ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

Publish Year International Journal 15
2020 exธนกฤต สังข์เฉย, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Predictive Model of Conservation Regulatory Compliance: Evidence from Thailand's National Park Visitors", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 163-173
2020 exPanita Chavapattanakul, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, exRatcharin Kongkasuwan, "The Relationship between Resilience Quotient,Social Support and Spiritual Well-Being of Caregivers of Patients with Hemiplegia", Siriraj Medical Journal, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 245-252
2020 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "A model for assessment of tree stability and entrainment of woody debris by flow slides and shallow slope failure", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 71, กรกฎาคม 2020, หน้า 77-83
2020 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Changes in Land Cover, Land Surface Temperature and Precipitation and Establishment of a Monitoring System", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 79-83
2020 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "Model of Elderly Entrepreneurial Networks to Strengthen the Community Economy", International Journal of Innovation, Creativity and Change. , ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 259-268
2020 exTratrin Adulkongkaew, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWichitra Singhirunnusorn, "Effect of land cover composition and building configuration on land surface temperature in an urban-sprawl city, case study in Bangkok Metropolitan Area, Thailand", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ ุ8, สิงหาคม 2020, หน้า e04485-e04485
2020 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "Innovative from the Tale to Product Value Creation of Nypa Palms", Test Engineering and Management Journal, ปีที่ 83, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 1565-1573
2020 inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Elderly Psychiatric Patients: Happiness of Psychiatric Multidisciplinary Team and Caregivers", International Journal of Innovation, Creativity and Change, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 395-410
2020 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, exนางสาวจิตรดา ภู่วิจิตร, "Comparison of Climatic Factors Contributing to Hand-Foot-and-Mouth Disease Outbreak in the Northern and the Central Regions of Thailand", Global Journal of Health Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2020, หน้า 91-1000
2020 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting Innovative Work Behavior of Managers", Polish Journal of Management Studies, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 50-64
2020 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "A Study of Developing Spiritual Health and Workplace Spirituality in Private Hospital Staff", International Journal of Innovation, Creativity and Change, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 411-423
2020 inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลักดันการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุที่ว่างงาน: กลไลส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง", International Journal of Innovation, Creativity and Change, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2020, หน้า 382-394
2020 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการให้สัญชาติไทยแก่ผู้อยู่รอดถ้ำหลวงถ้ำหลวง", Psychology and Education Journal , ปีที่ 57, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2020, หน้า 98-110
2020 inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThaweesak Pi, "Bilateral Cooperation to Develop Thailand-Malaysia Border Economy to Promote Human Security", International Journal of Innovation, Creativity and Change, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1245-1259
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Public Administration Paradigm Revisited", Asian Political Science Review, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 33
2020 exนายหัสบดินทร์ เติมทรัพย์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางวัฒนธรรม ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความสามาถในการฟื้นคืนกลับ และความยึดมั่นผูกพันในงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1534-1551
2020 exอิษยา ประเสริฐทรัพย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การต่อพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในบริษัทเวชภัณฑ์แห่งหนึ่ง", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 18-34
