ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

Publish Year International Journal 5
2014 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์, "รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 30-44
2014 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapol Natapintu, exIsao Takashima, "Archaeometallurgical Studies of Ancient Iron Smelting Slags from Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Northeastern Thailand", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 938-943
2014 exสโรชา นันทพงศ์, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนกับพฤติกรรมการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 235-244
2014 exNattapol Kaewkerd, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "Gay Students as Masseurs in a Gay Spa", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 524-535
2014 exแสนคำนึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี", Kasetsart J.(Soc. Sci), ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 460-471
Publish Year National Journal 23
2014 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 37-56
2014 exนางสาวกรกนก น้อยแนม, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก กับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 121-137
2014 exนางสาวกรกนก น้อยแนม, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 74-89
2014 exภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 92-107
2014 exชนิกานต์ เสียงเย็น, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความพึงพอใจในงาน จิตวิญญาณในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 153-164
2014 inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรัชยา , "กลไกการป้องกันตนเองจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม", สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 128-146
2014 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพเหนือ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 67-80
2014 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองในบริบทของสังคมไทย", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 39-54
2014 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพเชิงรุก การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานเชิงจิตวิทยาความสามารถในการตัดสินใจ องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับต้น โรงงานประกอบรถยนต์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 65-76
2014 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียที่มีต่อประเทศไทย", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 101-113
2014 exมัตติกา ธินันท์, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของสถาปนิกไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 74-84
2014 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มหาอำนาจอาหาร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 19-37
2014 exนางสาวธัญญารัตน์ ยุวรรณะ, inนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความผาสุกของพนักงานฝ่ายผลิตในบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 147-165
2014 inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1", วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 93-100
2014 exศุภากร ปทุมรัตนาธาร, exนริศ ภูมิภาคพันธุ์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของเสือปลาและการอนุรักษ์เสือปลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2014, หน้า 99-124
2014 exจีรนันท์ พิมถาวร, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะและรูปแบบการดำเนินชีวิตของมารดาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 85-97
2014 inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงากับชีวิตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง", วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ISSN 01257356, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 45-80
2014 exสิริศา จักรบุญมา, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษาในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 180-193
2014 exกฤตภัค แป้นถนอม, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณลักษณะงาน การสนับสนุนทางสังคมและการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 194-207
2014 exนางสาวนันท์นภัส วงษ์พิรา, inนายพายัพ พยอมยนต์, อาจารย์, "ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 100-110
2014 exวัลย์ลิกา คิรีรัตน์, inดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของสำนักงานประปาสาขาบางเขน การประปานครหลวง", สหวิทยาการวิจัย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 121-128
2014 inนางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างความรับผิดกฎหมายอาญาเยอรมัน : ตรรกะแห่งการวินิจฉัยความผิดอาญา", ดุลพาห, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 130-156
2014 exวรัตถ์นันท์ ศรีวิเศษ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่ออำนาจในตน การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ทักษะทางสังคมและ สัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 54-69

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2014 exอารีลักษณ์ งันเกาะ, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ", การประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership", 24 - 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Unacknowledged Inequity: Health and Social Life of Never-married Women in Metropolitan Society", The 3rd International Conference “Social and Health Inequity and Globalization: ASEAN Economic Community (AEC) Perspective”, 18 - 19 สิงหาคม 2014, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
2014 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Leadership, Workplace Spirituality, Job Performance and Good Corporate Governance", 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), 8 - 13 กรกฎาคม 2014, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 4
2014 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการเงินและธนาคารอิสลาม: ระบบการเงินทางเลือกที่สำคัญในยุคหลังการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง “สหวิทยาการกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, 30 - 31 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายถิรเดช พรหมคช, inดร.ณัฐพล ขันธไชย, รองศาสตราจารย์, "ปฏิบัติการป้องกันโลกร้อน: กรณีศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ประชุมวิชำการวิจัยสถำบัน ประจำปี 2557 เรื่อง กำรวิจัยสถำบันกับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำ (Learning Outcomes) , 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวสุนธรา กนิษฐานุพงศ์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับปัญหาการจับปลาด้วยวิธีโพงพาง กรณีศึกษา: ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง", การประชุม "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 19 - 20 ธันวาคม 2014, จันทบุรี ประเทศไทย
2014 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผู้หญิงโสดในสังคมมหานคร: สุขภาพและชีวิตทางสังคม", การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, 16 - 17 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2014]