ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2013

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2013 inดร.สุพรรณิกา โกยสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNagai, S., exNasahara, K.N., exMuraoka, H., exSuzuki, R., "Two separate periods of the LAI-VIs relationships using in situ measurements in a deciduous broadleaf forest", Agricultural and Forest Meteorology, ปีที่ 169, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 148-155
2013 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKusakabe, K., "Issues challenging future Thai elder care by women and family", International Journal of Sociology and Social Policy, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2013, หน้า 21-32
2013 exIemsomboon, P., inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areas", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 92-104
2013 inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดุษฎี อายุวัฒน์, exธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, "พหุลักษณ์ของเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน", Kasetsart J. (Soc. Sci), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 1-16
2013 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. 4th edition. 2011.", Kasetsart J. (Soc. Sci), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 191-194
2013 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modern Siam and the Map Title Deed.", Thammasat Review, ปีที่ 16, ฉบับที่ 16, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 133-163
Publish Year National Journal 23
2013 exนายอาณัติ แสงสว่าง, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติสาหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน", Veridian E-Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 817-828
2013 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 56-70
2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศร, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", Veridian E-Journal, SU , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 840-846
2013 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exรองใจ กำเหนิดผล, exกมลวรรณ เอกโชติ, exทัดชาวดี สิทธิสาร, "ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 25-34
2013 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การศึกษาสังคมสงเคราะห์ของประเทศญี่ปุ่น", วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013
2013 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, exสุรพล นาถะพินธุ, exProf. Dr. Isao Takashima, "Archaeometallurgical study at Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Buriram Province", วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 91-99
2013 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนุสาวรีย์ปราบกบฏกับการรำลึกวีรชนผู้พิทักษ์การปฏิวัติ 2475", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2013, หน้า 112-129
2013 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต", วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 1-13
2013 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมของประเทศญี่ปุ่น", วารสารสังคมภิวัตน์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 71-92
2013 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exรศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, exรศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล, "ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในของความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นของเทศบาลนครในประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 136-153
2013 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนเมือง: กรณีศึกษาปัญหาการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 121-137
2013 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "พัฒนาการทางแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในบริบทของศาสตร์ต่างๆ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 24-36
2013 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเมืองว่าด้วยอนุสาวรีย์พระปกเกล้าฯกับแนวคิดกษัตริย์นักประชาธิปไตยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2494", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 104-127
2013 inดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครต่อนโยบายพลังงานทดแทน", วารสารสหวิทยาการ ระดับบัณฑิต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 265-288
2013 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลกลาง", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 193-207
2013 exนางสาวรภัสกุล ฉัตรนันทเวช, inนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 67-74
2013 inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "การลงทุนของต่างชาติต่อการขายที่ดินภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 84-95
2013 exนายปฏิวัติ วิธวัชวาทิน, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานของพนักงานรายเดือนบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 150-170
2013 exรัตนา เลี้ยงพาณิชย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 186-208
2013 exนริศรา เนตรเถื่อน, inดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี", สหวิทยาการวิจัย, ปีที่ 2, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 35-48
2013 exสิริลักษณ์ อักษรแก้ว, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 113-118
2013 exเหมือนฝัน นาครทรรพ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สัมพันธภาพทางสังคม พรหมวิหาร 4 การรับรู้คุณลักษณะของงาน และความสุขในการทำงานของอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 120-135
2013 exรมนปวีร์ อิ่นคำ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะชีวิตทุนทางสังคมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุขของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเลย.", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 1-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2013 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Work Behaviors based on Sufficiency Economy Philosophy” Meaning, Enhancing and Consequences to Employee and Organization: Perspectives of Employees in Factories of Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand", 2013 International Symposium on Business and Social Sciences (ISBSS 2013), 15 - 17 มีนาคม 2013, Tokyo
2013 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exChatree Krabuanrat, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสุขภาพชุมชน", HealthGIS: Mapping, Monitoring and Managing Health Bangkok, Thailand 21-23 August 2013 , 23 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Leadership of Entrepreneurs: Structural Relationship among Psychological Characteristics, Teamwork, and Success in Business.", International Symposium on Business and Social Sciences 2013 Tokyo Japan, 16 - 17 มีนาคม 2013, Tokyo ญี่ปุ่น
2013 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์, inดร.สุพรรณิกา โกยสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วาสินี วรรณศิริ, "GREEN HOUSE GAS INVENTORIES IN THAILAND", The 34th ACRS Bridging Sustainable Asaia, 22 ตุลาคม 2013, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Honda Kiyoshi, exProf.Voratas Kachitvichyanukul , "Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization", Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA conference), 9 พฤศจิกายน 2013
2013 exWatcharaporn Boonyasiriwat, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChidsupang Chaiwiroj, exSupaporn Sanruan, "Predicting intention to offer healthy foods to Buddhist monks in Thailand using the theory of planned behavior, self-efficacy, and prosocial motivations.", The 10th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology, 21 - 24 สิงหาคม 2013, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 7
2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนางสาวพยัตติกา พลสระคู, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดปัจจัยโดยการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย", การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2556) The 14th National Conference on Political Science and Public Adminstration (2013), 27 - 28 พฤศจิกายน 2013, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exปรัชนัน เปลี่ยนศรี, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการไทยต่อการเชื่อมโยงทางการค้าโดยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3, 25 ตุลาคม 2013, นนทบุรี ประเทศไทย
2013 exสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุทกภัยกับกลยุทธ์การอยู่รอดของเกษตรกรสวนกล้วยไม้ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อำเภอบางเลน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม, exรองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล, "ความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่น: มุมมองของประชาชนในเทศบาลนครปากเกร็ดและขอนแก่น", การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ เรื่อง "ความหลากหลายทางสังคม: ประเด็นท้าทายทางสวัสดิการสังคมและและสังคมสงเคราะห์", 28 มิถุนายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.สาคร ชินวงค์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีรศักดิ์ โพกาวิน, exบุษบา ทองอุปการ, exนุชน้อย ประภาโส, exปิยาภา ศิริเวทิน, exอรทัย พรหมเทพ, exอำพัน วิมลวัฒนา, exวจินี จงจิตร, "การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพืน้บ้านจากพ่อครูสู่เยาวชนชุมชนบ้านตะแบกงาม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2013]