ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2007

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2007 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "Thailand's Foreign Policy-making TowardsMyanmar Since 1988: The Reflection fromthe Business Sector?s Roles ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 127-140
2007 exสุจารี ดำศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกส่วนประกอบในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาล", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 210-220
2007 exจตุพร เลิศล้ำ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิกา คำดี, inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจจราจรไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 321-332
Publish Year National Journal 3
2007 inดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 104-115
2007 exกตัญชุลี เอกชีวะ, inนางสาวกานดา ผรณเกียรติ์, รองศาสตราจารย์, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, exพรรณภา ศักดิ์สูง, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 136-145
2007 exพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผนกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 66-71

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2007]