ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2008

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 19
2008 inนางสาววรภัทร รัตนาพาณิชย์, อาจารย์, "เหตุหย่า : ศึกษากรณีความเสมอภาคของชายและหญิงในการเรียกค่าทดแทน ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 27-51
2008 inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การลงทุนในมนุษย์ด้วยผลตอบแทนภายในของการลงทุนทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท ภาคปกติ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 52-66
2008 exวิษณุ สุระวดี, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, exพันตำรวจเอก ดร.ปิยะ อุทาโย, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาขญากรรมในชุมชน: กรณีศึกษาโครงการพื้นที่ปลอดภัยตลาดอมรพันธ์ของท้องที่สถานีตำรวจนครบาลโยธิน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 67-77
2008 exอารีวรรณ หัสดิน, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ในการนำเสนอตัวตนคนพริตตี้", วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 78-87
2008 exอุษา ตามถิ่นไทย, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในการทำงานของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริษัทฟาบริเนท จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 88-104
2008 inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, exสานิต ฤทธิ์มนตรี, exชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, "การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือกโครงการ่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคตของพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 118-137
2008 exสุจิตรา ม้าทอง, inนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำและการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 138-149
2008 inนางพรภิรมณ์ เชียงกูล, รองศาสตราจารย์, "พิเคราะห์แนวความคิดเชิงสังคมนิยมของหลวงประดิษฐ์ มนูธรรม หรือนายปรีดี พนมยงค์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 17-26
2008 exแพรวพรรณ พิมพุฒ, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 15-27
2008 inนายธิบดี บัวคำศรี, อาจารย์, "วิจารณ์หนังสือเรื่อง How to Behave: Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 1860-1930. by Anne Ruth Hansen. ", วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 165-175
2008 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มแข็งของครอบครัว : มุมมองทางจิตวิทยา", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 22-39
2008 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EQ:บุคคลและทีม", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 40-54
2008 exรัตนา สิทธิพันธ์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 81-97
2008 exวรรณพร นาคบุตร, inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะนิสัยด้านการเมืองการปกครองของคนไทย", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 98-112
2008 exศศินันท์ ลำดับพงศ์, inนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, "ขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 113-123
2008 inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลกความรุนแรงของวัยรุ่นในบริบทความเป็นเมือง", ร่มพฤกษ์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2008, หน้า 69-118
2008 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "บทวิจารณ์หนังสือ "วิถีแห่งดุลยภาพ"", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2008 - มีนาคม 2009, หน้า 85-90
2008 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government): บทสำรวจเบื้องต้น", วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - ธันวาคม 2008, หน้า 117-143
2008 inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือก โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคตพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 118-137

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "A Model for Monitoring Urban Development and Disaster Prevention in the 10th National Plan of Thailand ", The 21st EAROPH World Congress and Mayors Caucus , 21 - 24 ตุลาคม 2008, Himeji and Awaji ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 7
2008 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ: ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นไทย: ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือ1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กฎหมายควบคุมการนำเข้าสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exตวงทอง สังข์แก้ว, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียด: กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร", การประชุมวิชาการ ประจําปี 2551 เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน 2551., 1 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "เงื่อนไขนโยบายความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นต่อพม่า", เอเชียตะวันออกศึกษา, 25 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Including Ethics in Teaching Content and Process", การประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอน, 26 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2008]