2020 exปัทมพร ใจห้าว, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความสุขในการทำงานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 35-55
2020 exมณฑิรา อรรคทิมากูล, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการจัดการน้ำที่มีต่อการประกอบการเลี้ยงหอยแครง ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 142-161
2020 exมณีนุช ทิมทอง, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการทำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากสุด และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ตลาดน้ำจังหวัดเพชรบุรี.", Thai Journal of East Asian Studies, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 53-74
2020 inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์สำหรับวัยเด็กตอนต้น", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 233-246
2020 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี บุญวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการสอดส่องผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคมที่มีต่อครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย", วารสารสังคมศาสตร์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 27-52
2020 exวิชญ์วิสิฐ พรหมดา, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองกรณีศึกษา: ชุมชนริมคลองถนนฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานคร", วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 73-88
2020 exทักษพร แก้วนนท์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน", วารสารการบริหารปกครอง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 510-531
2020 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "งานรื่่นเริงของพลเมืองในระบอบใหม่ เพื่อชาติและรัฐธรรมนูญ", จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020 - พฤษภาคม 2021, หน้า 34-47
2020 inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุศรินทร์ ผัดวัง, exดารุณี จงอุดมการณ์, "ทุกข์-สุขของผู้สูงวัยที่ต้องพึ่งพาครอบครัว: การศึกษาเชิงคุณภาพในบริบทสังคมวัฒนธรรมภาคเหนือประเทศไทย", วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 151-164
2020 inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ความหมาย องค์ประกอบ และตัวชี้วัดของทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช", วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 82-97
2020 exเบญจพร เหล่าโนนคร้อ, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 53, กรกฎาคม - กันยายน 2020
2020 exนางสาวสิริพร เกตุประสิทธิ์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของหนังสือพิมพ์มุสลิม: กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์กัมปง", วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 63-80
2020 exณัฏฐ์ชวัล โกสัยกานนท์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 53, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 32-40
2020 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครงกรอบแนวคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อต้านโรงไฟฟ้า", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 240-269
2020 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "สหรัฐอเมริกามาก่อน: ยุทธศาสตร์หลักนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 86-110
2020 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, exนันท์ธิดา จั่นเพชร์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มีต่อวังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 42-54
2020 exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณพร ฤทธิชัยดำรงกุล, "นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับ ‘ผลกระทบ’ ที่ไม่ควรมองข้าม", วารสารการศึกษาไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 4-19
2020 exกรรภิรมย์ โกมลารชุน, exชวจารี เรี่ยวแรงกุศล, exอังค์วรา ไชยอนงค์, exนคร วัลลิภากร, inนางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์", วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 522-563
2020 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแชร์ข้อมูลส่วนตัวลูกของพ่อแม่กับคุณค่าความเป็นส่วนตัวของเด็กในสื่อสังคมออนไลน์", วารสารวิชาการกสทช., ปีที่ 5, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 110-129
2020 exรุจา ภู่ไพบูลย์, exเดชาวุธ นิตยสุทธิ, exวรรณี เดียวอิศเรศ, exดารุณี จงอุดมการณ, exระพีพรรณ คำหอม, exจิตตินันท์ เดชะคุปต์, exจินตนา วัชรสินธุ์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี ทยานศิลป์, exทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิลล์, "การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย", วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 26-37
2020 exศิริภัทรา พลมาตร, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร", วารสารศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 69-82
2020 exสมพร ศรีทอง, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร", วารสารศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 107-119
