ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2010

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "บทวิจารณ์หนังสือ "เหมืองฝาย จัดการน้ำ จัดการคน บนพื้นฐานภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม"", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2010, หน้า 302-306
2010 inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBuncha Chinnasri, "Status of the Program on Sustainable Agriculture and Development at Higher Educational Institutions in Thailand", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 20-34
2010 exSirichai, A., exPradisathaporn, S., exKaviya, S., inดร.วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFujii, Y., exYupapin, P.P., "Marathon monitoring and safety using ad hoc networks", Procedia Engineering, ปีที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 317-320
2010 exSirichai, A., inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFujii, Y., exYupapin, P.P., "Surveillance behavior of juvenile by using RFID and CCTV monitoring", Procedia Engineering, ปีที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 328-331
Publish Year National Journal 34
2010 inนางนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, ศาสตราจารย์, "วิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดของเยาวชน", วารสารสภาทนายความ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 126, มกราคม 2010, หน้า 15-20
2010 inดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, อาจารย์, "ว่าด้วยพ่อและกฎของพ่อ: ปิตุฆาตในฐานะอาชญากรรมที่จำเป็น", รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 1-39
2010 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเขตพิเศษของสหรัฐอเมริกา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 81-99
2010 exชมพูนุท มนต์ภาณีวงศ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพื่อจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.journal.kmutnb.ac.th/journal/47318255313124.pdf), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 322-331
2010 exกุลนันท์ เลี้ยงสุขสันต์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ ทัศนคติต่อธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 42-56
2010 exรุจน์ หาเรือนทรง, inนางพรภิรมณ์ เชียงกูล, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2508-2525", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 87-101
2010 exสุรีย์พร เฉลียวจิตติกุล, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของวัยรุ่น:กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ", วารสารสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 126-139
2010 exสุภาพิศ โตใหญ่, inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะหนี้สินของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดรายย่อยในอำเภอหัวหิน พ.ศ. 2531-2536", วารสารสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 140-152
2010 exรัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ, inดร.วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 167-178
2010 inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 25-38
2010 exรสสุคนธ์ วีระเสถียร, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ภาวะผู้นำ ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มกับผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา บริษัทเอ็น เอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 70-85
2010 exกรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 86-97
2010 exนรินทร์ โรจนการสกุล, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์การสักเพื่อความสวยงามในความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 98-111
2010 exนิธิพรรณ พิทักษ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพัน ของพนักงานระดับบังคับบัญชาในกลุ่มบริษัทพลาสติกอุตสหกรรมแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 112-129
2010 exสนธยา จินดามกุข์, inนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดของหัวหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 130-141
2010 exมนัสชนก วรพันธ์, inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคาดหวังต่อการเลี้ยงปลาสวยงามน้ำจืดเพื่อการนันทนาการของคนเมือง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 155-167
2010 exอรุณพร พิทักษ์, inนายณรงค์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 168-185
2010 inดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาบริบทของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่ 18 ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา", วารสารสหศาสตร์ , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 3-38
2010 exนิรมล จันทร์สุวรรณ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการทำงานของข้าราชการครู : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 249-265
2010 exธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)", วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 31-40
2010 inดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคุ้มกันขององค์การค้าระหว่างประเทศ", วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช , ปีที่ 221, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 47-58
2010 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน : บทสำรวจเชิงวรรณกรรม", วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 23-31
2010 exปวีณา กวีกิจธรรมกุล, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 11-22
2010 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ Comparative public administration บทสำรวจสถานภาพ และแนวโน้มในอนาคต", วารสารข้าราชการ , ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 57-59
2010 exสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล, inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 82-92
2010 exจุฬาลักษณ์ สมภารวงค์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "เชาว์อารมณ์ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา กับการจัดการความขัดแย้งของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 5-16
2010 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยทีมของนักบริหารยุคใหม่", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 68-77
2010 exกุลิสรา ทรงแสงธรรม, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ ความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 2-9
2010 exศิริชัย ศรีปทุมวงศ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร องค์การแห่งการเรียนรู้ ความไว้วางใจในหัวหน้างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 10-19
2010 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมาคมการจัดการและการบริหารรัฐกิจแห่งแอฟริกา", วารสารข้าราชการ 55,4 (ก.ค.-ส.ค.2553) 56-70 , ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 56-70
2010 exระวีนันท์ รื่นพรต, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทำนายการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", รามาธิบดีพยาบาลสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 390-405
2010 exวราภรณ์ บุรานนท์ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะชีวิต ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 5-17
2010 exอภิญญา อภิสิทธิ์วณิช , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพ มิตรภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 18-30

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2010 inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Agricultural Women Groups in Thailand: The Organization for a Better Living to Support Local and Global Economy of Thai Farmers' Families", ISSAAS International Congress 2009, 13 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Study of Leadership and New Direction for Developing Entrepreneurs in Thai Small and Medium sized Entrepreneurs", The 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology , 29 - 31 มีนาคม 2010, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Good Governance of Thai Small and Medium Sized Entrepreneurs", 27th International Congress of Applied Psychology , 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Study of Leadership and New Direction for Developing Entrepreneurs in Thai Small and Medium Sized Entreprises", 27th International Congress of Applied Psychology , 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2010 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Buddhism and Early Childhood Education: Enhancing the Child's Moral Development from Prenatal Stage to Preschool Ages", The 7th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations 23 - 25 May 2553/2010, Thailand - Global Recovery: The Buddhist Perspective, 23 - 25 พฤษภาคม 2010, อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2010 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ถ่านชีวภาพ:เทคโนโลยีลดคาร์บอน", Fostering Economic Growth through Low Carbon Initiatives in Thailand, 25 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "วิทยาศาสตร์ทางใจ : ระบบการทำใจหยุดนิ่ง", Peace Revolution Conference, 1 มีนาคม 2010, Klong Luang ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exมัทนียา สารกุล, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exธรรมนูญ ทองประไพ, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมระดับฟาร์มในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจอารยะ: นโยบายความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรปและการพัฒนาที่ยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2, 10 เมษายน 2010, อำเภอ หาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต:กรณีศึกษา เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประจำปี 2553, 10 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมคุณภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิต", การประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2553 , 11 - 12 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ, exดร.คิโยชิ ฮอนด้า, "การประเมินผลผลิตข้าวนาน้ำฝนด้วยพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดินที่ได้จากข้อมูลรีโมทเซ็นซิง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2553, 16 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2010 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "เตาผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อน", Kasetsart University, 2010
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2010]