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 76-90
2022 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 168-181
2022 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่", วารสารศิลปการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 2208-2228
2022 inนางสาวทิพวัลย์ รามรง, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "“หวยใต้ดิน” ในผู้สูงวัย : สถานการณ์ และแนวทางลดผลกระทบ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 43-58
2022 inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, อาจารย์, "สาธารณรัฐโรมันในฐานะตัวแบบระบอบผสมของโพลีเบียสและซิเซโร", วารสารรัฐศาสตร์พิจาร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 36-78
2022 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 231-277
2022 exภาณุวัส พันธุ์วุฒิ, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 148-161
2022 exวริณญา พิมสกุล, exภัครินทร์ คําจุมพล, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยาและประสบการณ์ความเพลินในการเรียนที่มีต่อภาวะหมดไฟในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 71-87
2022 exเสาวรส วิชาวิริยะกุล, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิถีชีวิตและการปรับตัวของลูกหาบในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2022, หน้า 120-148
2022 exสุพิชชา แก้วประเสริฐ, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์และการโต้กลับของเหยื่อการคุกคามทางเพศในโรงเรียน", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2022, หน้า 280-306
2022 exผศ ดร. นิฤมน รัตนะรัต, inดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, "การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน", วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 62-97
2022 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อภิบาลโลกด้วยตัวเลข : บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนในโลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 37-54
2022 inนางสาวปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย, อาจารย์, "แหล่งที่มาภายในของการเมืองภายนอก: สงครามรัสเซีย-ยูเครนในฐานะส่วนต่อขยายของการเมืองในประเทศรัสเซีย", วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-50
2022 inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่มากเกินกว่าจะรับได้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 25-38
2022 inนางสาววรภัทร รัตนาพาณิชย์, อาจารย์, "การพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1-13
2022 inดร.ประชาธิป กะทา, อาจารย์, "ความเชื่อเรื่องกรรม วาทศิลป์ของเวทนา และการเมืองแห่งความสงสารต่อคนพิการในสังคมไทย", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 104-131
2022 exนันท์นภัส หน่อคำ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การรู้ดิจิทัล การพัฒนาตนเอง และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ", วารสารจิตวิทยา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 21-42
2022 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อ่านความหมาย "หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ" สมัยคณะราษฎร", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 43, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2022, หน้า 58-78
2022 exธันย์ชนก ไทรโยควิจิตร, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลวังโพธิ์อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 195-203

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2022 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Social Transformation and Resilience in Thailand during the COVID-19 Pandemic", 14th International Conference on Thai Studies (14th ICTS), 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2022, Kyoto ญี่ปุ่น
2022 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "Social Networks and Core Framing Tasks of Krabi Environmental Movement", The 3 rd International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Environmental Adaptation an d Social Self-Reliance (ICELS 2022) , 14 - 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แบบออนไลน์", The 8th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (ICFET 2022), 10 - 12 มิถุนายน 2022, Yokohama ญี่ปุ่น
2022 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "OPINIONS AND PERSPECTIVES IN CHAO PHRAYA DELTA’S 2040 DEVELOPMENT", THA 2022 International Conference on Moving Towards Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19, 26 - 28 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, exKittichat Phuengroop, exNarawit Kaewpentong, exPunfun Chabubtrong, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "THE POTENTIAL OF TOURIST ATTRACTIONS AND THE OPTIMUM TRAVEL ROUTES IN CHAINAT PROVINCE", Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2022, 3 - 5 ตุลาคม 2022, มองโกเลีย