2020 exสริตา มยูขโชติ, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "มิตรคาม: พื้นที่แห่งการพัฒนา ความทรงจำ และการต่อรองความหมาย", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2020, หน้า 39-56
2020 exพชรพรรณ จิรังนิมิตสกุล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สัมพันธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การเผชิญความเครียด และความผาสุกทางใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิจัยทางการศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 172-187
2020 exชลิดา ขุนประเสริฐ, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการปรับตัวเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็น Street Art สำหรับการท่องเที่ยวของตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 31-59
2020 exนางสาวนันทัชพร ลักขณาวิไล, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดภาพความประทับใจผ่านความเป็นหญิงในแอพพลิเคชั่นติ๊กต๊อก", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 387-412
2020 exเพ็ญพิชญ์ จันทรานภาภรณ์ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา", วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งชาติแปซิฟิก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 177-186
2020 exวันนิวัติ เต็งสุวรรณ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ความสามารถในตนเอง การเสริมสร้างพลังอำนาจ และความสุขในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ", วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 15-27
2020 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 218-253
2020 exสำเรือน ไทยเหียม, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลุ่มคนเลี้ยงช้าง กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 148-168
2020 inดร.ยุทธศักดิ์ คนบุญ, อาจารย์, "Presenteeism และ absenteeism กับภาครัฐไทย", วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantum Cryptography-based Cryptocurrency", 10th International Social Sciences and Business Research Conference, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2020, Lugano สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Data Governance in the Public Sector: An Overview", 1st National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 18 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนาคตของเด็กไร้สัญชาติในถ้ำหลวง (Future of Wild Boar Academy: Political Implications of Granting Thai Citizenship to Stateless Tham Luang Cave Survivors)", The 23rd biennial conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA), University of Melbourne, 6-9 July 2020, p.55-69., 6 - 9 กรกฎาคม 2020, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Net States and their roles in Russia", 7th International Conference on Security Studies, 23 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลกาภิบาลมาตรฐานอาหาร : กรณีศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ไทย", The 5th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2020 (RSUSSH 2020), 1 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exภวมัย กาญจนจิรางกูร, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุขในการทำงาน ความสามารถในการฟื้นคืนได้ และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข", การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563, 6 - 7 สิงหาคม 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exDaisuke Komori, "APPLICATION OF SATELLITE PRECIPITATION DATA TO MODEL THE EXTREME RAINFALL-INDUCED LANDSLIDE EVENT", The 22nd IAHR-APD Congress 2020, 15 - 16 กันยายน 2020, ญี่ปุ่น
2020 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exHIKARI YOKOYAMA, exDaisuke Komori, "ESTIMATING THE CHARSTERISTICS OF WOODY DEBRIS MECHANISM IN TERAUCHI DAM RESERVOIR CATCHMENT", the 22nd IAHR-APD Congress 2020, 15 - 16 กันยายน 2020, ญี่ปุ่น
2020 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, exDaisuke Komori, "Simulating soil water recession coefficients using satellite-based data for antecedent precipitation index", The 8th International Symposium on Water Environment Systems with Perspective of Global Safety , 13 พฤศจิกายน 2020, Sendai ญี่ปุ่น
2020 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, exKunakorn Homkhaow, exNatcha Poonnarak, exPhumiphat Thapkaen, "Water Storage Capacity, Spatial Change and Impacts on Farmers’ Livelihood in Monkey Cheek Area, Lopburi Province, THAILAND", GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy, Environment, & Climate Change Transition in GMS, 21-22 December 2020, 21 - 22 ธันวาคม 2020, เมือง อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2020 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, exBOUNTHAM PHENGSYSANA, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "The Knowledge Mangement Of Ministry Of Public Health: The LAO People' s Democratic Republic", International Conference on Business Information Management and Security (ICBIMS 2020), 30 - 31 มกราคม 2020, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 48
