ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2016

57

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

68

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (110 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (110 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (110 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2016

Publish Year International Journal 12
2016 inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน?", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016
2016 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Enhance Balanced SEED with BEST ACTIONS", Universal Journal of Management , ปีที่ 2016, ฉบับที่ 4(2), กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 64-71
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง, exรศ.ดร.มัลลิกา มัติโก, exLuechai Sringernyuang, "Modern social life and never-married women's health problems", Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 15-21
2016 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผุู้บริโภคในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข", KU Journal Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 66-74
2016 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "ลัทธิเซไค คิวเซเคียว: การเข้ามาและการแพร่หลายในประเทศไทย", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 212-226
2016 exอัจฉรา จะนันท์, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 037, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 178-187
2016 exพิชญา นิลมณี, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "เจตคติต่องาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 1-12
2016 exนิตยา ทวีชีพ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมจากผักตบชวาสำหรับผู้สูงอายุ", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 279-290
2016 exChanutboonsin, K, exAndrei, CO, inดร.กนก วีรวงศ์, อาจารย์, exCharoenkalunyuta, T, "Feasibility of DOL-VRS Service for Establishing Survey Control Using Post-Processing Method", ENGINEERING JOURNAL-THAILAND, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, มกราคม 2016, หน้า 229-238
2016 exNarongchai, W., exAyuwat, D., inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Social class of the rural households in the Northeast, Thailand", International Journal of Applied Business and Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, มกราคม 2016, หน้า 7717-7736
2016 exNarongchai, W., exAyuwat, D., inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The changing of intergenerational transfers of economic capital in rural households in Northeastern, Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 46-52
2016 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exTabito Matsu'ura, exOsamu Nishikawa, exTakashi Uchida, exIsao Takashima, "Thermoluminescence age determination for chemically selected samples of WP tephra in the Kamikita plain, northeast Japan", The Quaternary Research , ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 51-58
Publish Year National Journal 45
2016 exนางสาวนุรฟิตตรี เจ๊ะอาแว, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 29-47
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบราชการไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2016
2016 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ พิเศษ, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 371-383
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทางเลือกภายใต้ระบบพันธสัญญาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 171-187
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บนเส้นทางสายน ้านมแม่: อัตลักษณ์ของแม่ท้างานยุคใหม่กับความยากล้าบากในความเป็นแม", วารสารวิจัยสังคม ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-37
2016 exวิภาพร ตัณฑสวัสดิ์, exนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 179-192
2016 exนายนฤเบศร์ สายพรหม, exรศ. ดุษฎี โยเหลา, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณเจตคติและพฤติกรรมในการทำงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 139-158
2016 exนายปองสุข ศรีชัย, exอาจารย์นำชัย ศุภชัยฤกษ์สกุล, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในกระบวนการทำกิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 261-278
2016 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านจัดสรรในเมืองกรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 133-163
2016 inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสื่อมวลชนกับอาชญากรรมทางเพศ : มุมมองทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 467-483
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""ให้คุณค่า" "สนับสนุน" แต่อย่า "ตีตรา": หนทางสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อ "ความเป็นแม่"", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 35-74
2016 inนางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียน,ใช้ได้จริงหรือไม่", วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
2016 exน.ส.ณัฏยา ผลบุญ, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทำงานส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 113-120
2016 exนายพงศธร ศรีวิเชียร, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เชาวน์อารมณ์ความไว้วางใจในทีม การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 93-137
2016 exนายกรกฏ ศรีปลั่ง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 96-122
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลินี รุ่งรุจิราพร, "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด จังหวัดปทุมธานี", รัฐศาสตรปริทรรศน์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2016
2016 inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของกลุ่มคน 3 ช่วงวัย: กรณีศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 80-99
2016 exธานี สุวรรณไตรย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคาดหวังที่มีต่อกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำบริการสาธารณะแนวใหม่ในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร", วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 221-236
2016 inนายอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตลักษณ์และความจริงแท้: โครงสร้างกำกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว", วารสารไทยคดีศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 85-114
2016 exนางสาวสิริลักษณ์ ชมสำเนียง, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ องค์การแห่งการเรียนรู้ และความยึดมั่นผูกพันในงาน", HRi: Journal of Human Resource Intelligence , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
