ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2004

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2004 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการ ความรู้สึกต่อคุณค่าในตนเอง และผลกระทบทางด้านสุขภาวะของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์", Medimon, ปีที่ 2004, ฉบับที่ S.r.l., กรกฎาคม 2004, หน้า 317-321
Publish Year National Journal 3
2004 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“The proactive cosmopolitan foreign policy of the European Union : The Burmese issue reconsidered”. ", Asian Review, ฉบับที่ 17, มกราคม - ธันวาคม 2004
2004 exวิษณุ งิ้วงาม, inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, exวรพจน์ สอนสวัสดิ์, "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนแหล่งน้ำบริโภคในชนบท", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2004, หน้า 101-125
2004 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิทธิเหนือที่ดินของราษฎรไทย", ไทยคดีศึกษา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2004, หน้า 93-132

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2004]