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , exศุภิกา เกตุอยู่ , exศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , exเมธาวี จิตรสมหวัง , exศิริวรรณ ปัญญาคูณ , exจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , exพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , exไพลิน ชุมภูวัน , exพรชนก ขำนิพัฒน์ , exชินาธิป ธนอัญญาพร , exญาณิศา สัญวงค์ , exสโรชา ทองคำ , exนนทวรรณ เทียบขจิต , exกชพร รุ่งเรือง , exอัศวรี สัทธรรมพงศา , exปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , exจิราภรณ์ แซ่ชั่น , exอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , exพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , exอนัญญา ชาญนาวา , exอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , exชญานิษฐ์ บุรานนท์ , exกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, exจตุภัค จำปารัตน์ , "ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management, 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exชนาภา สถาพร, exรัตนา ไชยนอก, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดด้วยสัตว์กับภาวะสมองเสื่อม: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exใบสน สิงหโกวินท์, exมณฑิรา บุญทิพย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางจิตวิทยากับการเล่นวิดีโอเกม: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตรชัย ทูลธรรม , exธนโชติ น้อยปลอด , exธนธรณ์ สวัสดิ์โรจน์ , exภูมิภัทร เลิศวุฒิ , exวรรณชนก บำรุงเมือง , exภัคจิรา ทองใหญ่ , exณัฐณิชา สงวนวงษ์ , exภัณฑิรา แก้วแฝก , exปนัดดา กิตติโสภณธรรม , exอุบลวรรณ โหมดสุวรรณ, exสุจิตรา สุนทรชื่น , exปุญญพัฒน์ ศรวิไลวรรณ , exธิติสุดา บุษนาม , exชวนันท์ ชูเชิดรัตน์ , exวุฒิชัย ตันติวุฒิ , exวรางคณา สุ่มศิริ , exนิรชา แสงขา, exสุทธารมณ์ นุ้ยประสิทธิ์ , exพาณิภัค พุ่มลำเจียก , exเนตรทิพย์ วิมลมงคลพร , exนันทิยา ผิวผ่อง , exนารีรัตน์ อินทรนาค , exสาลินี ทรัพย์รวงทอง , exรัฐภูมิ คงสุวิทย์, "ความรู้ความเข้าใจต่อความเจ็บป่วยจากอุปกรณ์ IT ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management, 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนัญชิดา อภิพัฒนกร , exภาวิษา ปั้นดี , exปรียาภรณ์ บุญเที่ยง , exวรรณวีร์ พงศ์พันธ์ศักดา, exชนกนันท์ ปีดแก้ว , exนภัสสร ประทีป ณ ถลาง , exเบญญ์ชัญญา อธิรัชต์ธิติกุล , exกาญจนมาศ เอกชยวัศ, exณิชากร อ่อนนุช , exอนัญธิดา มีวุฒิ , exประภาพร ชูช่วยสุวรรณ , exธนศิริ มิเตกาศ , exปรางค์พิศ วิจิตรหงษ์ , exอภัสนันท์ บำรุงศิลป์ , exธัญญา ปานรัตน์ , "ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริหารการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management , 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรินทร นพรัตน์ , exณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ , exภราดร วิโรจน์รุ่งวิเชียร , exสิริยาพร ทองห่อ , exณัฐพล ทองโอภาส , exวรกานต์ ภัทรธนภาคย์ , exภูริฤต เพรียวพานิช , exจิราพัชร สกุลมา , exธรรมสถิตย์ จิตรานุกิจกุล, exธีร์ โปรเมฆานนท์ , exศุภสิทธิ์ คลังวิเชียร , exภาพันธ์ พัฒนพัวพันธุ์ , exสุปราณี เอมสรรค์ , exธัญชนก มุสิกพันธุ์ , exปัณฑารีย์ เปียมาลย์ , exปริยากร หาดปิ่นขจรจารุ , "ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการใช้บริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management, 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัณฑิรา แก้วแฝก , "ความตระหนักในการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้งของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 6th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 30 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกนอร ยอดดำเนิน, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ", 1st National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 18 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 6th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 30 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภะเทพ เทพทุ่งหลวง , exจิรเมธ สิงคารวานิช , "บทสำรวจสถานภาพและแนวโน้มของบทความวิชาการในวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16, 29 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exมณีนุช ทิมทอง, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์, "การพัฒนาตัวแปรสังเกตได้ของการทำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากสุดและเกิดผลกระทบแง่ลบน้อยที่สุด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ตลาดน้ำจังหวัดเพชรบุรี", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences. , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, ตัวแปรสังเกตได้, สิ่งแวดล้อม, แหล่งท่องเที่ยว, เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exเนรัญชรา สุวรรณ์, exสิริรัฐิกา รินทรานุรักษ์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการให้การปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวัลพร บุญเกิด , exสินีนาฏ ศรีภักดี , exดาราวี สนธิเณร , exกิตติภพ เกิดกูลกิตติ์ , exธิติยา กิด่วน , exจอมพล กล่อมมิตร , exชยานันต์ ภุมรินทร์ , exนนรวี ชัยชมภู , exภัทรพล ศิลาโรจน์ , exศิริรัตน์ จั่นสังข์, exโสมนัส ผลโอฐ , exกาญจนา กลิ่นน้อย , exจินตรา เจียมสูงเนิน, exชลพรรฒน์ เคียนทอง , exฐิติ อุณยเกียรติ , exฐิติพัฒน์ สุดสงวน , exณัฐพร ทองแท้ , exธีรวีย์ ดอกสาคู , exประภัสสร ไชยธงรัตน์ , exร.