ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 1987

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1987

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1987

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1987

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1987

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1987

0

Award

รางวัล ปี 1987

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
1987 inนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์, exอานนท์ อาภาภิรม, exวีระพงษ์ รามางกูล, "บทสรุป การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของไทย (ปาฐกถาหลัก)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 สาขาสังคมศาสตร์ , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1987, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&BudgetYear=1987]