2022 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Slope Stability during Extreme Daily Rainfall: A Comparative Study using Stationary and Non-Stationary Generalized Extreme Value Model", 12th International Conference on Geotechnique, Construction Materials & Environment, 22 - 24 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "Collaborative Governance of Housing Relocation Project: A Case Study of Baan Pracharat Rim Klong Project at Bangbua Ruamjai Pattana", 7th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 21 พฤศจิกายน 2022, City of Angeles สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2022 inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "How increasing land prices, changing state policies, and new urban planning paradigms transformed the planning and design of government-built flat complexes in Bangkok metropolitan", the 12th conference of the European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS), 1 กรกฎาคม 2022, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2022 exAndrea Yankowski, inนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Salt Wells of Bo Kleua District, Nan Province, Northern Thailand: Traditional Salt Production and Its Implications for the Study of and Ancient Industry", The 22nd Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA), 6 - 12 พฤศจิกายน 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิ่นมุกดา ทองเกื้อ, exกัญญาณัฐ ภายไธสงค์, "Google Earth Engine Application on CoastSat for Shoreline Extraction", 12th International Conference on Software Technology and Engineering, 25 - 27 ตุลาคม 2022, โอซาก้า ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 54
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเข็มอัปสร อ่วมบํารุง , exธีริศรา มาเมือง , exกานต์ชนก หนูทวี, exอันดามณี เอี่ยวเจริญ , exพุทธิชา พูลปาน , exมานิตา วงษ์วิไลวารินทร์ , exอโรชา ภู่ศรีจันทร์ , exจิรัชญา ค้าทางชล, exรดารัตน์ บุญเครือพันธุ์ , exกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ , exปานตะวัน อุ่นไชย , exณัฐกานต์ หอมสวาท, exสุภัทรา พรมสมบัติ , exปวีณ์ริศา ศิลมงคล , exนิธิพันธุ์ ภู่ทอง , exชฎาพร พุ่มชะเอม , exมาตวัน สกุลโต , exรัตติมา อรภักดี , exกฤตยชญ์ ศาลิคุปต , "ความรู้เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรวิชญ์ วรงค์สุรัติ, exชอ ราชพิบูลย์, exพชระ บุญสุทธิ์, exชนวัตร ตันติเศรณี, exศิริพงษ์ วิบูลย์จันทร์, exนัตตนันท์ จันทรวงศ์, exกรวิภา ดาวแจ้ง, exวงชยา จิตวิสุทธิกุล, exธนัญญา สารพัฒน์, exฐิติพงศ์ แก่นชูวงศ์, exวัชสยวรรณ ทรัพย์ศรีโสภณ, exพิชญานี วิชญเวศม์, exปณิชา วชราภรณ์พินทุ , exกานต์สินี บุญณรงค์, "ความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพลเอก จินตนะพันธ์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักของข้าราชการสํานักงบประมาณส่วนกลางที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21 , 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรัชญา แผ้วโคกสูง, exกมลชนก แสนสุขเจริญผล, exทินวัฒน์ รุ่งระวีวิวรพันธุ์, exพรพล โปร่งจิตร, exปัณณมร สังข์วงศ์, exจุฑามาศ เพียงกระโทก, exแพรวพรรณ จันทร์อุดม, exสุภาวิตา วิเศษ, exสุทธิดา ประกัน, exศีตภา อุนนะ-นันทน์, exชลกร ดีสมเจริญเดช, exธรัชญ์พิรุฬห์ โรจนหิรัญขจร, exฐิติมา จำปาหอม, exสุชานันท์ ทัพอาสา, exปาริฉัตต์ ตั่นทรัพย์สิน, "ความรู้เกี่ยวกับเมตาเวิร์สของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันตพงศ์ กรีโส, exพิชญาดา วรวาท, exวีรภัทร วัฒนาพร, exศรัณย์พร จงอยู่สุข, exศุภกฤต กุญทะโชติ, exภูริภูมิ สังขะเมฆะ, exศตพร อ่อนเอียด, exชัญญา ศิวะโกศิษฐ, exณัฐมน แซ่พัว, exปภาวดี พึ่งธรรมคุณ, exพรไพลิน กิติมหาศักดิ์, exพิมพ์ลภัส ร่วมวงษ์, exณัฎฐินันท์ ผลพยุง, exธันยรัตน์ พลอยแก้ว, exพงศ์ภัค เสรีวัฒนา, exพันธวัช พลบถึง, exสรวิศ หวังวีระ, exสุรีย์พร ศรีวิจารณ์, exกาญจนรัตน์ นาคใจ, "ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน CRACare ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exศิริพร อมรศรีจินทร, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กร ดิจิทัล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exธนัญญา บัวศรี, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของภาครัฐสําหรับโควิด-19", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exภาวินี พยับทอง, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exนิราวรรณ โอ่งวัลย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักต่อการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของนักวิเคราะห์งบประมาณ สํานักงบประมาณ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exวิชุตา รักวิจิตร, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exนริศรา อินทรโชต, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงบประมาณ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exกนกทิพย์ อินทโชติ, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exอรอนงค์เรืองศรี, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exบุญชรัสมิ์ กลับมา, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดด้วยการเต้นและการเคลื่อนไหวในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”, 