ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

60

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

48

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (114 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (114 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (114 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

Publish Year International Journal 14
2018 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศาสตราจารย์ สุษม, exนางสาวชลธิดา ชัยอิทธิเวช, "The issue of direct sales and direct marketing law and enforcement in Thailand: A comparative study of the relevant UK and Malaysia laws", KU Journal, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 328-333
2018 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Participatory Behavior of Stakeholders toward Solid WasteManagement: A Case Study in Thailand", Journal of Behavioral Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 27-36
2018 inดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exWatana, S., "In situ near-infrared spectroscopy for soil organic matter prediction in paddy soil, Pasak watershed, Thailand", Plant, Soil and Environment, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 70-75
2018 inดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannasiri, W., "Estimations of Nitrogen Concentration in sugarcane using hyperspectral imagery", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018
2018 exSaithong, S., exAyuwat, D., inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Human capital accumulation of rural female migrants and occupational mobility at destination area: A case study of Chonburi", International Journal of Engineering and Technology(UAE), ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 80-85
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Top 20 Cryptocurrencies", Asian Administration and Management Review , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-10
2018 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, อาจารย์, exProfessor Hiromichi Fukui, "SAR Imagery-Based Detection to Support Inundated Observation Using Web Technology", International Journal of Social and Humanity, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2018, หน้า 472-477
2018 inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Damnoen Saduak Floating Market: The construction of floating market community identity from agricultural society to tourism community", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 254-261
2018 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศศิธร สุพันทวี, "ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 198-203
2018 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์, "An Action Research Approach Towards Development of Spirituality Among Thai University Students", Journal of Behavioral Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 19-37
2018 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "Guideline on Promotion of Community Participation in the Farmer Market", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 51-59
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Cryptocurrencies", Asian Administration and Management Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-16
2018 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChunxiang Cao, exWei Chen, exXiliang Ni, exMin Xu, exBipin Kumar Acharya, "The Classification of Noise-Afflicted Remotely Sensed Data Using Three Machine-Learning Techniques: Effect of Different Levels and Types of Noise on Accuracy", ISPRS Int. J. Geo-Inf., ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2018
2018 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChunxiang Cao, exWei Chen, exShanning Bao, "Random Forest Variable Importance Spectral Indices Scheme for Burnt Forest Recovery Monitoring—Multilevel RF-VIMP", Remote Sensing, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018
Publish Year National Journal 46
2018 exกมลชนก คำอ่อน, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018 - มิถุนายน 2017
2018 inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการและเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 254-277
2018 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 101, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 185-199
2018 inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "Sense of place and Power Geometry of Female Myanmar migrant workers in Bangkok, Thailand", วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 17-40
2018 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 115-126
2018 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน พ.ศ. 2558", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 361-382
2018 exเอนก จันทร์เครือ, inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดราชบุรี", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
2018 exนางสาวปิยวัลย์ ศรีสุตโต, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมสุขภาพของพนักงานศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 35-49
