ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2015

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2015

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "การเมืองและไหมไทยสมัยอาณานิคมถึงยุคสงครามเย็น", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 183-195
2015 inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, exDr.Kyoko Kusakabe, "Road development, and changes in livelihood and mobility in Savannakhet, Lao PDR", Development in Practice, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 25:7, ตุลาคม 2015, หน้า 1011-1024
2015 inดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์, exผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน, "The sustainability of urban wild area changes and urban area development: case study of Wuhan city's metropolitan area, P.R. China in 2002 - 2011", Global Journal of Political Science and Administration, ปีที่ 3, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2015, หน้า 44-59
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Investigation of Artificial Intelligence Application in the Public Administration's Literature", RSU International Journal of College of Government , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 8-14
Publish Year National Journal 36
2015 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โทษประหารชีวิตหลังการปฏิวัติ 2475 : แนวคิด การเมือง และข้อถกเถียงในการลงทัณฑ์ด้วยความตายของรัฐไทย(พ.ศ. 2475-99)", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 36, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2015, หน้า 74-106
2015 exนายอิศรานุวัฒน์ ภุมรินทร์, inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาการสงผรายขามแดนของประเทศไทย", รอพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม (ยังไม่ได้ตีพิมพ์) ข้อมูลที่ระบุระบุตามข้อมูลในใบตอบรับดังเอกสารแนบ เมื่อตีพิมพ์แล้วจะแก้ไขข้อมูลต่อไป, ปีที่ 8(ใบตอบรับ, ฉบับที่ 1-3, มกราคม - เมษายน 2015
2015 exวรางคณา เอกอัจฉริยา, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า ---
2015 exสุดา ประทวน, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า ---
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "e-Government ในประเทศกำลังพัฒนา", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016
2015 inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลสองคลอง อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015
2015 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เรื่อง "ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส : กรณีศึกษาชุมชนวัดซางตาครู้ส ย่านกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร"", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1(มกราคม - มีนาคม 2558), ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-7
2015 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 135-152
2015 exศรสวรรค์ บุญเพ็ญ, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ขนาดของการแจกแจงไวบูลล์แบบสองพารามิเตอร์", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 579-587
2015 exกนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อตัวอย่างขนาดเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 183-193
2015 exอาภา วงศ์จินดา, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 558-568
2015 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความร้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาและทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยร่นชายไทย", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 193-244
2015 exรุ่งทิพย์ ละมุล, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร", วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 217-236
2015 exสุคะชัย นาคะตะ, inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์วาทกรรมชาตินิยมไทยในแบบเรียนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015
2015 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 17-34
2015 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 211-240
2015 inนางสาวสรียา กาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเยียวยาความเสียหายผู้บริโภคในประเทศไทย การระงับข้อพิพาททางเลือก", บทบัณฑิตย์, ปีที่ 99, ฉบับที่ 71, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 815-826
2015 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, exสุนทรี จินดาสอน, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษณ์ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-12
2015 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าเกษตรภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อข้าวไทย", วารสารสหวิทยาการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015
2015 inนางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสำเร็จในการรวมตลาดอาเซียน อีกไกลแค่ไหน?: สะท้อนจากความพร้อมของกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนในการจัดการปัญหาผู้ประกอบการที่มีอำนาตเหนือตลาด", วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 27-54
2015 exศิริลักษณ์ โดดหนู, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 147-177
2015 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 87-98
2015 inดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย", วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
2015 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ Journal of Social Work, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 55-78
2015 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการป่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนร่มโพธิ์ทอง อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 19-31
2015 inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดทางสังคมวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 293-306
2015 exDoe Hee Ahn, exCho Ha Jung, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing Flourish: The Role of Religiosity and Happiness among University Students in Korea and Thailand", Southeast Asia Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 181-210
2015 exนางสาวมนัสนันท์ โกษา, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในเขตงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 176-182
2015 exนางสาวนิริญา บัวศรี, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ...", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 183-191
2015 exนายประเพลิน เกษมโอภาส, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 166-175
2015 exร้อยตำรวจโทชัช แสงฉาย, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, "ทัศนะของชาวชุมชนบ้านยางน้อยต่อการพัฒนาสังคมของ พระพรหมวชริ ญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 146-156
2015 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับโฉนดชุมชนในฐานะกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจน", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 316-328
2015 exฤติมา รักษารักษ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ", วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 146-174
2015 inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทสำรวจขอบข่ำยและแนวโน้มกำรศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์:วารสาร PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 1940-2009", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 37-46
2015 exขวัญฤดี รัตนชู, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ความคาดหวังของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ต่อการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 141-154
2015 exอารีย์ พุกน้อย, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก", AEE-T Journal of Environmental Education, ปีที่ 6, ฉบับที่ 13, มกราคม 2015, หน้า 33-44