1 มิถุนายน 2022, อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exชาลิสา เตียตระกูล, exศิริวรรณ จงนภาศิริกูร, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกิจกรรมทางกายที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 - 2 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exเอกภพ สว่างอารมณ์, exพันธรักษ์ แย้มจันทร์, exอริสรา ราชป้องขันธ์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสํารวจประสบการณ์และมุมมองของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”, 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exศิริพร ดวงปัญญาสว่าง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเล่นเกมออนไลน์ที่เป็นปัญหาในมุมมองด้านชีวจิตสังคม", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exพีระพล วงษ์แสงเพชร, exณสราภา นามพริ้ง, exภัทรมน สุวรรณคัณฑิ, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการกลั่นแกล้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exธนกร ผดุงพิพัฒน์บวร, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความเครียดของนักกีฬาอีสปอร์ต", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exสตพรรษ มหากนก, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้กลิ่นของกาแฟในสุคนธบําบัดเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวล", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”, 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exพรทิพา แสงอ่อน, exวิมลลักษณ์ ก้อนแก้ว, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุขในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษา ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหารสื่อสาร", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exสุวิตา ขันทอง, exภีรดา ภูเพ็ง, exอ.ดร. ดวงกมล ทองอยู่, exอ.ดร. มนฤดี ช่วงฉ่ำ, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "ภาวะหมดไฟในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 , 1 มิถุนายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exน้ำทิพย์ สืบสี, exอานนท์ อินทปัญญา, exอ.ดร. ดวงกมล ทองอยู่, exอ.ดร. มนฤดี ช่วงฉ่ำ, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 , 1 มิถุนายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exสรวิศ สุขสมัย, exอ.ดร. ดวงกมล ทองอยู่, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, exอ.ดร. มนฤดี ช่วงฉ่ำ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ของบุคลากรบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 , 1 มิถุนายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exกานต์ธีรา แสนหล้า, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จากการแพร่ระบาดของโควิต 19", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม่, 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสุกัญญา พรหมทอง, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "กิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exวิลาสินี ขำศรีบุศ, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exภรภัทร แสงจันทร์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารออมสิน สาขาทองหล่อ กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exประกายมาศ กำแพงแก้ว, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านคลองเรา ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exดลธิดา รุ่งงามฤกษ์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานดอนเมือง", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exอรุณวรรณ ชัยวิโรจน์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order" (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม่), 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสนามชัย ลิ้มตระกูล, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order" (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม), 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวรรณภรณ์ เลาะวิธี, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของบุคลากรกรมพิธีการทูดที่มีต่อบทบาทการอำนวยเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order" (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม), 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฐธยาน์ ทินโสม , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชั่น SmartLands ของผู้ใช้บริการ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพิชามญชุ์ ตั้งอัมพรไพศาล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนิสรา เกิดผล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในของสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฐชา กนิษฐสุต, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักต่ออันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ PM 10) ของประชาชนจังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exชิชา หอมอุดม, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานของเลขานุการผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4, 8 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอติกาญจน์ หงศ์ลดารมภ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความผูกพันต่อชุมชน และความผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exชุติมณฑน์ เหมินทสูตร, exมนัสชนันท์ เหลือธิ, exบัวบูชา นาคลักษณ์, exจันทกานต์ สามกรม, exสริดา ดอนตุ้มไพร, exคุณิตา มีภูครั่ง, exเจษฎากร ขยายแก้ว, exนวินดา กุญชะโมรินทร์, exMooktanun Plodjinda, exรชต เนตรวงษ์, exอุบลรัตน์ สร้อยสังวาลย์, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์, "อิทธิพลของการฟื้นคืนกลับ การเห็นคุณค่าในตนเอง และการจัดการตนเองที่ส่งผลต่อความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.