ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

4

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

Publish Year International Journal 10
2021 inดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The construction of aging discourses in a Thai context: a preliminary study through a historical lens", Psychology and Education Journal, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 2063-2071
2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, exรองใจ กำเหนิดผล, "APPLYING SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO PRODUCTION DEVELOPMENT OF LOCAL HAND-WOVEN GROUP IN THAILAND", PSYCHOLOGY AND EDUCATION, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3020-3030
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Citizens and their roles in National Security of Thailand", Psychology and Education Journal, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1838-1853
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Key Public Service Provision-related Laws under Digital Economy in Thailand", Psychology and Education Journal, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3330-3337
2021 exSuphakorn Prathumthin, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recreation conflicts in national parks and coping behaviors of park visitors", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 415-420
2021 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exKamonporn Upakankaew, exYuratikan Jantaravikorn, exWanwisa Dharnmanonda, "Thermoluminescence Dating of Ancient Pottery Sherds from Ban Pong Ma-nao Archaeological Site, Lop Buri Province, Thailand", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2021, หน้า 42-50
2021 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Preparation for pre-ageing populations in the workplace: Spiritual health and psychological well-being development program", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 761-769
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Non-government-based Cryptocurrencies Policy between Thailand and Argentina", Journal of Contemporary Governance and Public Policy, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2021, หน้า 122-133
2021 exAlay Phonvisay, exพันธ์รบ ราชพงศา, exวสันต์ เหลืองประภัสร์, inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, "Developing International Cooperation Mechanism through Regulation and Infrastructure for Border Special Economic Zone", Lao Journal of Economic and Business Management , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 123-136
2021 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanakant Loveera, "The comparative study on consumer protection laws in ASEAN", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 804-809
Publish Year National Journal 36
2021 exธนชาติ วีรชาติเมธี, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อโครงการธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดปทุมธานี", วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
2021 inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุข: มุมมองการทางานพยาบาลจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ", วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 1-14
2021 exนายศุขธัช ชำนาญกิจ, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "วิถีอาชีพสตรีมเมอร์และแนวทางการพัฒนาอาชีพสตรีมเมอร์ในทัศนะของสตรีมเมอร์อาชีพ", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 30-40
2021 inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน, , "บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและพื้นที่เตรียมเป็นแหล่งมรดกโลกในกลุ่มจังหวัดภูมิภาคตะวันตก", PAAT Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2021, หน้า 35-50
2021 inดร.สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์, "ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำหนดสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี", CMU Journal of Law and Social Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-25
2021 inนางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัลที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย ในยุคของ Big Data", วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 103-129
2021 exโสภิดา รูปสะอาด, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อเพลงเหยียดเพศในสังคมออนไลน์: ปฏิบัติการตอกย้ำและโต้ตอบการเหยียดเพศในระบบชายเป็นใหญ่", จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 87-113
2021 inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการติดต่อระหว่างวัยแบบโดยตรงและแบบขยายต่อเจตคติต่อผู้สูงอายุ:การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัว", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, หน้า 106-127
2021 inนายเรวัตร หินอ่อน, อาจารย์, "พระบรมราโชบายทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวศึกษาจากการปรับปรุงและใช้ตราราชการ", วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 157-170