2018 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตปาล์มน้ำมันจากทะลายผลสดด้วยภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท 8", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018
2018 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มองสำนึกพลเมืองยุคคณะราษฎรผ่านอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญในอีสาน ", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 39, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2018
2018 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์", ทางอีศาน, ปีที่ 7, ฉบับที่ 76, สิงหาคม 2018, หน้า 62-67
2018 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลอนลำรัฐธรรมนูญมหาสารคาม พ.ศ.2477", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018
2018 exพรเทพ จันทรกมล, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้นำ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาคแห่งหนึ่ง", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 81-98
2018 exจิรประภา เกิดชา, inนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ประสิทธิผลองค์การ: ข้อค้นพบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข", วารสารสหวิทยากรวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 188--197
2018 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "สภาพและปัญหาการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 127-148
2018 inนางสาวทิพวัลย์ รามรง, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 185-208
2018 exนางเกษราภรณ์ กุณรักษ์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง", Journal of HRintelligence , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 34-53
2018 inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 181-201
2018 inนางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recognition and Enforcement of foreign Judgments among ASEAN Countries", MFU Connexion, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 210-232
2018 inนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, อาจารย์, "ชาตินิยมชาวจีนมลายา: การเคลื่อนไหวในดินแดนอพยพและความผูกพันกับมาตุภูมิกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงสมัยการได้รับเอกราชของสหพันธรัฐมลายา ค.ศ. 1957", วารสารประวัติศาสตร์ (Journal of History), ปีที่ 43, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018 - กรกฎาคม 2019, หน้า 18-30
2018 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารไทยศึกษา ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑, หน้า 61 – 95. , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 61-95
2018 inนางเปรมฤดี เพ็ชรกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดการทําให้อับอายทางออนไลน์และแนวทางเพื่อลดปัญหาการตีตราทางสังคม", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 9-15
2018 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระเบียบข้อบังคับและต้นทุนการผลิตกับการปรับองค์กรเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ", บทบัณฑิตย์, ปีที่ 74, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-54
2018 inดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง", ดำรงวิชาการ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 37-58
2018 exนายนวมินทร์ รัตนพงศ์ธระ , inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "บางขุนเทียนชายทะเล: การศึกษาปัญหาและการจัดการชุมชน", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 15-24
2018 exธิดารัตน์ พนมโสภณ, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 624-635
2018 exวริษฐา กองทรัพย์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 171-181
2018 exปริมใจ โพธิ์รักษา, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความไว้วางใจในหัวหน้างาน ความยึดมั่นผูกพันในงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 249-273
2018 exนางสาวสิริฉัตร ภู่ภักดี, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ", วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 293-317
2018 exธีระเดช เรืองบวรเกษ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรพจน์ สุทธิสัย, "ผลของบุคลิกภาพและความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida Development Journal) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 52-76
2018 exนฤมล หนูนารถ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิญญา หิรัญวงษ์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 2-21
2018 exอัสนีภรณ์ อรรถพิธ, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของบุคลิกภาพเชิงรุก วัฒนธรรมองค์การ และความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการเจเนอเรชั่นวาย บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ศิลปะ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 59-79
2018 inนายปุรินทร์ นาคสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำให้สงกรานต์กรุงเทพฯ เป็นสินค้าวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว", วารสารมานุษยวิทยา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 159-189
2018 exกฤศ ฉายแสงเดือน, inดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิเทศ ศรีเนตร, "แนวทางมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในไทย", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ -, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 87-103
