ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2019

62

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (111 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (111 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (111 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2019

Publish Year International Journal 11
2019 exรศ.ดร.เดชา ทำดี, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChieko Greiner, exรศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, exNahoko Okamoto, exTokiko Isowa, "Conditions of caring for the elderly and family caregiver stress in Chiang Mai,Thailand", Journal of Health Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019
2019 exอ.บุศรินทร์ ผัดวัง, exรศ. ดารุณี จงอุดมการณ์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experience of Grandchildren in Caring for Older Adult in Thai Family", International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019
2019 inดร.โสพนา จันทวงศ์, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "Impacts of Land Use Changes on Carbon Stocks, Greenhouse Gas,and Carbon Economic Value of Agriculture, Forestry and OtherLand Use (AFOLU) Sector in Coastal Area of Yi San Sub-District,Samut Songkhram Province, Thailand between 2001 and 2015", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 12-22
2019 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี, "Social Network Analysis of Protest Movements in Eastern Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 42-50
2019 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, exนางชนมณี ทองใบ, "ศักยภาพและข้อจำกัด และความชำนาญของเมืองหลักในระดับภาคของไทย", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 440-447
2019 exนางสาว ศิริลดา ผิวหอม, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองพระปรง", วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 91-102
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Government-based Cryptocurrencies", Asian Political Science Review, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 40-46
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Cybersecurity Law in ASEAN", Journal of Crime, Law and Social Issues, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 12-23
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art of Cryptography-based cyber-attacks", Journal of Crime, Law and Social Issues, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 24-34
2019 inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thought and Practice of ‘Good Men’s Politics’ of the Southerners in Bangkok, Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-9
2019 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ใต้สะพานพระราม 4", Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2019, หน้า 224-233
Publish Year National Journal 51
2019 inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 200-211
2019 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมื่อแม่ต้องกลับไปทำงาน:ภาวะยากลำบากสำหรับแม่ทำงานในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 77-94
2019 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จากสวนผลไม้กลายเป็นบ้านพักข้าราชการ พ.ศ. 2457 - 2480", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019
2019 inนายภควุฒิ ทวียศ, อาจารย์, "คน พื้นที่ เมืองและอุตสาหกรรม : ว่าด้วยเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนกับการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองพระประแดงยุคพัฒนา", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 103-128
2019 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์หญิง กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 106, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 107-120
2019 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ชนชั้นกลางในเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาพื้นที่ชานเมืองตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 167-186
2019 inนางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีตามข้อบังคับบรัสเซลล์", วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 12-26
2019 inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ แนวทางการรู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อ และสุขภาพจิตของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 200-228
2019 exศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์, exศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวอีสาน: ทุกข์-สุขบนความยากจน", วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 62-73
2019 exนางสาวเกวลิน ณ นคร, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 59-77
2019 exนายคมกฤษณ์ เฟื่องขจร, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนะของเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้านการทุจริตบัตรเครดิต", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 37-52
2019 exนางสาวสุพักตรา แจ้งจิตร์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานความสมดุลระหว่างงานและชีวิตและความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร", วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 131-139
2019 exจุฬารัตน์ พาสกุล, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาล สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 103-114