2021 exนางสาวจิราวรรณ อรรคทิมากูล, inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "การผูกขาดทางการตลาดของล้งจีน : กรณีศึกษาล้งมะพร้าว ตำบลแพงพวยและตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วารสารปาริชาต, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 216-232
2021 inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, อาจารย์, "ว่าด้วยระบอบกษัตริย์อังกฤษในสมัยราชวงศ์ทิวดอร์: จากมนุษยนิยมพลเมืองสู่ราชาธิปไตยแบบผสม", วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 157-176
2021 exพิชามญช์ หอมชื่น, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นแม่", วารสารชุมนุมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 88-116
2021 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, exแทนชนก พูนชัย, "ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อม", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 217-232
2021 exนรวีร์ พุ่มจันทร์, exธีระ ลีลานันทกิจ, exกฤตนัย แก้วยศ, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลกลางวัน:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา , ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, หน้า 56-75
2021 exมัทนพร จิตรภักดี, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้", วารสารพยาบาลตำรวจ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 180-189
2021 inนางสาวทิพวัลย์ รามรง, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "ศักยภาพอาหารท้องถิ่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่นกรณีศึกษาจังหวัดตรัง เมืองคนช่างกิน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 59-74
2021 exณัฐรุจา ชูทอง, inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, อาจารย์, "โลกาภิบาลการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศ", สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 30-44
2021 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มองรอบทิศกับชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง:แนวทางในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 7-29
2021 exพิมพ์ชนก กระตุปัญญา, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการก่อภาระหนี้สินของเกษตรกร อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด", Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 250-265
2021 inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แหล่งเรียนรู้เรื่องเพศ ความรู้เรื่องเพศ และรูปแบบการเรียนเรื่องเพศที่เหมาะสมของนิสิตจิตวิทยา", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 116-132
2021 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ คุณค่าและความท้าทาย ในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่: กรณีศึกษาตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 363-395
2021 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 75-98
2021 inนายภควุฒิ ทวียศ, อาจารย์, "แนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมฟอกหนังโดยรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่สอง", วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-33
2021 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในชุมชนหลังวัดราชนัดดา ระหว่างทศวรรษที่ 2540 - 2550", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 45-74
2021 exนายธนบดี พัสนา, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับทุเรียน พฤติกรรมการทำสวนทุเรียนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 65-80
2021 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลนที่มีต่อประชากรต่างรุ่นในครอบครัวจากมุมมองของประชากรชาวดิจิทัลไทย", วารสารประชากรศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 1-19
2021 inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาธรรมนูญชุมชนด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 68-80
2021 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ ความท้าทายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี", วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 359-380
2021 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเมือง การพัฒนา และ PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการ์ตา และกรุงปักกิ่ง", วารสารจันทรเกษมสาร, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 124-140
2021 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Green Politics: The Conflict of Mainstream Politics and the New Social Movements (NSMs)", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 69-98
2021 inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อพฤติกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 85-97
2021 exรวิญญา นาคงาม, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "อาหารสุขภาพกับชีวิตคนเมืองกรุง", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2021, หน้า 21-37
2021 exอุดมพร ภูมิขนอน, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "รักหรือทำร้าย: บทวิเคราะห์วรรณกรรมไทยในมุมมองความเป็น ปิตาธิปไตยและความไม่เสมอภาคทางเพศ จากวรรณกรรมของทมยันตี", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2021, หน้า 254-279
2021 exจณิสตา เทศเซ็น, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อินฟลูเอนเซอร์หญิง:หุ่นเชิดและเหยื่อของอุดมการณ์ความสวยงาม", วารสารชุมชนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2021, หน้า 307-335
