ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

57

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

Publish Year International Journal 15
2017 exภัททิยา นัยนานนท์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการบริหาร จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการประนีประนอม ความขัดแย้ง ความแตกต่างระหว่างบุคคล", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 345-351
2017 inดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial Inventory of CO2 Emissions and Removals from Land Use and Land Use Changes in Thailand", CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 56, เมษายน 2017, หน้า 13-18
2017 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และภาวะผู้นำที่มีต่อผลลัพธ์ขององค์การ", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
2017 inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 423-434
2017 inดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRenu Sukharomana, "Heritage Tourism and Vibrant Life of the Baan Lao Community, Chao Phraya River, Bangkok, Thailand", Journal of Reviews on Global Economics, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 6, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 293-301
2017 exสุภาพร พรหมดี, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนของนักเรียนประถมศึกษาปีที 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร", KASETSART JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , ปีที่ 038, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 435-444
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks in Vietnam during 2010-2016", Asian Political Science Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 51-55
2017 exChamaratna, T., exAyuwat, D., inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Social mobility springboard: Occupational prestige of Thai labour brokers", Historical Social Research, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 335-347
2017 exPimple, U., inนางสาวอสมาภรณ์ สิทธิ, อาจารย์, exSimonetti, D., exPungkul, S., exLeadprathom, K., exChidthaisong, A., "Topographic correction of Landsat TM-5 and Landsat OLI-8 imagery to improve the performance of forest classification in the mountainous terrain of Northeast Thailand", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art and trend of cashless society in Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 65-72
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, "Clients’ Satisfaction on Public Disaster Assistance Services in Pak Kret Municipality, Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 38-44
2017 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exOsamu Nishikawa, exYoshiaki Kon, exKiyotaka Ninagawa, exTakeyuki Ogata, exTakashi Uchida, exIsao Takashima, "Gamma radiation-induced thermoluminescence, trace element and paramagnetic defect of quartz from the Sambagawa metamorphic belt, Central Shikoku, Japan", Applied Radiation and Isotopes, ปีที่ 120, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 30-39
2017 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "Book Review : An EasyGuide to Research Design & SPSS by Beth M.Schwartz, Janie H. Wilson and Dennis M. Goff.", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 755-757
2017 exอโนมา นามพิมูล, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวนศาสตร์", วารสารสหวิทยการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies), Vol. 6, No. 1, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 87-94
2017 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChunxiang Cao, exPeerapong Torteeka, exWei Chen, "A Novel Classification Technique of Landsat-8 OLI Image-Based Data Visualization: The Application of Andrews’ Plots and Fuzzy Evidential Reasoning.", Remote Sensing, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, เมษายน 2017
Publish Year National Journal 42
2017 exนางสาวฐิตารีย์ โกมะ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงประเพณีการแต่งงานของชาวมอญบ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 24-35
2017 inนางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโอนความเสี่ยงภัยในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ", MFU Connexion: Journal of humanity an Social Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017
2017 exไชยา โชติวรรธกวณิช , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้บริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2017 exบัณฑิตา หล่อนิมิตดี, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางจิตในผู้บริหารระดับกลางของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2017
2017 exนายกิตติพัฒน์ อิทธิอารี , inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน บรรษัทภิบาล และองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารระดับกลางขององค์การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์ และศิลปะ, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017
2017 exนัฐศิพร แสงเยือน, exเรืองไร โตกฤษณะ , exดนัย ทายตะคุ, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื้นที่ชายน้ำเมืองอุทัยธานี", วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - กันยายน 2017, หน้า 7-16