2016 inนายยงยุทธ ชื่นชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม: ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนสิทธิในการพัฒนา", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2ฉบับพิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 535-548
2016 exศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อการทำงาน ยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 475-490
2016 exสุเชาว์ เครือแก้ว, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติ การบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มแห่งหนึ่ง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 191-203
2016 exวัชรพงค์ เรืองบุบผา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภาคกลาง ประเทศไทย", สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 202-230
2016 exสุพาทินี เพ็งเจริญ, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วชิรสารการพยาบาล, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 63-ึ74
2016 exอภิษฎา พฤฒิวรวงศ์, exพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ความตระหนักในคุณค่าตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร", วชิรสารการพยาบาล, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 51-62
2016 exวัลภา โดงกูล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 128-156
2016 exรัตติกรณ์ จอมชาญพันธ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการเชิงวิชาชีพในประชาคมอาเซียน: การเรียนรู้โดยการนำตนเอง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 101-127
2016 exวรวรรณ ดวงแข, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพของนิสิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 146-157
2016 exรัตตินาถ เพชรมณี, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "แรงจูงใจในการทำงาน บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 175-201
2016 exพระมหาทวีศักดิ์ รัตนกมล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตแนวพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 22870962, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 232-244
2016 exฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2559, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 75-86
2016 exพิชญนาถ ครองญาติ, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุน ทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดอ่างทอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2016, หน้า 74-86
2016 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรงเรียนฝึกอาชีพ : พื้นที่ควบคุมเด็กในสถาบันราชทัณฑ์ไทย พ.ศ. 2479–2501", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 114-135
2016 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "นโยบายคลัสเตอร์ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับโอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 220-238
2016 inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, ศาสตราจารย์, "การสร้างระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี", รัฐศาสตร์สาร (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) , ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 1-38
2016 exปภาวรินท์ พิธรัตน์, inนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่าสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016
2016 inนางลลิตา หาญวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หล่ะมยิ้น: บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016
2016 exปฏิญญา พงษ์ราศรี, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "กลยุทธ์การดำรงชีพที่ชาวนาในพื้นที่ดอนนำมาใช้เพื่อความอยู่รอด : กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี", วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 328-349
2016 inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกอยู่อาศัยในชุมชนริมคลองท่ามกลางมลพิษจากคลองลาดพร้าว", วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 105-115
2016 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของนิสิตในโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016
2016 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาสำเหร่", วารสารสหวิทยาวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016
2016 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววริศรา อิ่มพิทักษ์, อาจารย์, "วัฒนธรรมและการทำให้ (ไม่) เป็นประชาธิปไตย: มายาคติเกี่ยวกับ "ภาวะยกเว้นของตะวันออกกลาง"", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-33
2016 exวัลภา โด่งกูล , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพ ของนักเรียนอาชีวศึกษา.", วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 128-156
2016 exพิมพ์นิภา อินทพัฒน์, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง", วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 102-114

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The investigation of the study of Management Information Systems in undergraduate level of ASEAN in 2015", 4th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences (ACHSS1/2016), 12 กุมภาพันธ์ 2016, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมาคมการจัดการและการบริหารรัฐกิจแห่งประเทศแอฟริกาใต้", the 2nd International Conference on Government and Politics (ICGP 2016), 18 มีนาคม 2016
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks and digital economy in Thailand during 2012 - 2016", 1st International Research Conference, 26 สิงหาคม 2016, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exMr.Yai Saithai, exChartree Krabuanrat, exPhusit Sanesupar, exLars Moeller, "เบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ์ แบรนด์ยั่งยืนสำหรับการตลาดด้านสังคมและการค้าขาย", The XI International Conference on Applied Business Research (ICABR) 2016, Pattaya, Chonburi, Thailand 5-9 September 2016, 7 กันยายน 2016, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks and digital economy in Malaysia during 1997 - 2016", 2nd International Research Conference , 28 ตุลาคม 2016, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2016 exสุดารัตน์ เกศสิริกุล, inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดเสรีสินค้าอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์", the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ratchadamnoen Avenue. and the Community Development :A Case Study of the Ratchanadda Temple’s Community", The 4th International Conference on Magsaysay Awardees: Good Governance and Transformative Leadership in Asia, 31 May 201, 31 พฤษภาคม 2016, มหาสารคาม
