ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์, "รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 30-44
2014 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapol Natapintu , exIsao Takashima, "Archaeometallurgical Studies of Ancient Iron Smelting Slags from Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Northeastern Thailand", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 938-943
2014 exNattapol Kaewkerd, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "Gay Students as Masseurs in a Gay Spa", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 524-535
Publish Year National Journal 23
2014 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 37-56
2014 exนางสาวกรกนก น้อยแนม, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก กับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 121-137
2014 exนางสาวกรกนก น้อยแนม, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 74-89
2014 exภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 92-107
2014 exชนิกานต์ เสียงเย็น, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความพึงพอใจในงาน จิตวิญญาณในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 153-164
2014 inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรัชยา , "กลไกการป้องกันตนเองจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม", สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 128-146
2014 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพเหนือ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 67-80
2014 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองในบริบทของสังคมไทย", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 39-54
2014 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพเชิงรุก การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานเชิงจิตวิทยาความสามารถในการตัดสินใจ องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับต้น โรงงานประกอบรถยนต์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 65-76
2014 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียที่มีต่อประเทศไทย", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 101-113
2014 exมัตติกา ธินันท์, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของสถาปนิกไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 74-84
2014 exนางสาวธัญญารัตน์ ยุวรรณะ, inนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความผาสุกของพนักงานฝ่ายผลิตในบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 147-165
2014 inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1", วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 93-100
2014 exศุภากร ปทุมรัตนาธาร, exนริศ ภูมิภาคพันธุ์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของเสือปลาและการอนุรักษ์เสือปลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2014, หน้า 99-124
2014 exจีรนันท์ พิมถาวร, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะและรูปแบบการดำเนินชีวิตของมารดาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 85-97
2014 inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงากับชีวิตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง", วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ISSN 01257356, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 45-80
2014 exสิริศา จักรบุญมา, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษาในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 180-193
2014 exกฤตภัค แป้นถนอม, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณลักษณะงาน การสนับสนุนทางสังคมและการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 194-207
2014 exนางสาวนันท์นภัส วงษ์พิรา, inนายพายัพ พยอมยนต์, อาจารย์, "ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 100-110
2014 exวัลย์ลิกา คิรีรัตน์, inดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของสำนักงานประปาสาขาบางเขน การประปานครหลวง", สหวิทยาการวิจัย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 121-128
2014 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มหาอำนาจอาหาร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 19-37
2014 inนางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างความรับผิดกฎหมายอาญาเยอรมัน : ตรรกะแห่งการวินิจฉัยความผิดอาญา", ดุลพาห, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 130-156
2014 exวรัตถ์นันท์ ศรีวิเศษ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่ออำนาจในตน การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ทักษะทางสังคมและ สัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 54-69

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2014 exอารีลักษณ์ งันเกาะ, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ", การประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership", 24 - 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Unacknowledged Inequity: Health and Social Life of Never-married Women in Metropolitan Society", The 3rd International Conference “Social and Health Inequity and Globalization: ASEAN Economic Community (AEC) Perspective”, 18 - 19 สิงหาคม 2014, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
2014 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Leadership, Workplace Spirituality, Job Performance and Good Corporate Governance", 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), 8 - 13 กรกฎาคม 2014, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 4
2014 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการเงินและธนาคารอิสลาม: ระบบการเงินทางเลือกที่สำคัญในยุคหลังการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง “สหวิทยาการกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, 30 - 31 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายถิรเดช พรหมคช, inดร.ณัฐพล ขันธไชย, รองศาสตราจารย์, "ปฏิบัติการป้องกันโลกร้อน: กรณีศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ประชุมวิชำการวิจัยสถำบัน ประจำปี 2557 เรื่อง กำรวิจัยสถำบันกับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำ (Learning Outcomes) , 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวสุนธรา กนิษฐานุพงศ์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับปัญหาการจับปลาด้วยวิธีโพงพาง กรณีศึกษา: ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง", การประชุม "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 19 - 20 ธันวาคม 2014, จันทบุรี ประเทศไทย
2014 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผู้หญิงโสดในสังคมมหานคร: สุขภาพและชีวิตทางสังคม", การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, 16 - 17 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2014]