ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2009

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2009 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 303-312
2009 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exSamreong Panuthai, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Soil Respiration in Different Ages of Teak Plantations in Thailand", JARQ - Japan Agricultural Research Quarterly, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 337-343
2009 inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJarmornmarn, S., exLeelayoova, S., exMungthin, M., "Personality and social adjustment of medical cadets, Phramongkutklao College of Medicine.", Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, ปีที่ 92 Suppl 1, ฉบับที่ -, มกราคม 2009, หน้า S101-105
Publish Year National Journal 21
2009 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขนาดการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009
2009 inนางนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง", วารสารสภาทนายความ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 114, มกราคม 2009, หน้า 32-35
2009 exพรทิพย์ ดำรงปัทมา, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, exนพ.อภิชัย มงคล, "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาระบาดวิทยาของการฆ่าตัวตาย ", วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009, หน้า 67-76
2009 exศิวพร กาญจนภิญพงศ์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวางแผนพัฒนาอำเภอ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 16-30
2009 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้ประกอบการ โครงการ OTOP", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 31-50
2009 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุดารัตน์ รอดบุญส่ง, "อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 51-61
2009 exรัฐกานต์ ทุนมาก, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของคนขับแท็กซี่ต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 76-87
2009 exสุวิมล เคลือบคณโท, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิศวกรการพัฒนาตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพวิศวกรของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 106-116
2009 exจิรวรรณ เจียมรัตนะ, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 117-130
2009 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพจิตที่ดี", ข่าวสารกรมสุภาพจิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 188, สิงหาคม 2009, หน้า 12-13
2009 exภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การตีความภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009
2009 inดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : มุมมองทางนิติศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 15-25
2009 exณัฐยาพัชญ์ ภาวนาวิวัฒน์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาว์อารมณ์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขายบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 26-45
2009 exพิมพ์พัฒน์ จันทร์เปล่ง, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจภายในการจัดการความขัดแย้ง ธรรมาภิบาล และความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 86-100
2009 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, exทองสา ลาสันตุ, "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวัดหลักสี่", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 101-115
2009 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, exดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, "แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความไว้วางใจที่มีต่อคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 53-68
2009 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Study of Leadership and New Direction for Developing Entrepreneurs in Thai Small and Medium Sized Enterprises", The Journal of Behavioral Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2009, หน้า 12-27
2009 inดร.สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรธิดา วิเศษศิลปานนทน์, exประยูร อัครบวร, "ศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อบต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 53-65
2009 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการกับความเบื่อหน่าย", ข่าวสารกรมสุขภาพจิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 190, ตุลาคม 2009, หน้า 6-7
2009 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลุ่มการบริหารรัฐกิจในยุโรป", วารสารข้าราชการ. ปีที่ 54 ฉบับที่ 5 ( ก.ย.-ต.ค. 2552 ) หน้า 55-68. , ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2009, หน้า 55-68
2009 exรัตนา ปรีชาสุชาติ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของหญิงที่สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา.", วารสารจิตวิทยาคลินิก, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 1-9

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพและเครือข่ายอบต.เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultural Meaning in Program Activities", Psychology East Meets West: Field trip visit with the Graduate Program in Community Psychology. University of New York in Prague, Czech Republic, 23 ตุลาคม 2009, Prague สาธารณรัฐเช็ก
Publish Year National Conference 9
2009 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ", การจัดการความรู้ด้านครอบครัว, 13 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exMattaneeya Sarakul, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exTumanoon Tongprapi, "สถานภาพและทัศนคติสำหรับการผลิตและคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมของเกษตรกรในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exThuwapol Kongnoi, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, Mauricio A., inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมที่เลี้ยงดูในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSurasan Vivekmetakorn, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ราคาพืชน้ำมันโดยวิธีของบ๊อกซ์-เจนกินส์และโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKanokwan Harnsukjaijareun, inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "เอทานอลมีความพร้อมในการเป็นพลังงานทางเลือกหรือไม่ กรณีศึกษา: จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ถ่านชีวภาพ:คำตอบสำหรับแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไม่ใช่สถาปนิก, ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ กรรมกร...แต่เป็นเกษตรกรหญิงกระดูกสันหลังของชาติ", การประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ สตรีและเยาวชนกับการสร้างบ้านแปงเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 22 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมายในการจัดสรรครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต1", การประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 2 (2552), 19 พฤศจิกายน 2009, สตูล ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2009]