ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2004

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2004 inดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการ ความรู้สึกต่อคุณค่าในตนเอง และผลกระทบทางด้านสุขภาวะของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์", Medimon, ปีที่ 2004, ฉบับที่ S.r.l., กรกฎาคม 2004, หน้า 317-321
Publish Year National Journal 3
2004 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“The proactive cosmopolitan foreign policy of the European Union : The Burmese issue reconsidered”. ", Asian Review, ฉบับที่ 17, มกราคม - ธันวาคม 2004
2004 exวิษณุ งิ้วงาม, inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, exวรพจน์ สอนสวัสดิ์, "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนแหล่งน้ำบริโภคในชนบท", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2004, หน้า 101-125
2004 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิทธิเหนือที่ดินของราษฎรไทย", ไทยคดีศึกษา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2004, หน้า 93-132

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=2004]