2017 ex สราวัลย์ ตั้งปัทมชาติ, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ด้านความคิดความเข้าใจ การพึ่งตนเอง ทักษะทางสังคม และพฤฒพลังของผู้สูงอายุ ณ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1-20
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensation seeking, narcissism, social comparison and online social networking usage behavior of undergraduate students at Kasetsart University", Journal of Thai Interdisciplinary Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2017, หน้า 31-37
2017 exนางสาวศศิรัตน์ จันทร์ชู, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ", วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 109-134
2017 exนาวาอากาศโท ภาณุวัตร เรืองประยูร, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความคิดเห็นของนักบินในหน่วยบินที่มีต่อการตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบินประจำปีของกองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ กองทัพอากาศ", วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies institute Journal), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 82-95
2017 exดารุณี จงอุดมการณ์, exรุจา ภู่ไพบูลย์, exระพีพรรณ คำหอม, exจิตตินันท์ เดชะคุปต์, exวรรณี เดียวอิศเรศ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี ทยานศิลป์, exอัจฉรียา ปทุมวัน, exทิพากรณ์ โพธิ์ถวิล, exนิทัศน์ ภัทรโยธิน, exเดชาวุธ นิตยสุทธิ, "การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ", วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 14-29
2017 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 81-90
2017 exขวัญเนตร อินทร์จักร์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2017 exวิศนี พ่วงประเสริฐ, inดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำของผู้บริหารและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 150-162
2017 exสถิต กุลศรี, inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการบ่อขยะแพรกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2017 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพของประชาธิปไตยในอิสราเอล", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 22-51
2017 exนางกัณฐิกา พลอยทับทิม, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดปทุมธานี", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2017, หน้า 37-50
2017 exนางสาววิกานดา คาใจหาญ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี", วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 92-109
2017 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายพายัพ พยอมยนต์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 133-146
2017 exนางสาวกัญญพร ฉั่วสุวรรณ, inนายพายัพ พยอมยนต์, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความสาเร็จของการนาหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการของกรมทางหลวงชนบท", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 68-80
2017 inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย , ปีที่ 9, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 131-153
2017 exนิศานาถ สรรคพงษ์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจเก็บครรภ์และการดำเนินชีวิตของสตรีที่เก็บครรภ์ไม่พึงประสงค์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 161-191
2017 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวตน สังคม วัฒนธรรม: เงื่อนไขสู่การสูงวัยอย่างมีศักยภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม", วารสารสังคมศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 109-131
2017 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, exนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, "บทบาทของจิตวิญญาณในการทํางานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, หน้า 167-185
2017 exพรธิดา เสาจู, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวครั่ง : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - กรกฎาคม 2017, หน้า 150-172
2017 exอภิชาติ หนูน้อย, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์, "ทุนทางสังคมในการจัดการป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม :กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 178-190
2017 exปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการจัดการระหว่างพยาบาลวิชาชีพในระบบการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล A", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 47-63
2017 exนางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การดำรงอยู่ การปรับตัว และการสืบทอดของศาลเจ้าจีนกวนอิมปุดจ้อ ในบ้านควนงาช้าง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 15-30
2017 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ratchadamnoen Avenue. and the Community Development: A Case Study of the Ratchanadda Temple's Community.", Journal of Politics and Governance, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 270-282
2017 exพันจ่าอากาศเอกอาคม ศิริพิน, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ", วารสาร EAU HERITAGE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 349-357
2017 exฐาสินี บัวขาว, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของบุคลิกภาพของทีม ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม ความเหนียวแน่นในทีมที่มีต่อประสิทธิผลของทีมครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี", วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 90-109
