ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2005

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (112 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (112 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 1
2005 inนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้", ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้, ปีที่ 00, ฉบับที่ 00, ตุลาคม 2005, หน้า 132-210

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของกลุ่มธุรกิจไทยในการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ไทย - พม่า 1988-2005", นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 13 ตุลาคม 2005

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2005]