ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2007 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "Thailand's Foreign Policy-making TowardsMyanmar Since 1988: The Reflection fromthe Business Sector?s Roles ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 127-140
2007 exจตุพร เลิศล้ำ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิกา คำดี, inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจจราจรไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 321-332
Publish Year National Journal 2
2007 exกตัญชุลี เอกชีวะ, inนางสาวกานดา ผรณเกียรติ์, รองศาสตราจารย์, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, exพรรณภา ศักดิ์สูง, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 136-145
2007 exพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผนกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 66-71

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2007]