2019 exสรายุทธ ธีระนานนท์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวและความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อการรับชมรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 63-77
2019 exนิธิรัชต์ ยุทธประเวศน์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารในกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 46-62
2019 exนพพร ชินสรรเพชญ, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 33-45
2019 exชลาลัย ศรีทอง, inดร.ณัฐพล ขันธไชย, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงประโยชน์ทดแทนการว่างงาน: กรณีศึกษาพนักงานในบริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 13-32
2019 exฐานิดา เหลืองด่านสกุล, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, ""ปัญหาความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ “ประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษา : ชุมชนคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2558 - 2561"", วารสารราชนครินทร์, ปีที่ 16 , ฉบับที่ 35, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 31-39
2019 exนายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารนวัตกรรมสังคม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 44-66
2019 exนายแบ๊งค์ นพเกตุ, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง", วารสารนวัตกรรรมสังคม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 86-105
2019 exนางสาวสริลทร์ณา บุญเจิม, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี", วารสารนวัตกรรมสังคม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 106-125
2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21", วารสารสังคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 229-268
2019 exมัฆวาน โฉมโสภา , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 90-101
2019 exดนุภา ศรีสวัสดิ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การสนับสนุนทางสังคม ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 78-94
2019 exพรนภิศ อยู่เนียม, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ การดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ และจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 95-109
2019 exวิชชุดา สุภาพวานิช, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง", วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 104-116
2019 inนางสาวทิพวัลย์ รามรง, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "ความสุขของชาวนา กรณีศึกษาชาวนาสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 162-185
2019 exวิชชุดา สุภาพวานิช, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็กมากตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 104-116
2019 exฐานิดา เหลืองด่านสกุล, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "ปัญหาความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ “ประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษา : ชุมชนคลองด่าน ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2558 - 2561", วารสารราชนครินทร์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 35, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 31-39
2019 exวรเมธ ยอดบุ่น, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมท้องถิ่นในกระแสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: พลวัตและการปรับเปลี่ยนของประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในยุคโลกาภิวัตน์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 269-301
2019 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "จากชุมชนชานเมืองสู่ความเป็นเมืองทุนนิยม กรณีศึกษา พื้นที่นนทบุรี", วารสารมานุษยวิทยา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 149-190
2019 exอรรถนิติ คงมาลัย, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)", วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 99-113
2019 exผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์, inนางสาววริศรา อิ่มพิทักษ์, อาจารย์, "การเกิดขึ้น การตกต่ำ และการกลับมาอีกครั้งของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ญี่ปุ่น", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 50-76
2019 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 133, ฉบับที่ 107, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 135-152
2019 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี บุญวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์และการต้านทานต่อการถูกจับจ้องในงานการดูแลเด็กของครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 153-200
2019 exนางสาวณัฏฐากร บุญช่วย, inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "บทบาทคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับการปฏิรูปสื่อในกิจการโทรทัศน์ ปี 2554-2559", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 29, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 1-14
2019 inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพัชราภรณ์ ตาละลักษมณ์, inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชรของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุร", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2019, หน้า 28-44
2019 exโชควสันต์ อยู่สิงห์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟื้นคืนกลับ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน ภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบ และความยึดมั่นผูกพันในงานของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 60-78
2019 exอภิตา สุขสาธุ, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง", Journal of HRintelligence, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 66-83
