ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "Transforming Learning Activities at the Faculty of Education during the COVID-19 Situation", AsTEN Journal of Teacher Education , ปีที่ 2021, ฉบับที่ special1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 4-7
2021 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลกในประเทศจีน", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 119-125
2021 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อบูรณาการเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 113-118
Publish Year National Journal 8
2021 exนายสืบวงศ์ ชื่นสมบัติ, inนางสาวปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์, inดร.ศศิฉาย ธนะมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการเรียนการสอนผ่านโมบายเลิร์นนิง ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับวิธีการ สอนแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงภาษาอังกฤษ", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ , ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 228-254
2021 inนางสาวปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์, inดร.ศศิฉาย ธนะมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสืบวงศ์ ชื่นสมบัติ, "ผลการใช้เว็บแอปพลิเคชันตามรูปแบบการเรียนการสอนผ่านโมบายเลิร์นนิง ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ", วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ปีที่ 16, ฉบับที่ 20, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 40-60
2021 exอาคม โพธิ์สุวรรณ, inดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมที่มีผลต่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 380-400
2021 exทศพร ดิษฐ์ศิริ, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิชาชีพครู", วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 197-209
2021 inนายฉัตรชัย พ่วงพลับ, inดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยแบบวัด HEXACO", วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 72-93
2021 inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลัดดา อยู่สำราญ, "บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษากับการเรียนรู้ในสถานการณ์วิถีปกติรูปแบบใหม่", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 331-339
2021 exโสภาภรณ์ ศิริโสภณ, inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์", วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 37, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 173-182
2021 exวรากร พรหมมณี, inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบอิมเมอร์ซีฟเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางวัฒนธรรม", วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , ปีที่ 16, ฉบับที่ 21, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 18-33

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=05]