2016 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพของระเบียบระหว่างประเทศ", สัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดียครั้งที่ 10 , 6 - 7 กันยายน 2016, นิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
2016 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exO. Nishikawa, exY. Kon, exK. Ninagawa, exS. Toyoda, exT. Ogata, exT. Uchida, exI. Takashima, "Thermoluminescence study of quartz from the Sambagawa metamorphic belt, Central Shikoku, Japan", American Geophysical Union Fall Meeting, 12 - 16 ธันวาคม 2016, San Francisco อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exO. Nishikawa, exT. Uchida, exT. Ogata, exY. Kon, exK. Ninagawa, exS. Toyoda, exI. Takashima5, "Thermoluminescence and paramagnetic defect of quartz from Sambagawa metamorphic belt, Central Shikoku, Japan", GEOSEA XIV Congress and 45TH IAGI Annual Convention 2016, 10 - 13 ตุลาคม 2016, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exO. Nishikawa, exY. Kon, exK. Ninagawa, exS. Toyoda, exT. Ogata, exT. Uchida, exI. Takashima, "Thermoluminescence and impurities of quartz from Sambagawa metamorphic belt, central Shikoku", Japan Geoscience Union Meeting 2016, 22 - 26 พฤษภาคม 2016, Chiba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 57
2016 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2559(GEOINFOTECH 2016), 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2556", The 4th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences , 11 - 13 February 2016 , Siem Reap , Cambodia, 12 กุมภาพันธ์ 2016, ้เสียมเรียบ กัมพูชา อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exอาจารย์สำเนียง เพชรจอม, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์สุพิน พรพิพัฒน์กุล , inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ", งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี “เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน” ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , 25 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวนวรัตน์ โศจิรัตน์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "เมื่อแรงงานเมียนมากลับประเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวอารีรัตน์ จันทร์แป้น, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "รูปแบบการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง: ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ฯภา) ยามยาก หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านแห อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวศรวิจิตร พลเดช, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน: กรณีศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปาณี สนธิรัตน, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร สารเรือน, exรัตนาภรณ์ ปัตลา, exอ.ดร. วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์, "อิทธิพลของเจตคติต่อเพศชายแบบแยกขั้วที่มีต่อการกระทำเพื่อกลุ่มของผู้หญิง :บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการรับรู้เกี่ยวกับบทบาททางเพศ", การประกวดบทความวิจัย และกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 , 31 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนพพล เวดิกะ , exนางสาวกัณฐิกา สิงหราช , exนางสาวจิรารัตน์ มะลิแก้ว , exนายปัญจพล ประชุมของ , exนายภูริภัทร มงคลชัยยะ , "ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences (NICIHSS), 10 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐพร ทับทิม , exนางสาวธัญธารีย์ สมบัติกุลพงศ์ , exนายสุรวิชญ์ หนูน้อย, exนางสาวธนพร กาชัย , exนางสาวศุภรัชต์ ทรัพย์ศรีทอง , exนางสาวสินีนาฏ ศรีภักดี, "ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารกลาง 1 ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences (NICIHSS) , 10 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารรัฐกิจ: บทสำรวจเบื้องต้น", the 2nd International Conference on Government and Politics (ICGP 2016), 18 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธัญญพัทธ์ ฉัตรชัยมงคล , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE) , 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว กันต์กมล เผื่อนน้อย , exนาย ไพรัชต์ วรรณวิทยาภา , exนางสาว พจนินท์ วัฒนสิน , exนางสาว สริดา กีรติวิริยาภรณ์ , exนางสาว สุทธิภา เฉลิมพักตร์, exนางสาว ณัชชา แสงสว่างสถิตย์ , exนางสาว ศศิธร เสือสิงห์ , exนางสาว ขวัญชนิดา เชื้อไทย, "ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences (NICIHSS) , 10 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exนางสาวกิตติยา แก้วจันทร์, exนายจิรภัทร กุลบุตร, exร.ต.อ.หญิงจิรภา เพียรพนัสสัก, exนางสาวจิตติมา ขณะรัตน์, exนายทศตพร จันทร์น้อย, exนายนัฐภาส จริภักดิ์ , exนางสาวภัทรรัฏฐ์ พจนากรภาส , exนางสาวพรทิพย์ ประชาญสิทธิ์, exนายรัฐพล ศรีธรรมา , exร.ต.ท.หญิงสิริฉัตร พึ่งแย้ม, exนางสาวสุชาดา สุวรรณเลิศ, exนายอานนท์ หนูพึ่ง , exนางอุไรวรรณ นงนุช, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ต่อการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย KU-WIN ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE), 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนพวรรณ จร้สดี , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE), 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปรัชญา อำพนพนารัตน์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE) , 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การดำรงอยู่ การปรับตัว และการสืบทอดของศาลเจ้าจีนที่ปิดให้บริการในบ้านควนงาช้าง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exนางสาววรนุช ขจรกิจเจริญ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exนางสาวกนกขวัญ สังข์เพ็ง, exนายกฤษณชัย เข็มทอง, exนายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ , exน.ส.ถลัชนันท์ บุตรขุนทอง, exน.ส.ธีรตา ทิศาดลดิลก, exน.ส.เบญจวรรณ ดิษฐี, exส.ต.อ.หญิงปาริฉัตร เรือนนะการ, exนางสาวพิมพ์นิภา เตชพิพัฒน์พงศ์, exนางสาวภรพรรณกรณ์ หมั่นเขตร์กรณ์, exน.ส.ศชาภรณ์ เปลินศิริ, exนายอุดมศักดิ์ ทองสดุดี, exน.ส.