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เทศบาลนครปากเกร็ด", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 234-256
2017 inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชีวิตทางศาสนากับสถานภาพและบทบาทของ "ผู้หญฺงกำปง" ในหมู่บ้านมลายมุสลิมชายแดนใต้", วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 217-241
2017 inดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaosook Boonyasarn, "การสื่อความหมายด้วยข้อความทางเลือกสำหรับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย", วารสารวิชาการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 83-98
2017 inนายปุรินทร์ นาคสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา "ชุมชนเกษตรกรรม" ที่ จ.นครปฐม", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 77-106
2017 exนางสาวณัฐพร โตภะ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมองโลกในแง่ดี ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ความเชื่ออำนาจในตน กับความหยุ่นตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย", วารสาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 64-83
2017 exมุทิตา เสตะจิต, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 164-178
2017 exเอื้ออนุช ถนอมวงศ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงสาเหตุของการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักจิตวิทยา", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 126-134
2017 exนางสาว กฤษณา ฟุ้งฟู, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประชาชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-10
2017 exสรวีย์ สุขรัก, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในชีวิต และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึง (สำนักงานใหญ่)", วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 272-283
2017 inนายศาสตรินทร์ ตันสุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง ความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 28-46
2017 inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, ศาสตราจารย์, "การสืบราชสมบัติในกรงุศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 - 2310", วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) ป?ที่ 6 ฉบับท ี่2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2560) , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2017 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Net Primary Productivity at a Teak Plantation in Northern Thailand under Different Climatic Conditions", Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2017, ญี่ปุ่น
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "e-Public Administration: how IT reset public sector", 3rd National and International Conference on Administration and Management, 27 มกราคม 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-threats and digital economy in Myanmar during 2014 - 2017", 8th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 24 กุมภาพันธ์ 2017, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 exฉัตรแก้ว วุฒิพงษ์ , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจในสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 8th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 24 กุมภาพันธ์ 2017, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IT as the modern invisible jail", 3rd International Conference on Government and Politics, 24 มีนาคม 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 exเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว , inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ , "Effects of Agricultural Suburb on Urban Heat Island of Bangkok Metropolitan City, Thailand", 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) Kyoto (Japan) April 18-19, 2017, 18 - 19 เมษายน 2017, เกียวโต ญี่ปุ่น
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Digital Weapons", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, "ความสมดุลระหว่างหลักการปกครองของพระราชากับหลักการปกครองของประชาธิปไตยในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ของไทย", Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies (AICILS 2017 Oxford) , 13 - 15 มีนาคม 2017, Oxford สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks and digital economy in India during 2004 - 2015", 3rd International Social Sciences and Business Research Conference, University of California, Berkeley, USA., 20 พฤษภาคม 2017, Berkeley แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Digital firms as Ant Organizations", 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 30 มิถุนายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Soft Digital Weapons as Predator Insects", 4th International Conference on Security Studies, 20 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exปรัทยุมน เลปนานนท์, exอ. ยุวรี โชคสวนทรัพย์, inดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Women's Rights and Thai Women's Real Status", International Conference on Economics, Management and Innovation (ICEMI 2017), 15 - 16 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks in Vietnam during 2010-2016", 3rd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics, 29 กันยายน 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, inดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์, exSathaporn Santibud, inนายกฤช วีรกุล, อาจารย์, "Political Education Creation for the Development of Western Economic Corridor in Thailand", Australia and New Zealand Business, Law and Social Science Conference 2017, 18 - 20 สิงหาคม 2017, เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 exสุรัตน์ หงษ์จันทร์, inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "People's Perception and Response toward the Nuclear Power Plant Construction in Thailand: A Case Study of Chong Mek Sub-District, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province", the 4th International Conference on Security Studies, 19 - 20 กรกฎาคม 2017