2018 inนางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กฎหมายอาญาเฟ้อ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 9-33
2018 exธีระเดช เรืองบวรเกษ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรพจน์ สุทธิสัย, "ผลของบุคลิกภาพและความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 52-75
2018 exสุดารัตน์ รอดบุญส่ง, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการวิจัยของชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์", วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal), ปีที่ 7 , ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 572-600
2018 exเมทินี ทนงกิจ, exฐาศุกร์ จันประเสริฐ, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาเชี่ยว", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 77-109
2018 exศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์, exศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต, exศ.ดร.ระพีพรรณ คำหอม, exรศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์, exผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป, exดร.นิทัศน์ ภัทรโยธิน, exผศ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล, exรศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ, exผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน, exรศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ, "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต: การศึกษาเบื้องต้น", วารสารประชากรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 58-71
2018 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 70-102
2018 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 211-248
2018 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมื่อรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง: บทเรียนจากน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554", รัฐศาสตร์นิเทศ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1-2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 327-394
2018 inดร.วรพจน์ สืบประเสริฐกุล, อาจารย์, "The Implications of the Existing International Environmental Regulatory Regimes of Access to and Benefit Sharing of Plant Genetic Resources", Thammasat Business Law Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 157-173
2018 exนางสาวนิสา แสงจันทร์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาลดความอ้วนของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 58-84
2018 exศานันทินี ไสยาสน์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "คุณค่าเชิงสัญญะของวัฒนธรรมกาแฟ : ศึกษาบริเวณย่านอารีย์", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 3 , ฉบับที่ 1, มกราคม 2018 - ธันวาคม 2019, หน้า 173-192
2018 exธัญญรัตน์ นาคแดด, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "Street food เยาวราช: การประกอบสร้างอัตลักษณ์และการให้ความหมายเชิงวัฒนธรรม ในมุมมองของผู้ประกอบกิจการร้านค้าและผู้บริโภค", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018 - มกราคม 2019, หน้า 193-211

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art and trend of cashless society in Thailand", the 2nd Asian Social Sciences and Business Research Conference, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2018, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Top 20 Cryptocurrencies", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมณฑิรา เหลียวตระกูล , exพัชรนันท์ รุ่งเจริญ , exกุลิสรา นรสาร , exศศิกาญจน์ เพิ่มดี , exขวัญกมล เมฆลอย , exกันต์สินี เกษมธรรมากร , exณัฐกาญจน์ ตยางคนนท์ , exมนัสพร ทองคำ , exสุรัตนชัย ขำชื่น, exกุลธิดา เพ็ชรฤาชา , exณัฐชณัญ ผลจันทร์ , exมินตรา คนึงเหตุ , exกานติกร บุญกว้าง , exธนพรรณ สุขศรีจักรวาฬ , exลักษณารีย์ พาณิชย์ชาญชัย , exนัตติมา ชนันทวารี, exชัชชญา จีนธาดา, exบุญสิตา ทัดสวัสดิ์ , exพัชชาภา จันทสุวรรณโณ , exวรพรรณ บุรินทรโกษฐ์ , "ความรู้ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Privacy-oriented Cryptocurrencies", 5th International Social Sciences and Business Research Conference, 30 พฤษภาคม 2018, Lugano สมาพันธรัฐสวิส
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakol Satitvityanan, "BIOME-BGC-GA for Optimizing Tectona grandis Linn. F.’s Ecophysiological Parameters Using Remotely Sensed Data", The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018) , 4 - 6 กรกฎาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2018 inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Accomplishment of renewable energy policy: the case of Indonesia and Malaysia", The Annual Conference of the Chinese Association Political Science at National Taiwan University (Taipei) , 21 ตุลาคม 2018, ไต้หวัน
