ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2005

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2005 inนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้", ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้, ปีที่ 00, ฉบับที่ 00, ตุลาคม 2005, หน้า 132-210

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของกลุ่มธุรกิจไทยในการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ไทย - พม่า 1988-2005", นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 13 ตุลาคม 2005

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2005]