2021 exชิตะปัญญา ศรีเอม, inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะยกเว้นกับการเมืองไทย: กรณีศึกษาอำนาจองค์อธิปัตย์ผ่านการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 และการต่อต้านสภาวะชีวิตอันเปลือยเปล่า", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 428-447
2021 exพันธ์รบ ราชพงศา, exวสันต์ เหลืองประภัสร, inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, exAlay Phonvisay, "การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 95-132

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2021 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Identifying flash flood potential areas using morphometric characterization of watershed", International Conference on Sustainable Water Resources Management (ICSWRM) , 10 กันยายน 2021, ญี่ปุ่น
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Major Challenges of Non-government-based Cryptocurrencies and Their Implications for Thailand", 8th International Conference on Security Studies, 14 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, exNutpiputh Kongsompoj, exAnchalee Suksri, exSittipat Marayart, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "Spatial Analysis for Free-Grazing Ducks: The Study Area at Pathum Thani, Thailand", The 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2021), 22 - 24 พฤศจิกายน 2021, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2021 inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, exProf. Dr. Masahiko Nagai, exKullachart Prathumchai, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, "EVALUATION OF SATELLITE IMAGERY DATA FOR CROP YIELD SIMULATION IN SARABURI PROVINCE, THAILAND", The 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2021), 22 - 24 พฤศจิกายน 2021, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2021 exนพพร วอนเพียร, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INFLUENCE OF CULTURAL INTELLIGENCE, SOCIAL ANXIETY, AND GLOBAL LEADERSHIP ON CROSS-CULTURAL ADJUSTMENT OF EMPLOYEE IN A PRIVATE HOTEL BUSINESS AT THE BANGKOK METROPOLITAN", The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 10th ICADA 2021—SSIS) Theme: “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity”, 22 - 23 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 30
2021 exนางสาวภูมิรัตน์ มีลักษณะ, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การจัดการความรู้สู่การเผยแพร่วัฒนธรรมการจักสานผ่านเว็บไซต์ของชุมชนบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง", การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 5 "Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน", 7 มกราคม 2021, เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลดา สุขปั้น, exชัยภักดิ์ วรหิน, exณิยาวรรณ เอี่ยมยิ้ม, exปุณยวีร์ ปานมณี, exอภิชญา แก้วสมประสงค์, exพัชรวีร์ สิทธิวงศ์, exพิชชาพร รัตนปรีชากุล, exวัลย์ธิดา พูนชื่น, exศวิตา ตระกูลคู่บุญ, exจิตติยาภรณ์ จิตแสวง, exณฐมน สมสกุล, exสิรวิชญ์ อรรถพร, exสุธีพร อุตธรรมชัย , exรณกฤต วีรานันนท์, exสิตานัน ชยางกูรนนท์, exจิรัชญา สุขไมตรี , exวรรณรัตน์ วัชกรโยธิน, exชิดชนก อยู่ชนะชล , exอนันดา โฉมฉลวย, "ความตระหนักถึงการตรวจสอบข่าวปลอมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exศศิ วทัญญุตาพงศ์, exประภัสสร หิรัญสุข, exวิชญาพร หอยสังข์ทอง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความเครียดในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exจิดาภา อยู่ทวีเดชากุล, exสิทธิพันธ์ ฉัตรมงคลชัย, exสิริภัทร มุกดา, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดต่อการฝึกงาน ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐดนัย เซ็นสมพร , exกุลยา บุรีภักดี, exปพิชญา หวังเกษม , exสุพิชญา เรืองพนาโรจน์, exเซฟ ไซสวัสดิ์, exณิชาพร ไชยกิจ, exธนศักดิ์ บุตรสะ, exจิราพร หอมสุวรรณ, exปฐวี นาคธน, exภาสพนธ์ เทียนหิรัญ, exอริยพล อนันอริยธรรม, exณิชากร เมฆสวรรค์ , exเอกลักษณ์ โยเหลา, exปิติวัฒน์ สิทธิชัย , exพิมพ์มาดา ศรียะพันธ์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนตามมาตรฐาน NDID ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมารินี คำใบ, exธนากร อ่อนมาสาย, exปิ่นดาว หิรัญสอาด, exพิชญานิน ไวยะ , exกรรณิกา พลศิริ, exพิรุฬห์พร ศรีษะเกตุ, exกชามาส ศรีกรด , exป.ปณิดา หนูยิ้มซ้าย, exณัฏฐณิชา อ่องประเสริฐ, ex ณิชากร สังข์กุล, exวิมลลักษณ์ นันทสุทธิวารี, exพีรัช นทีพงศ์พริยะ , "ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อแพลตฟอร์มในการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exบุญญาดา เทียมทิพร , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมวัยเกษียณอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564, 7 พฤษภาคม 2021, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 inดร.สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์, "ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของหน้าที่ตามกฎหมายในการรับวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Community-led Social Innovation in the Era of Global Changes amidst Covid-19 Crisis: นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19”, 19 กุมภาพันธ์ 2021, ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2021 exนิภาธร โรจนสารัมภกิจ/Nipathon Rojanasarampakj, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการแต่งคอสเพลย์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุลจิตร เปลี่ยนประเสริฐ, exไอลดา สุธาคำ , exศันสิธร เบญจานุวัตร, exภานุวัฒน์ ธัญญผล, exปรีญา เต็มเมือง, exพิชญาพร ศรีสวัสดิ์กุล, exกัญญาวีร์ สวัสดิเกียรติ , exพชรภรณ์ ประสงค์เงิน , exสุทธิดา ลาเอ็ด, exจิรเดช หนีพาล, "ความตระหนักถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายสหภาพ พันธ์ปัญญากรกุล, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, "การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ป่า ต่อลักษณะทางอุทกวิทยา บริเวณลุ่มน้ำพระธาตุ จังหวัดตาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exปัณณวัฒน์ ฉิมไทย, exจุฑามาศ ด้วงเกิด, exภานุมาศ ทองขาว, exธรรมวัฒน์ เข็มเพ็ชร, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อสุขภาพจิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exรัฐพล ตั้งจิตวิสุทธิ์, exมาริสา เจริญศักดิ์, exณิชากร พรพรรณทิพย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตัวเองและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อทักษะทางสังคมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exกมลชนก ทองคำรอด, exญาณิศา พัสด, exดารานาถ สิงคำโล, exเบญจรัตน์ สถิตย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียด การกำกับตนเอง และพฤติกรรมการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exศุภนิจ สุวรรณมาโจ, exอรวรรณ แซ่โกว, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลกานต์ บุรีแก้ว, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมตนเอง การหลงตัวเอง และภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exอมรวรรณ แซเผือก, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ของบุคลากรสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน", 8th International Conference on Security Studies, 14 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exณัฏฐากร ฉายากุล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของบุคลากรส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี", 8th International Conference on Security Studies, 14 กรกฎาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exณัฐธิดา บํารุงธรรม, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีชุมชนต้นแบบบ้านวัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ 10 ตําบลบางกราง จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนวลพรรณ วัฒนะจรรยา , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกรกมลาวาสถึงสถานีท่าพระ)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18, 31 พฤษภาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 exฉัตรชัย สินจุ้ย, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา", การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 9 กันยายน 2021, - เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exนนรวี ชัยชมภู , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจในการทำงานที่บ้านภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของบุคลากรสังกัดกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19, 28 พฤศจิกายน 2021, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exวัลลภา เจียมสูงเนิน, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19, 28 พฤศจิกายน 2021, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exปนัดดา เดชประแดง, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, - ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 exมณฑล เลิศทนงเดช , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร", 11th National and International Conference on Administration and Management, 29 พฤศจิกายน 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exชัญญาภรณ์ ประทุม ? , ex ณัฐชา เห-รา , exธัญพร เหล็กคำ, exนิธินาถ เลาหะตานนท์ , exนฤมล เอี่ยมโภคทรัพย์, exพันกร กลิ่นเลิศ, exภาวินี พุทธานนท์ , exรักตะวัน พวงศรี , exอภิสิทธิ์ คุณชัยเกษม, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exวรพจน์ สุทธิสัย, "อิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2564, 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exนางสาวมัยพิราภา ตุ้มทอง, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "กระบวนการพัฒนานิสิตของกลุ่มไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 exนางพชรพรรณ มาตรศรี, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "ความคิดเห็นของสมาชิกต่อโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 exนางสาวเมลดา สหเมธาพร, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของแรงงานเมียนมาและแรงงานไทย กรณีศึกษา: บริษัท เกรท แอนด์ มอร์ จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่อง “Global Risks and the Role of Social Sciences”, 9 มิถุนายน 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวริศรา เสมสวัสดิ์, exณัฐพร ทรัพย์อยู่, exกันต์ธี รอดทอง, exกนกลักษณ์ พิลาน, exภริดา บัวคงหนาม, exอรทัย วงษ์เที่ยง, exปิติชนม์ รัตนปทุมวงศ์, exสหจร จันทตรี, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์, "อิทธิพลของอิสระในการทำงาน จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2564, 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2021]