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The title classification and numerology of top 100 cryptocurrencies", 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 30 พฤศจิกายน 2018, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญาภัค เสนางาม , exปริยฉัตร พัฒนพานิช , exจันทกานติ์ บุตรเขียว, exญานิศา จันทโชติกุล , exสุชล มีแต้ม , exอรทัย อุ่นวงค์ , exชิดชนก ลิ้มวัฒนะ , exธีรวัฒน์ แซ่โค้ว , exสมพงษ์ ดวงชอุ่ม , exอภิญญา เอื้อธรรมวิทยา , exกนกพร เลขาจารกุล , exนงนภัส หนูนุรักษ์ , exนันทวัน สำเร็จเฟื่องฟู , exวชิรญาณ์ สันธนะวิทย์ , exอวิกา ธนากิจอำนวย , exอรญา เอมคะ , exกรกฤต ปิ่นประดับ , exจิดาภา บุญฤทธิการ , exพัชรินทร์ วรรณภมร , "พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ ทินโสม , exพรรณภัทร ราชาภรณ์ , exพิชญาภา บุรพเจตนา , exรินลดา แจ้งศิริกุล , exขนิษฐา ชูช่อแก้ว , exธนัชชา สุขวิเศษ , exสุชานันท์ พัฒน์สินศิริ, exสิรีธร ตันศิริ , exกาญจนาภา คลามานนท์ , exพัณณิตา บุญพงษา , exณัฐสินี ดวงเพ็ชร , exศุภวิชญ์ วุฒิลักษณ์ , exพัฒนา ภัทรพักตร์ , exปรัชญา ปัตตพงศ์ , exรสธร สงคราม , exวรางคณา หนูรอด , exปาจรีย์ ลี้ประเสริฐ , exจงสฤษฎ์ ศรีสุวรรณ , exณัฐดนัย ฉันทกุล , exอภิวัฒน์ แก้วประดับ , exนภัสวรรณ พงษ์กลอย , exเนติพงษ์ ธูปบูชา , exกัลยนันท์ สวนเปี่ยม , "ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินดิจิตัล (Cryptocurrency) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัททิยา เกิดสุข, exศุภิสรา กิ่งแก้ว , exฐิตาภา จันทร์ประสิทธิ์ , exสุหรรษา ศักดิ์สิริโกศล , exณัฐวุฒิ สมบัติมาก , exสุธิดา สีทองดี , exพัสกร เจียมสิริ , exธนายุต เปรมปราโมทย์ , exเกรียงศักดิ์ นาคสุข , exชยานันต์ ภุมรินทร์ , exวิสิทธิ์ ยางสี , exยศธร สุขถิ่นไทย , exฉัตรเฉลิม พลเรืองทอง , exกฤตบุญ เสมอวงษ์ , exภาณุรุจ ทิพย์บุญตา , exณัฐธนนท์ ทับเจริญ , exรณภัฏ ฤทธิ์ดี , "ความคิดเห็นต่อระบบพร้อมเพย์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตรลดา วิตรานันท์, exฑิฆัมพร กลั่นแก้ว, exขวัญประภา ช่วยชบ , exร.ต.อ.หญิง จิรภา เพียรพนัสสัก, exชัชชน ทองสมบูรณ์ , exนัฐภาส จริภักดิ์ , exพรทิพย์ ประชาญสิทธิ, exพิมพาพร โพธิ์ใหญ่ , exยิ่งขวัญ บัวสุข , exรัฐพล ศรีธรรมา , exศิรินทิพย์ คูณสมบัติ , exร.ต.ต.หญิง สิริฉัตร พึ่งแย้ม, exสุธาสินี อ้วนแก้ว, exสุนิสา กุลอ่อน, exสุวชัย ดีวิจิตร, exอดิศร วันเปรียงเถาว์ , exอลงกต วรรณวิชัยกุล , exอิทธิพัทธิ์ พันธุ์แก้ว , "ความรู้ความเข้าใจของนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนต่อเศรษฐกิจดิจิทัล", 9th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences , 27 เมษายน 2018, Sulawesi Selatan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatitvityanan, S., "BIOME-BGC-GA for optimizing tectona grandis Linn. F.'s ecophysiological parameters using remotely sensed data", 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology, ICEAST 2018, 4 กรกฎาคม 2018
2018 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, exผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ, "The Development of Farmers Co-Management for Irrigation Water in Tambon Ban Phrao, Pa Phayom District, Phatthalung Province", GMSARN International Conference, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 35
2018 exจิตรลดา วิตรานันท์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ปัญญา สยามชูส์ จำกัด", 4th National and International Conference on Administration and Management, 26 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantaporn Maneechan, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน", 4th National and International Conference on Administration and Management, 26 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผู้สูงอายุ : จากภูมิปัญญาอาชีพสู่ความภาคภูมิใจ", การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 "Challenges and Solution for Healthy Aging in Thailand", 8 มีนาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพิมศิริ ภูบรรทัด, inดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างพื้นที่ในการแสดงตัวตนผ่านวัฒนธรรมการบริโภคของแรงงานชาวเมียนมา กรณีศึกษา: ตลาดพม่า เขตบางบอน กรุงเทพ", ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนางสาวปรัชญ์นันทน์ เสาร์สุวรรณ, inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ชุมชนเข้มแข็งในมุมมองของคนในชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561, 25 พฤษภาคม 2018, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสิริฉัตร ภู่ภักดี, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพและข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุ ในตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี", โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ "การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0" , 19 - 21 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 exนางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "กว่าจะเป็นหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษานายประเดิม ส่างเสน", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจำปี พ.ศ.2561: "ความหลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา", 6 กรกฎาคม 2018, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปทุมรัตน์ สมรักษ์, inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความขัดแย้งระหว่างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลกับชุมชนในจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”, 20 กรกฎาคม - 20 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรวี ศรียำนงค์, exศรัณยา ฉิมกลิ่น , exสุภัสสรา แววสวัสดิ์, "ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน InsideKU ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 30 พฤศจิกายน 2018, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พาราไดของรัฐประศาสนศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13, 25 ธันวาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดลพรรณ จันทร์ประเสริฐ, exมนต์นภา คีรีโชต, "ความรู้ความเข้าใจต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13, 25 ธันวาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกชกร คชวิเศษ, exมงคล เกษสุนทร , "ความรู้ความเข้าใจต่อการลักลอกวรรณกรรมของนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13, 25 ธันวาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exร.