ท.พงศ์พิสุทธิ์ ดิษฐพรสกุล , exวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล, exวรวรรณ วัฒนศิริ , exวิภร มักสุขเสริม , exอิสรีย์รัก ยศกรกุลวงค์ , exเนติพงษ์ ธูปบูชา , exไท ทองดีเจริญ , exกอบกล้า บุญถิรพัฒน์ , exชาติภากร มัลละพุทธิรินทร์ , exณกร คำเมือง , exรัตพร ยกบญมา, exชญาภรณ์ คงจตุรฤกษ์, exพนัสพันธุ์ กู้แร่, exสุธาสินี โมกศิริ , "ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16, 29 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธีรพงษ์ จินดา, exฐนธน ชุมอักษร, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของดนตรีบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวสันต์ บรรจงช่วย , exกรรณิการ์ อุกฤษต์, exภัสกร อิ่มสมบูรณ์ , exวนารีย์ เอี่ยมตาก , exรักชนก เชื้อชา , exพรพิมล นาคะวิโรจน์ , exสุพิชฌาย์ อภิเดชพัชรกุล , exฐิติรัตน์ หงส์โต , exธิดาลักษณ์ จำเริญนุสิต , exชลิตา สารสุวรรณ์ , exอัครเดช มั่งมี , exปานหทัย พรหมแก้ว , exสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์ , exสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ , exอัธยา เกื้อเส้ง, exสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง , exศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม , exเมวิการณ์ แก้วจันทร์ , exคมศักดิ์ บุญเปลื้อง , exปรินดา ศาตะมาน , exสุภาพร จันทะกี , exฐานิตา ยิ้มเรือง, exเบญจกุล รุ่งโรจน์วณิชย์ , exนภชล แจ้งศรีพงศ์, exจินตนา สุขภาคกิจ , exรัชเกล้า จารุบุตร, exวิลาวรรณ จงไกรจักร , exสรธร สมบูรณ์สุข , exพิมพกานต์ คงนาม , exมาลินี บุญอ่อน, exดวงนภา โสภารักษ์ , exชยพล เวชกิจ , exกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล , exปนัดดา เดชประแดง, exโชติรส โชคชัยธิติ , exณัฐพล อินจันทร์ , "ความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16, 29 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพัทธนันท์ ศานติวรวงศ์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเจริญงอกงามในนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exออมทอง นันตา, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานของนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exกิตติโชค ดิษริยะกุล, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณสำนักงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปารมี บำรุงจิตต์, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exภิญญพัชญ์ ชมภูนุช, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายณัฐวัตร เธียรสิริ, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสันติชลเป็นหม่บ้านท่องเที่ยว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 "สถาบันอุดมศึกษาไทย: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน", 22 พฤษภาคม 2020, หางดง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exนางสาวณัฐกานต์ เสนคำสอน, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเตรียมความพร้อมของชุมชนสู่การสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวลลิตยา นานอก, inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ทุนทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนุชจรีย์ น้อยวานิช, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "แนวทางการวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน", 3 เมษายน 2020, เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย
2020 exนายอิษฎา เกตุสุวรรณ, exPhilippe C. G. Adam, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตรำผู้ติดเชื้อเอชไอวี : การทบทวนวรรณกรรมและการแสวงหาแนวทางการกำหนดนโยบายในอนาคต", งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10, 25 มีนาคม 2020, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exนางสาวจันทกานต์ จักรกาญจน์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การให้ความหมาย และรูปแบบการทำบุญของคนเมือง: กรณีศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย”, 20 พฤษภาคม 2020, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exนายธนบดี พัสนา, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย”, 20 พฤษภาคม 2020, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exนางสาวมัยพิราภา ตุ้มทอง, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการพัฒนานิสิตของกลุ่มเคยู สตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย”, 20 พฤษภาคม 2020, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exนางสาวรภัส บุญวานิช, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "อัตลักษณ์ 29 