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2015 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAreekul Puangsuwan, exSaitib Lautongmeesakun, exSurasak Chaisong, "Drinking Pattern and Job Performance of Operational Staff in Industrial Workplaces", 2015 International Conference on Business and Social Sciences (ICBASS) Osaka, Japan (22-24 March 2015 ) , 22 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2015, OSAKA ญี่ปุ่น
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Investigation of Artificial Intelligence Application in the Public Administration’s Literature", 2nd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences (ACHSS 2-2015), 27 - 29 สิงหาคม 2015, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Artificial Intelligence Application in Public Policy Analysis", 3rd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences (ACHSS 3-2015), 26 - 28 พฤศจิกายน 2015, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2015 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: แนวคิดและการปฏิบัติ", The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services, 3 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ปรับความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วยสุดยอกปฏิบัติการ", The 3rd Asia-Pacific Conference on Business and Social Science (APCBSS 2015), 20 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์, exChanchai Chitlaoarporn, Ph.D. , exSkol Suksermsongchai, DPA, "การปรับปรุงกฎหมาย Thai Long stay และ กฎหมาย Home-Stay", ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 4 ธันวาคม 2015, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2015 exธีระเดช เรืองบวรเกษ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วรพจน์ สุทธิสัย, "อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", The 6th National Conference on Human Resource and Organization Management and Development (HROMD 2015), 9 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exT. Matsu?ura, exT. Uchida, exO. Nishikawa, exI. Takashima, "Thermoluminescence dating for tephra layers from Aomori Prefecture, Northeast Japan", The 31st Workshop on ESR Applied Metrology, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2015, Yamagata ญี่ปุ่น
2015 exO. Nishikawa, inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, exTakashima, I, exShigematsu, N, exLittle, T.A., exBoulton, C.J., "Thermoluminesence Properties and Ages along the Stony Creek, Hanging Wall of Alpine Fault, New Zealand", American Geophysical Union Fall Meeting 2015, 14 - 18 ธันวาคม 2015, San Francisco
2015 inดร.สุนิสา เบาเออร์, อาจารย์, "กฎหมายเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในด้านการเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้า", การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป (TSAC) ครั้งที่ 4, 8 - 10 พฤษภาคม 2015, Uppsala ราชอาณาจักรสวีเดน
Publish Year National Conference 8
2015 exนางสาวฐิตารีย์ โกมะ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ประเพณีการแต่งงานของชาวมอญบ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน", 16 - 17 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวพิมพิมล จันทวงศ์, inดร.ณัฐพล ขันธไชย, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์: กรณีศึกษาบริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรมจำกัด จังหวัดสมุทรปราการ", The 3rd NEU National and International Conference 2015 “Integrated Enhances Sustainable Knowledge", 11 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exรัศมี บินอีตำ, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการพัฒนาสมัยใหม่ที่มีต่อการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 26 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดความสมบูรณ์แห่งชีวิตและบทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนิสิตให้เต็มศักยภาพ", การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558, 28 สิงหาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองแก่นิสิต", การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558, 28 สิงหาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอภิชาติ หนูน้อย, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8 ธันวาคม 2015, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์การไม่แสวงหาผลกำไร: องค์การที่ถูกลืม", การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15, 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inนายศาสตรินทร์ ตันสุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558(ฉบับปฏิรูป)", การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15, 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2015]