ต.หญิง ชนัญญา จรรยาสวัสดิ์ , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศของข้าราชการทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 11 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exชวัลรัตน์เกสร์ โสวัณณะ, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 11 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสมรรถพงศ์ ขจรมณี, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, อาจารย์, "ความรู่เกี่ยวกับนวัตกรรม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา" Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exจิรญา สุอุทัย, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, อาจารย์, "การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา" Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):(Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, exทวีภรณ์ ศรีสุวรรณ, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลุ่มบำบัดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในเด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective) , 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exทวินันท์ จำนงนอก, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "โปรแกรมการพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดภาวะซึมเศร้า", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective) , 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนันท์นภัส อุดกันทา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):(Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 , 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exแห่งชาติ ปิ่นสุวรรณ, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผาสุกของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อยู่ร่วมกันในคุกต่างประเทศ : นักโทษ อาณานิคม และการปฏิรูปราชทัณฑ์ช่วงปลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม ", เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 อยู่ร่วมกัน:โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น, 7 กันยายน 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2018 exณิชกานต์ สุทธปัญญา, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ธรรมาภิบาลท้องถิ่นกับการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวธัญญามณ สงใย, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท", เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 20 กรกฎาคม 2018, ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวสรัญญา จันทร์พา, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "รูปแบบของการจัดตั้งคลัสเตอร์พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทของประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 , 24 - 25 ธันวาคม 2018, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exณัฐชา ชุ่มสุนทร, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน", UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกรองกาญจน์ สุขพันธ์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่", งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exษิญาภา ฝอยทองร่วง , inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการคุณภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exวุฒิชัย บุญพุก, exYumin TAN, ex พีรพงศ์ ต่อฑีฆะ, exกฤตนัย ต่อศรี, inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร, "การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจำแนกประเภทการใช้ ที่ดินด้านเกษตรกรรมในประเทศไทยโดยใช้ซอฟต์แวร์คาเฟ่", GEOINFOTECH 2018, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2018, ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exวิชชุดา สุภาพวานิช, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "การจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations for Thailand 4.0), 20 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exเมษา กิมวังตะโก, inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 , 20 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exเพชรรัตน์ ไชยเมืองมูล, inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการจากประเทศเกาหลีใต้ของคนไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13, 24 - 25 ธันวาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChunxiang Cao, exพีรพงศ์ ต่อฑีฆะ, exวุฒิชัย บุญพุก, exฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร, "การจำแนกพื้นที่ไฟป่าจากข้อมูล Landsat 5 TM ด้วยวิธี CANFET", GEOINFOTECH 2018, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพีรพงศ์ ต่อฑีฆะ, exPeng-qi Gao, exMing Shen, exYou Zhao, inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวุฒิชัย บุญพุก, exฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร, "การพัฒนาตัวกรองอนุภาคเพื่อระบบระบุพิกัดและติดตามของวัตถุอวกาศด้วยข้อมูลภาพแบบ Passive จากกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน", GEOINFOTECH 2018, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2018]