ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (112 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2006 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Participatory Action Research for AIDS Orphans Network Development", XVI International Conference [World AIDS Conference 2006], 13 สิงหาคม 2006
2006 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการ ความรู้สึกต่อคุณค่าในตนเอง และ ผลกระทบทางด้านสุขภาวะของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์", "PEACE AND DEVELOPMENT IN THE UPPER GREATER MEKONG SUB_REGION", 26 กันยายน 2006
2006 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Healthy World", "International Conference on Human Security" By Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad's Thought, University Utara Malaysia, 13 กุมภาพันธ์ 2006, มาเลเซีย
2006 inนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "เอกภาพ : ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้", "ทักษิณศึกษา : กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา, 17 - 19 สิงหาคม 2006
Publish Year National Conference 7
2006 inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางนันทนาการในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, ศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ความพร้อมของสถานีวิจัยดอยปุยเพื่อการท่องเที่ยวเกษตร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ระบบฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรพรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exปัทมา พุ่มมาพันธุ์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการต้านสังคม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2006]