ชลิดา ขจรเกียรติอาชา, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโทต่ออาคารที่จอดรถภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE), 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวขนิษฐา เสนางคนิกร, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การสืบทอดองค์ความรู้กลองยาวพื้นบ้าน กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” , 10 มิถุนายน 2016, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exนางสาวพิมพิมล พวงแก้ว, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผ้าห่มไทยและสิ่งทอ จำกัด ชุมชนเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” , 10 มิถุนายน 2016, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2554", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” , 10 มิถุนายน 2016, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม, exรองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล, "การจัดสวัสดิการชุมชนและท้องถิ่นของเทศบาลนครในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้าในจังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวฑิตยา อำนวย, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวปฏิญญา พงษ์ราศรี, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, "การดำรงชีพของชาวนาในพื้นที่ดอน: กรณีศึกษาตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวพัชชาพร บุณยสาระนัย, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, "การศึกษาเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ตะวันออก", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวรจเลข อุ่นตาล, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, "การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองกระตือรือร้นในภาคประชาสังคม", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวสุพาทินี เพ็งเจริญ, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, "ทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนางสาวนุสรา คงอนันต์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานและครัวเรือนของบุคลากร สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”, 30 - 31 มกราคม 2016, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "เครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครงกรอบแนวคิดของขบวนการต่อต้านโรงไฟฟูา", โครงการCSDสัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง, 30 - 31 มกราคม 2016, มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประจาปี 2554", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exนางสาวเสาวลักษณ์ พุฒทอง , inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในรูปแบบสหวิชาชีพ กรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exนางสาวเพ็ญพิมพ์ นุชนารถ, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 ของแรงงานเมียนมา ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 24 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "กระบวนการบริหารงานด้านวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ", โครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 23 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอนุชิต บุญบรรจง, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการออมของเกษตรกรในอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 24 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพวงรัตน์ คำสงค์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชากากรบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 24 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศิริสุข คุณารักษ์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชากากรบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 24 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Privacy ของประชาชนในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลไทย", the 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 8 เมษายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Privacy ของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย", the 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 8 เมษายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รัฐบาลเคลื่อนที่: บทสำรวจเบื้องต้น", the 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 8 เมษายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้อภัย : วิถีปล่อยวางแนวทางสร้างสุข มุมคิดเชิงจิตวิทยา", การประชุมวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2, 25 - 27 สิงหาคม 2016, ปัตตานี ประเทศไทย
2016 exนายพงศกร มหิศยา, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคลและการปรับตัวที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6, 25 พฤศจิกายน 2016, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพายัพ พยอมยนต์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exนางสาวปริฉัตร คันยานุสิทธิ์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529 ของเกษตรกรในตาบลนาเรียง อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exนางสาวเมธ์รดี บุญยไพศาสเจริญ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การสังเคราะห์งานวิจัยในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด: การศึกษาเชิงคุณภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 "เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ" ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 19 - 20 ธันวาคม 2016, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน", การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ หัวข้อ "ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง", 28 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุภาภรณ์ สุขสง , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9, 23 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exนางสาวนิอร จิตจง, inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที:ยวของอุทยานแห่งชาติเขาสก", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 20 - 21 ตุลาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความทรงจำและการลืมต่อการเปลี่ยนแปลงภุมิประเทศ ในบริบท "ความไม่สงบ" ชายแดนใต้ ", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2, 25 - 27 สิงหาคม 2016, ปัตตานี ประเทศไทย
2016 exนางสาวชมปรางค์ ทองชุม, inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการสังคมด้านการมีงานทำและการมีรายได้ของประชาชนผู้มารับบริการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก อำเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี", 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 10 มิถุนายน 2016, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exกุลธิดา พวงมาลัย, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับตัวด้านร่างกายของคนไร้บ้าน: กรณีศึกษาโครงการ Food For Friend มูลนิธิกระจกเงา บริเวณเสาชิงช้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exอาภรณ์ ไทยรัตน์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุขในการทำงานของพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exแสงจันทร์ มาน้อย, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งความสุขของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exPatnaree Amto, inนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน +6", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 23 ธันวาคม 2016 - 23 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2016]