ประการสู่การเป็นโรงเรียนทางเลือกแบบวิถีพุทธ: กรณีศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย”, 20 พฤษภาคม 2020, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exนายสุรเดช พลายแสง, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมมอญของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย”, 20 พฤษภาคม 2020, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exนางสาวอุทัยวรรณ อำภา, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย”, 20 พฤษภาคม 2020, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภาพิชย์ ทรัพย์เมฆ, "พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, รามอินทรา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพิมพ์ชนก ชนะบุญ, exกนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "พัฒนาการด้านการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2020 exสุรเกียรติ ชมมาลี, exกัญญ์พิดา งามศิริ, exจารวี ติตติรานนท์, exชนกนันท์ ตีระนทีกุลชัย, exธัญวรัตน์ เทียนทอง, exปิยธิดา สุวรรณโค, exภรณัฐชา ศรีวานิชญากุล, exภานุพงศ์ สุภาสุทธากูล, exสิรธีร์ ฉัตรอุบล, exเอกหิรัญ ตรีวัชรานนท์, exศยามล เอกะกุลานันต์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.พลอยวไล ทองรักษ์, exอ. ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, exอ. ปองกมล สุรัตน์, exผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ, "อิทธิพลของการขัดเกลาทางสังคม ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะที่ส่งผลต่พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตจรศาสตร์ บางเขน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563, 21 - 22 ตุลาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exณัฐมล เกียรติกอบชัย, exสิรีธร สาธรราษฏร์, exผศ.พลอยวไล ทองรักษ์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, exดร.ปองกมล สุรัตน์, exผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ, "คนต่างวัยกับการยอมรับความหลากหลายทางเพศ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563, 21 - 22 ตุลาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exสรรถพงศ์ ขจรมณี, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563, 21 - 22 ตุลาคม 2020, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พื้นที่เชิงเทคโน : การประกอบสร้างเชิงภววิทยาของวิถีความเป็นแม่ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 , 20 - 21 พฤศจิกายน 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรกริช สังขมณี, "วัตถุเชิงเทคโนกับการประกอบสร้างความเป็นแม่", การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563, 6 - 7 สิงหาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exเบญจวรรณ หินวิเศษ, exฌัชฌา กาญจนทัด, exณัฐวรรณ บุญรักษ์, exพิชญจิรา บำรุงสงฆ์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบโควิด-19 ต่อความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยา ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อ “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา” , 21 - 22 ตุลาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exกนกพร จิ๋วสกุล, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบจากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exภูมิภัทร วีระเดชากุล, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนริมคลองในพื้นที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าบริเวณคอขวดคลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 "โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม", 20 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพันธุ์เพชร โพธิ์พูนศักดิ์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)ที่มีต่อระบบอินทราเน็ต THAI Sphere", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 "New Normal: การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ ในยุคออนไลน์", 27 - 28 มิถุนายน 2020, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2020 exสุพัตรา คำสาน, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exกฤตภาส เนื่องดิถี, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน", 3 เมษายน 2020, สุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย
2020 exนัชชา จิตรสมบูรณ์, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การเข้าสู่การปฏิบัติธรรมของหญิงไทยกับสมดุลชีวิตการทำงาน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม, 20 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exีวีรวรรณ เทพธรรม, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ของคริสตชนโบสถ์พระแม่สกลสงเคราะห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม, 20 มีนาคม 2020 - 20 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสลิลยา เศษเพ็ง, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองปริมาณน้ำฝนสะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exสลิลยา เศษเพ็ง, inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความแม่นย้าของแบบจ้าลองปริมาณน้้าฝนสะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2020]