ผลงานภาควิชาการศึกษา ปี 2023

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาการศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (44 คน)
ในภาควิชาการศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาการศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (44 คน)
ในภาควิชาการศึกษา ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาการศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (44 คน)
ในภาควิชาการศึกษา ปี 2023

Publish Year International Journal 2
2023 exนางสาว โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAssociate Professor Aik-Ling Tan, "Exploring students’ perceptions of learning equilibrium concepts through making Bulan kites", Physics Education, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-13
2023 exArif Sholahuddin, exNadya Anjuni, exLeny, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Project-Based and Flipped Learning in the Classroom: A Strategy for Enhancing Students' Scientific Literacy", European Journal of Educational Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 239-251
Publish Year National Journal 9
2023 inดร.มนธีร์ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณี ลลิตผสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์, อาจารย์, "การประเมินความต้องการจำเป็นในการสร้างบอร์ดเกมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม (Journal of Social Science and Cultural), ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 303-317
2023 exธเนศ เจริญทรัพย์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเรียนรู้ช้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษา", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 197-206
2023 exนายธเนศ บุญยืน, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC ร่วมกับการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 113-127
2023 exนายชยพล การะเกตุ, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับอิโฟกราฟฟิก", สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 29-40
2023 exนายชัชวิทย์ จำปา, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 96-108
2023 exนายอภิสิทธิ์ แก้วพวง, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทศนิยม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model-Eliciting Activities (MEAs)", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 265-278
2023 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Book Review: การจัดการเรียนรู้ฐานมโนทัศน์: การสร้างหลักสูตรที่ลึกซึ้งและซับซ้อน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 187-189
2023 exนางสาวธนัญพร ปลูกชาลี, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชัน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก", สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 41-52
2023 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, exสุชาวดี เกตชนก, exศรายุทธ ชาญนคร, "สมรรถนะการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม: มุมมองใหม่ของผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 1-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2023 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Development of Learning Progression for the Conception on Plant Structure Using Rasch Analysis", The 10th International Conference for Science Education and Teacher (ISET 2023), 13 - 14 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 exศักรินทร์ อะจิมา., inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Conceptual Understanding of Thai Grade 9 Students on Biomolecule concepts", The 10th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2023), 13 - 14 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 exสุทธิกานต์ เลขานุการ, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Experience in Teaching Design Thinking of Secondary Science Teachers", The 10th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2023), 13 - 14 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=02]