2017 exนางสาว ฆนณัฐฐ์ บดินทร์อารักษ์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง", 3rd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 24 - 25 ธันวาคม 2017, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนายธนวัฒน์ สวัสดี, inดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการธนาคารความดีสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10, 16 ธันวาคม 2017
2017 exSoiboon Saithong, exAsst.Prof.Dr.Dusadee Ayuwat , inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Migration Patterns and Capital Accumulation of Female Migrants from Rural to Urban Areas Soiboon Saithong, Dusadee Ayuwat, Oranutda Chinnasri.", the 6th Global Conference on Business and Social Sciences "Contemporary Issues in Business and Social Sciences Research" , 4 - 5 ธันวาคม 2017, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 41
2017 exจิรนันท์ ถนอมลขิิต, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่มีต่อพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553", 3rd National and International Conference on Administration and Management, 27 มกราคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "กรอบแนวคิดในการศึกษาความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 27 - 28 เมษายน 2017, เมือง ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนพนธ์ หวังอารีย์, exนางสาวจิตลดา ปานศิริ, exนางสาวณัฐกมล ศิลาดำ, exนางสาวฉัตรฤทัย มาตรา, exนางสาวศุภญา พลีสุขชาติ, exนายจิรศิษฏ์ ธรรมรัตน์, exนางสาวภัทรวดี โกวิทยากร, exนางสาวสิริพรรณ ศุภประภาวณิชย์ , exนายภูวณัฏฐ์ ไตรติลานันท์, exนายภานุรุจ พงศกรวาณิช, exนายศิลา กุฎีรัตน์, exนายนัฐวุฒิ ทองมาก, exนายรัชพล จันทวิมล, exนางสาวอารียา ตั้งกิจวุฒิกุล, exนางสาวศศินันท์ จิตรเจริญพร, "ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศักดิ์สิทธิ์ พันธ์จำนงค์, "ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการแจ้งย้ายที่อยู่ของเทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Applied Liberal Arts : NCAA2017), 19 พฤษภาคม 2017, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุวนันท์ หมายมั่น , exนายทรงชัย พรหมโยธิน, exนายปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์ , exนายชิติสรรค์ หนูเนื่อง, exนางสาวนงพร พิกุลทอง, exนางสาวมาลีวัลย์ ชูชาติ, exนางสาวรังสิมา ศรีโปฏา, exนางสาวสมฤทัย คมสัน , exนายพีรพล คุณประเสริฐ, exนายธนภูมิ จาตุรัส , exนางสาววรรณพร แสงบัว, exนางสาววรรณพร เหลืองปรีดา , exนางสาวบุณฑริก ยอมเยาว์ , exสุโชค เดชะไกศยะ , exนางสาวทิตยาภรณ์ นาคศิลป์ธนัต , exนายทรงวุฒิ พลกิจ, exนายธนพล สุขอิ่ม, exนางสาวทิพย์สุดา จันทร์หอม , exนางสาวคณิตา บุตรเล็ก , exนายวัชรพงษ์ มาตทะจันทร์, "ความพึงพอใจต่อสื่อสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุชานันท์ อารีกุล, exนางสาวกุลนารี ฟูเกียรติ, exนางสาวภาวี ศิลปลีลา, exนางสาวสุพินญา เจริญจักพัฒนา, exนางสาวพรสวรรค์ ดำเนินผล , exนางสาวชนม์นิภา สันตะนาโท , exนายวันเฉลิม ทองไทย, exนางสาวจิดาภา พุ่มโกสุม, exนางสาวปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์, exนางสาวอุฬารรัตน์ สายสงวน, exนางสาวจันทร์พร วุฒิวรารักษ์, exนางสาวพรรษมน พรสิทธิ์มหาสิริ , ex นางสาวพรธิภา วงศ์ศักดา, exนางสาวศลิษา ตระกูลภูชัย , exนางสาวสิรินทรา ยูประพัฒน์, exนางสาววัชราพรอิศรางกูร ณ อยุธยา, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกรรวี ศรียานงค์, exนางสาวสุภัสสรา แววสวัสดิ์ , exนางสาวฐิติพร นาคหนุน , exนางสาวสราลี คงบุญ, exนางสาวฐิติพร วิบูลย์วัฒน์, exนายพศิน เลิศปัญญาวุฒิกุล , exนางสาวสมิตา ทองเล็ก , exนางสาวปุณจารีย์ สมโภชน์ , exนายตฤณ ธำรงพิทักษ์วงศา , exนางสาวรุ่งเรือง จิรภาพงพันธ์, exนางสาวโยทะกา นิมิตกุล, exนางสาวกันต์กนิษฐ์ เรืองเพชร , exนายพลวัชร ร้อยอำแพง, exนางสาวบงกชธร โต๊ะเงินงาม, exนางสาวพัชราภรณ์ เวียงคำ , exนางสาวจีรกราณ ใจอู่ , exนางสาวนภัสธนันท์ อมราพิทักษ์, exนางสาวศุภวรรณ วัฒนวงศธร, exนายศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์ , exนางสาวปัทมภัส เหล่าเจริญ, exนางสาวอุไรรัตน์ พุ่มพวง, exนางสาวรณนันท์ ณรงค์เดช , exนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต, exนางสาวชวัลญา ไชยศร, exนางสาวรัตนาพร กัลยาณสันต์ , exนางสาวเลิศลัคณา คุรุอังกูร, exนายธนดล มหาธนะกิติวงศ์, exนางสาววรรณวิมล สายยะวงศ์ , exนายศุภณัฐ สุขขวัญ , exนางสาวศรัณยา ฉิมกลิ่น, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอมรรัตน์ แย้มกรานต์ , "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัชชยา กองอินทร์, "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนายกริช เกียรติญาณ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเปรียบเทียบกิจการเพื่อสังคมด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษาเรนโบว์ฟาร์ม และบริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Applied Liberal Arts : NCAA2017), 19 พฤษภาคม 2017, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวศุภพร เส็งเจริญ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "บทบาทครอบครัวและบทบาทการทำงานของพนักงานขับรถประจำทางหญิงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Applied Liberal Arts : NCAA2017), 19 พฤษภาคม 2017, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks in China during 2013 - 2016", 6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเฟื่องฟ้า สุวรรณขจร, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 , 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวนันทนัช ม่วงปาน, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ประเพณีกำฟ้า : การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนจังหวัดสิงห์บุรีที่เป็นผลกระทบจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560, 29 มิถุนายน 2017, อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนางสาวอลิศา มาใจวงศ์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การบริโภคอาหารอินทรีย์ในกลุ่มผู้พักอาศัยย่านรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12, 22 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายศาสตรินทร์ ตันสุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (The 55th Kasetsart University Annual Conference), 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนางสาวปณิธินี เซ่งฉ้วน, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้มโนราห์ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน", 20 - 21 กรกฎาคม 2017, ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวประวีณ วงศ์เทียมจันทร์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การออกแบบกระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 22 - 23 มิถุนายน 2017, บางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาววริศรา โอสถหงษ์, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "รูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 21 กรกฎาคม 2017, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายชาญกิตต์ิ โภคารัตนกุล, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" , 20 - 21 กรกฎาคม 2017, ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวิศรุต สัจจะบุตร, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกำหนดนโยบายยางพารากรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9, 29 กันยายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exนายประสาร มาลัยรัตน์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "คุณลักษณะของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exธนานนท์ เหมจินดา, inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและข้อจำกัดในการจัดการอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติอาเซียน กรณีศึกษา การจัดการการค้างาช้างผิดกฎหมาย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10, 16 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อาวุธ ธีระเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ค่าเล่าเรียน: ชนชั้นกับการศึกษาภาษาอังกฤศสมัย ร.5", เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์, 8 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "The Effects of Group Dynamics Program on Assertive Behavior of the Students of Psychological Department, Faculty of Social Sciences at Kasetsart University", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ”, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีม", การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exกมลทิพย์ สำเภา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลการจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, - นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน", การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ ประจำปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exณัฏฐวรรณ ทรงศิลป์, inนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 , 16 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exจุฬารัตน์ ดีกล้า, inดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นต่อบทบาทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำ อย่างยั่งยืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ", 4th International Conference on Security Studies 19-20 July 2017 @ Town in Town Hotel Bangkok, Thailand , 19 - 20 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธมกร ยอดชัยภูมิ, inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร", โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 16 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธวัชชัย พลามิตร, inดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10, 16 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exสิปปภาส บุญรักษา, inนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล : กรณศีึกษา บริษัท ไปรษณยี์ไทย จำกัด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10, 16 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exอุดมศักดิ์ ทองสดุดี, inดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10, 16 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธวัชชัย กุลบ่าง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่ทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีความสุข", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.โสพนา จันทวงศ์, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณการปล่อยและการดูดกลับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่ง: ตำบลยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2017]