2019 exทัตพิชา สุขรัตน์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 165-177
2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 121-161
2019 exวรางค์กุล คงอนันต์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและการสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 75-83
2019 inนายปุรินทร์ นาคสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรานบุญ: การประกอบสร้างความหมายและการกลายมาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 323-341
2019 exพวงรัตน์ มณีวงษ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ีให้อาหารทางสายยางที่จมูกของญาติผู้ดูแล", วารสารกองการพยาบาล, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 56-76
2019 exประเวช ชุ่มเกสรกูลกิจ, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรม : การวิจัยอิงการออกแบบ", วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 387-402
2019 exแก้วกานต์ แก้วโกมล, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม กับภาวะหมดไฟในการทำงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง", วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 141-153
2019 inดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทุนทางสังคมและความเป็นสถาบัน: กุญแจแห่งความอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนไทย", วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 111-134
2019 inนางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและแนวทางในการใช้กลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศของประชาคมอาเซียน", MFU Connexion Journal of Humanities and Social Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 107-124
2019 exวิลัยภรณ์ แสงสุวรรณ์, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning: ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 465-482
2019 exอาภากร ชุมสาย, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศึกษากรณีศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น", วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 27-42
2019 exกุลศิริ อรุณภาค, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและการปรับตัวของแพทย์แผนไทยหลังจากการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาชมรมแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 181-202

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art of Cryptography-based cyber-attacks", 6th International Conference on Security Studies, 24 - 25 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alliances in cultural diversity development: Singapore’s success story", The World Allied Trade Associations Meeting 2019 , 12 - 14 สิงหาคม 2019, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Cybersecurity Law in ASEAN", 10th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 19 สิงหาคม 2019, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Negative Effects of IT Devices", 10th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 ตุลาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparative National Cybersecurity between Egypt and Thailand", 9th International Social Sciences and Business Research Conference, 25 - 28 พฤศจิกายน 2019, ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2019 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "กรอบการวินิจฉัยปัญหาของขบวนการประท้วงในภาคตะวันออกของไทย", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Government-based Cryptocurrencies", 8th International Social Sciences and Business Research Conference, 22 พฤษภาคม 2019, สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year National Conference 36
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศลิษา ตระกูลภูชัย , exสุชานันท์ อารีกุล , exวันเฉลิม ทองไทย , exชนม์นิภา สันตะนาโท , exจิดาภา พุ่มโกสุม , exปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์ , exสุพินญา เจริญจักพัฒนา , exภาวี ศิลปลีลา , exอุฬารรัตน์ สายสงวน , exพรธิภา วงศ์ศักดา , exกุลนารี ฟูเกียรติ , exจันทร์พร วุฒิวรารักษ์ , exพรสวรรค์ ดำเนินผล , exสิรินทรา ยูประพัฒน์ , exวัชราพร อิศรางกูร ณ อยูธยา , exพรรษมน พรสิทธิ์มหาสิริ , "ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร (http://nisit.kasetsart.org/)ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Administration and Management, 11 กุมภาพันธ์ 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพนธ์ หวังอารีย์ , exสิริพรรณ ศุภประภาวิณิชย์ , exนัฐวุฒิ ทองมาก , exรัชพล จันทวิมล , exภานุรุจ พงศกรวาณิช , exศิลา กุฎีรัตน์ , exศุภญา พลีสุชชาติ , exภัทรวดี โกวิทยากร , exรณนันท์ ณรงค์เดช , exกัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต , exฉัตรฤทัย มาตรา , exศศินันท์ จิตรเจริญพร , exณัฐกลม ศิลาดำ , exจิตลดา ปานศิริ , exภูวณัฏฐ์ ไตรติลานันท์ , exอารียา ตั้งกิจวุฒิกุล , exอุไรรัตน์ พุ่มพวง , exศุภรักษ์ ขุนจันทร์, exจิรศิษฏ์ ธรรมรัตน์ , exตฤณ ธำรงพิทกษ์วงศา , "ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน NisitKU ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Administration and Management, 11 กุมภาพันธ์ 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสมรรถพงศ์ ขจรมณ๊, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก" Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) "Psychology with Dynamic of Global Society", 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนภูมิ จาตุรัส , exนงพร พิกุลทอง , exสุวนันท์ หมายมั่น , exทรงชัย พรหมโยธิน , exปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์ , exชิติสรรค์ หนูเนื่อง , exมาลีวัลย์ ชูชาติ , exรังสิมา ศรีโปฏา , exสมฤทัย คมสัน , exพีรพล คุณประเสริฐ , exวรรณพร แสงบัว , exวรรณพร เหลืองปรีดา , exบุณฑริก ยอมเยาว์, exสุโชค เดชะไกศะ , exทิตยาภรณ์ นาคศิลป์ธนัต , exทรงวุฒิ พลกิจ , exทิพย์สุดา จันทร์หอม , exคณิตา บุตรเล็ก , exธนพล สุขอิ่ม , exวัชรพงษ์ มาตทะจันทร์ , "ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ภาษาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Administration and Management, 11 กุมภาพันธ์ 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรายุธ สมพิมพ์, exขวัญ ตระการธนะสุข, exนรีรัตน์ เซ่งสวัสดิ์, exอัญรส สุวรรณรัตน์, exธนภัทร ทองพรหม, exจุฑามาศ เลารุจิราลัย, exกิตติยา กิตติปาโล, exชัญญภัทร โชคอัมพรทรัพย์, exอัญวีณ์ รุ่งสิริภมรพงศ์, exสุธิตา ภู่ทอง , exธีรรัตน์ ปัจจัยยัง, exอลีนา สงวนวนพงศ์ , exกชกร เสถียรวิริยคุณ, exชลธิชา เฉยเกิด, exธนภรณ์ ลิปลั่ง , exปภัสวรรณ โรจนารุณ, exจีระกานต์ พาหุรัตน์, exธันยวัฒน์ มั่งคั่ง , exธีธัช สุธิตานนท์, "ความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพัชรินทร์ น้อยสา , exพนิดา เนตรปิยะฉัตร , exนฤภร วิวัฒนกุลกิจ , exกฤตกร ทองเหลี่ยม, exจิตติวัฒน์ หรั่งบุรี, exทัศน์วรรณ ใจมั่น, exปภัสมนต์ มั่นคงดี, exกมลวรรณ จุรีรัตนวนิช, exธีรธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, exนภัส ถึงสุขวงษ์, exภูริชญา เจนจบจริง, exจิราพัชร มันตาพันธ์, exฌัชชา อนันต์คณาจารย์, exรัชชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์, exกิตตินันท์ สืบสนธิ์, exพัทธ์ธีรา เรขาเศรษฐ์, exรัญชิดา อนิวรรตนกูล, exวรินดา ราธี, exสวรินทร์ ฉิมมี, exกัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล, exบุณณดา สุขทอง, exอินทัช ศรีละพันธ์, exจงกลกรณ์ ชัยยานุรักษ์กุล, exฐิติมา วิไลพรไสว, exภัทรภร น้อยสกุล, "ความตระหนักต่ออันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวขนิษฐา แก้วพวง, exนางสาวรณพร วงค์บุรุษ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การบริหารจัดการและบทบาทการดำเนินงานของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตัล”, 15 มีนาคม 2019, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรณิชา วิสารทสกุล , exบุญญาดา เทียมทิพร , exพิมพ์ชนก กระตุปัญญา, exปรียาภรณ์ ไวยสุทธา , exนวลพรรณ วัฒนะจรรยา , "ความตระหนักถึงอันตรายของไวรัสคอมพิวเตอร์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Political Science and Public Administration , 29 - 30 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, exสุพิน พรพิพัฒนกุล, "ความสุขและชีวิตการทางานของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุ", โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) , 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปุญญพัฒน์ พานมะลิ, exณวิตา ขำพวง, exสุธีรวิชญ์ ส่งสกุลวงศ์, exฒณัฐ แผลงศร, exเจษฎา มะลิวงษ์, exสัณหณัฐ แย้มสุข, exฐานิดา ทองธานี, exอริสา เทียนขาว, exนิธิธาดา ตันฑอดิสัย, exฐิติภา วรคุณ, exพัณณิตา วิบูลพัฒนพงศ์, exกาญจนาพร รอดมายุ, exวรัญญา นิสสัยสัตย์, exอนัญพร พิศาลสินธุ์, exชญานิษฐ์ เทพเลื่อน, exพิมพร แพงศร, exอิงครัต โปสรักขกะ, exกิตติคุณ ศรีวัฒนเวช, exคลองขวัญ ศรีเหมรัตน์, exณภัทร ตระกูลนุช, exวิภาสิริรัตน์ เทียนชัยมงคล, exจารุพัฒน์ มูลศาสตร์, exหิรัญย์ จิตรรักษ์, exโมไนย คำสั้น, exวิชาญชัย บัวทรัพย์, "ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์หนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exธนัสนันท์ วิชัยดิษฐ์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inปองกมล สุรัตน์, อาจารย์, "หนังตะลุง: อิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปีพ.ศ.2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราสิทธิ์ วัฒนาภา, exญาดา ภวภูตานนท์, exภูษิตา รักษารัตน์, exวิไลลักษณ์ ศักดิ์สุเวชสกุล, exศิริรัตน์ เรืองศรี, exนนทิยา เดชคุ้ม, exประพิณศรา สงพุ่ม, exปานวาด สรรพเพทย์พิศาล, exมนฤดี เกตุเจริญ, exกนกวรรณ ศรีแก้ว, exพฤทธิ์พงศ์ ปัญญาบุญ, exนวรัตน์ เภาคำ, exณปภัช เสโนฤทธิ์, exศุภกร วิจิตรพัชราภรณ์, exศิรพรรษา ตั้งอุทัยกุล, exสมกุลยา จันสะ, exสุเชษฐ์ วงแหวน, "บทสำรวจสถานภาพและแนวโน้มของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกอร ยอดดำเนิน , exกมลชนก วงศ์สวัสดิ์, exจิรายุ วงศ์ลือชา , exณัฏฐ์นันท์ ปรคุณหนูพึ่ง , exณัฏฐากร ฉายากุล, exธนชาติ วีรชาติเมธี, exปารมี บำรุงจิตต์ , exพรรณราย ธีระวณิชย์ , exพิมพ์ชนก วงศ์อนันต์, exภาณิรดา ภูจอมนิน, exภาณุวัฒน์ หาญยุทธ, exภิญญพัชญ์ ชมภูนุช, exมธุรส ทิพรส, exรชต ศรีวงศ์จันทร์, exรัตนพล พลเสน, exศศิธร จ้อยเล็ก, exศิรภา สังขโอภาส, exศิริญญา จิรวงศ์รุ่งเรือง, exโสธิดา ใจซื่อ, exอดิศยา บุญกว้าง, exอมรวรรณ แซเผือก, "ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 29 - 30 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผุสดี อิสระเสรีพงษ์ , exเทวิตา บุญวิเศษ , exอภิวัฒน์ สุมาลี , exอิทธิรัตน์ อุไรรงค์ , exเมริสา ณ พิบูลย์ , exธัชพนธ์ สุทธิสาร , exศรัณยา เนตรสุทัศน์ , exณัฐดนัย ปัญญาเพียร , exณัฏฐ์ชวัล โกสัยกานนท์, exสุภาวิดา สมเดช , exวนัสนันท์ สาระกุล , exนฤพร โยธาทิพย์ , exรชฏ ทรงศิริ, exวัชรพงษ์ หิรัณยะวสิต , exกิตติโชค ดิษริยะกุล, exเบญจพร เหล่าโนนคร้อ, exปินัดดา ปุณโกวิทย์ , exกิตติภพ สุขศรีเจริญ , exสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ , exออมทอง นันตา , exชุติมา ยาแก้ว , "บทสำรวจสถานภาพและแนวโน้มของบทความวิชาการในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 5th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 29 - 30 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exวราพรรณ สมกํ้าพี้, exธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี, exปิยวรรณ ใจดี, exพุธิตา ทองอินทร์, exมีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ, exสุทธิตา ปางทิพย์อำไพ, exอุสุภางค์ โคตรชาลี, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, "การมีส่วนร่วมในชุมชน การสนับสนุนทางสังคม และความผูกพันต่อชุมชนของหัวหน้าครัวเรือนชุมชนหนึ่งใน จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exกุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ. ดร. ปองกมล สุรัตน์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในหมูบ้านลับแลง อำเภอสอง จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, "การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", กำหนดกำร โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ”จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24 มิถุนำยน 2562, 24 มิถุนายน 2019, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exเพ็ญเพชร สนั่นเมือง, inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมเกมออนไลน์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1, 26 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exขนิษฐา แก้วพวง, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการทำนาในประเทศไทย “บททบทวนวรรณกรรม”", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 เรื่อง “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”, 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exปุญญภัทร บุญขวัญ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จาก PTT Workplace ของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”, 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exจิดาภา พงษ์ปลัด, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”, 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับอนุบาล 2 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”, 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exภัทรพร รักษาพราหมณ์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์, 26 มิถุนายน 2019, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exนันทมาลี แก้วกาศ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ในตำบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์, 26 มิถุนายน 2019, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exนิศารัตน์ จิตรกสิวัฒนา, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ปัจจัยนำเข้าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์, 26 มิถุนายน 2019, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exณธนน ภรณีโชติดำรงค์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "แนวทางการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม อeเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์, 26 มิถุนายน 2019, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักในความเป็นส่วนตัวของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 6th National and International Conference on Administration and Management, 30 สิงหาคม 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exวันนิวัติ เต็งสุวรรณ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก" , 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, exฉัตรดาว พงษ์อุดม, "ความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และความผาสุกในชีวิต ของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง ของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”, 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี, exพุธิตา ทองอินทร์, exมีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ, exมงคล ตันสรานุวัฒน์, exศรีสุนันท์ เงางาม, exอุสุภางค์ โคตรชาลี, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมบูรณาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดในสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก", 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exดลพรรณ จันทร์ประเสริฐ , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ", 10th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 ตุลาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 exกุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inปองกมล สุรัตน์, อาจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านลับแลง อําเภอสอง จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อ จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก, 24 มิถุนายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ ทินโสม , exรินลดา แจ้งศิริกุล , exขวัญกมล เมฆลอย , exพัณณิตา บุญพงษา , exพิชญาภา บุรพเจตนา , exกัลยนันท์ สวนเปี่ยม, exขนิษฐา ชูช่อแก้ว , exศศิกาญจน์ เพิ่มดี , exณัฐดนัย ฉันทกุล , exอภิวัฒน์ แก้วประดับ , exณัฐสินี ดวงเพ็ชร , exจงสฤษฎ์ ศรีสุวรรณ , exพัฒนา ภัทรพักตร์ , exนัฐรินทร์ ศรีเมือง , exนภัสวรรณ พงษ์กลอย, exกานติกร บุญกว้าง, exนัตติมา ชนันทวารี , exพิมพ์ชนก ทัดทาน, exศุภวิชญ์ วุฒิลักษณ์ , exธนัชชา สุขวิเศษ , exเนติพงษ์ ธูปบูชา , exสุชานันท์ พัฒน์สินศิริ, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อเว็บไซต์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15, 23 - 24 ธันวาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร ศรีขาว, "การปรับตัวของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน: กรณีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนางสาวศรอุษา ฉิมเพ็ชร, inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "พฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย", การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี, 25 มกราคม 2019, พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2019]