ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2011

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 4
2011 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Kiyoshi Honda, exดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ, exDr. Amor Ines, "Soil moisture estimation from inverse modeling using multiple criteria functions.", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 75, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 278-287
2011 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Kiyoshi Honda, exดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ, exDr. Amor Ines, "Soil hydraulic parameters estimated from satellite information through data assimilation", International Journal of Remote Sensing, ปีที่ 32, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2011, หน้า 1-19
2011 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์, "การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 357-369
2011 inดร.สุพรรณิกา โกยสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Yoshifumi Yasuoka, "Application of the 3-PG Model for Gross Primary Productivity Estimation in Deciduous Broadleaf Forests: A Study Area in Japan", Forests, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 590-609
Publish Year National Journal 17
2011 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2011, หน้า 87-104
2011 ex นางสาวสุวิตา ศักดิ์ชัยนันท์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากรในการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล", Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-21
2011 exรัตนา ทรัพย์สงวน, inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์กลุ่มชายรักชายในสายตานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 133-143
2011 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง", วารสารภูมิศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 43-62
2011 exธเนศทัศ สูนย์สาทร, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานสายการผลิตบริษัท สยามโคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 23-35
2011 exศิริพร ศีตมโนชญ์, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 36-50
2011 exกมลรัตน์ โกมลจินดา, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการต่อต้านการทำงาน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 64-75
2011 exเสกสิญจน์ สังวาลย์เพชร, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 76-88
2011 exจุฬา ศรีบุตตะ, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 102-116
2011 exเบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสำนึกท้องถิ่นบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในบริบททุนนิยมโลกาภิวัตน์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 143, ฉบับที่ 155, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 143-155
2011 exภัทรพิมพ์ เส้งเสน, inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, ศาสตราจารย์, "อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 156-172
2011 exขัตติยา หรั่งประเสริฐ, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทยของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 173-186
2011 exอำภรณ์ ชัยโชตกิจ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของแรงงานไทยในวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 199-211
2011 exกีรติยา สวัสดิภาพ, inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 327-335
2011 exธมลวรรณ มีเหมย, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 447-455
2011 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สอนลูกให้เป็นคนดีและแข็งแกร่ง", ข่าวสารกรมสุขภาพจิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 210, มิถุนายน 2011, หน้า 14-15
2011 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "-", ข่าวสารกรมสุขภาพจิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 209, พฤษภาคม 2011, หน้า 8-9

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2011 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์", IAS 2011, Rome,Italy, 17 สิงหาคม - 20 กันยายน 2011, กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
2011 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "รายงานเรื่องไบโอชาร์ในประเทศไทย", Asia Pacific Biochar Conference Kyoto 2011, 15 - 18 กันยายน 2011
2011 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชูเดช โลศิริ, "Association Between Socioeconomic Factors And Suicide:A Case In The North of Thailand", HealthGIS Managing Health Geospacially, 6 สิงหาคม 2011, นิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 6
2011 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภูมิปัญญชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชื่นใจ สุกป่าน, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์ราคาพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติดและผลกระทบทางสังคม", การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ, 12 - 14 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ไบโอชาร์ : เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสีเขียว", JAFT Seminar 2011 under Climate Thailand Conference 2011 (CTC,2011), 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "Development of Local Democracy in Thailand", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium) หรือ CHE-USDC Congress III, 9 - 11 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2011]