หนึ่งฝัน เจนจิรัฐิติกาล, อาจารย์, "ความแก่ชราและความสัมพันธ์ต่างวัยในครอบครัว: มุมมองของสมาชิกสูงอายุในครอบครัว", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565, 17 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนันท์นภัส หน่อคำ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565 : ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในระบอบการเมืองที่แตกต่าง: การเปรียบเทียบเครื่องมือที่รัฐใช้ในการรับมือกับมลพิษทางอากาศในสหรัฐอเมริกาและจีน", การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย, 4 - 6 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์, อาจารย์, exรศ.วันชัย มีชาติ, exรศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, exดร.วิชชุตา อิสรานุวรรธน์, exดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก, exดร.อัจฉรียา ธิรศริโชติ , exดร.มณีรัตน์ ชื่นเจริญ, "สู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง: การพัฒนาหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 , 27 ตุลาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวิศรุฒ อนันตเดโชชัย, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการยอมรับการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับการปลูกสับปะรด: กรณีศึกษาพื้นที่อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 27 ตุลาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปานิสรา ยินดีสุข, exศุภกานต์ กิตติพนังกุล, exธิดาพร นาคเอี่ยม, exพิชญุตม์ อินทร์ขำ, exจีรัชต์ เพลินบุบผา, exศิรชัช สุวรรณดี, inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการแยกส่วนภาพเพื่อการจำแนกและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน 30 ปี จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 6 - 7 ธันวาคม 2022, พะเยา ประเทศไทย
2022 exธีรภัทร โอวเจริญ, exนภัสสร กายตะขบ, exภูมิรพี ลัทธิประสาตร, inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนกโดยใช้ลายเซ็นต์เชิงคลื่นของภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบไฮเปอร์สเปกตรัมและมัลติสเปกตรัม", การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 6 - 7 ธันวาคม 2022, พะเยา ประเทศไทย
2022 exวงศธร หอประยูร, exทศพร สะอาด, exวริษฐา สว่างแจ้ง, inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแยกส่วนภาพสำหรับการจำแนกภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียดสูง", การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 6 - 7 ธันวาคม 2022, พะเยา ประเทศไทย
2022 exธนากร ลรรพรัตน์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเข้าสู่ตาแหน่งของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสาหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 : Culture - Service - Logistics in the Ecosystem, 25 พฤศจิกายน 2022, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2022 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ตัวชี้วัด และกรณีศึกษา", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (NIC-NIDA Conference 2022), 18 สิงหาคม 2022, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปิยภรณ์ กรวยทอง, exกัญญ์วรา มานะทัศน์, exณัฐกานต์ พงศ์บริพัตร, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดียท่ีมีต่อความวิตกกังวลทางสังคม ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจําปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณรภร พันธุ์กาหลง, exฐิติกานต์ อนันตศาสน์, exกิรณา เพ็ชรรุ่ง, exจิตราภา ลีธนศักดิ์สกุล, exซาร่า มานวงศ์, exวสุ ธาราทรัพย์, inปองกมล สุรัตน์, อาจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวด้านการวางแผนประกอบอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง กับการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคตในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกิตติญา รัตนสุวรรณ, exกิตติยาพร ฟักอ่อน, exวรรณภา มีสิบป์สม, exปัณณทัด แซ่เตี้ยว, exณัฐรัตน์ มณีรัตนรุ่งโรจน์, exจักริน ฐิติสัจจะวงศ์, exจิรวรรณ สุวรรณจิระ,, exธัญวรัตม์ ศิริวรรณ, exปริยากร นิ่มดวง, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิรินภา จามรมาน, exวรพจน์ สุทธิสัย, "อิทธิพลของการผสมผสานการทำงานและชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และความยึดมั่นผูกพันในงานต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกุลภัทร เปรมสุขใจ, exณัฐธิรา ปินตา, exวิศรุต หมายเจริญศรี, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจําปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2022]