ผลงานคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2024

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (185 คน)
ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (185 คน)
ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (185 คน)
ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2024

Publish Year International Journal 12
2024 exDirek Patmasiriwat, inดร.มีชัย ออสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Wealth distribution, income distribution, social class and education of household heads: Evidence from Thailand’s national household survey", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 247-256
2024 inดร.มีชัย ออสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exHengpatana, S., exPatmasiriwat, D., "Income distribution, poverty incidence, social class and human capital in the time of COVID-19 crisis: Evidence from Thailand’s household survey", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 193-202
2024 inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญรัตน์ แผลงศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwito Eko Pramono, exBarokah Isdaryanti, exAngga Pandu Wijaya, "An analysis of causal factors of blended learning in Thailand", Education and Information Technologies, ปีที่ 2024, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.เดชศิริ โนภาส, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Autonomous Learning Model to Enhance Inflight Safety-Based Competence for Cabin Crew", Journal of Education and Learning, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 134-149
2024 inดร.ศรินย์พร ชัยวิศิษฎ์, อาจารย์, exYounglong Kim, exThanh Do, exAyodeji Ibukun, "Creating Interactive Books with Augmented Reality", Journal of Technology-Integrated Lessons and Teaching, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 3-12
2024 exSutima Suwankan, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exSupatcharin Kemarat, "Prediction of 10 km running time by physical and training characteristics in recreational runners", Journal of Human Sport and Exercise, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 193-201
2024 inดร.เดชศิริ โนภาส, อาจารย์, inนายชาครีย์ เกิดสมบูรณ์, อาจารย์, "Fostering Global Competence in Teacher Education: Curriculum Integration and Professional Development", Higher Education Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2024, หน้า 1-13
2024 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถพล อ่างแก้ว, อาจารย์, exThapanee Poompoung, exChonnipa Chinwong, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Decomposition of microplastics using copper oxide/bismuth vanadate-based photocatalysts: Insight mechanisms and environmental impacts", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 201, ฉบับที่ 116205, เมษายน 2024, หน้า 1-14
2024 exPhommanee, W., inดร.บุญรัตน์ แผลงศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "An exploratory study of current competency for learning experience designer: job announcement analysis", Journal of Computers in Education, มีนาคม 2024
2024 inนางสาวภัทรพร แจ่มใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuensombat, S., exLocharoenrat, W., exManeenil, S., "The Effect of Using the Interaction Simulation Video to Enhance Digital Empathy Skills", International Journal of Interactive Mobile Technologies, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2024, หน้า 32-43
2024 inสกล ตั้งเก้าสกุล, อาจารย์, exอาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bridging Gaps: Pre-Service Mathematics Teachers’ Handling the Difficulties in Posing Real-World Mathematical Problems.", Journal of Education and Learning, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, เมษายน 2024
2024 exBengthong, S., exSuvarnathong, P., inนางสาวสุวิมล อุไกรษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonphak, K., exKitphati, R., exKrates, J., exRuangrattanatrai, W., exNak-Ai, W., "THE IMPACT OF COVID-19 ON THAILAND’s PUBLIC HEALTH EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM: A CASE STUDY", Revista de Gestao Social e Ambiental, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, เมษายน 2024
Publish Year National Journal 8
2024 inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, inดร.เดชศิริ โนภาส, อาจารย์, inนางสาววลัยนาสภ์ มีพันธุ์, อาจารย์, "แนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสำหรับผู้เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไประดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้หลักคิดแอนดราโกจี", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024
2024 inนายถิรเดช พรหมคช, อาจารย์, "การบ่มเพาะความเป็นพลเมืองโลกและการพัฒนาศักยภาพในตนเองผ่านการศึกษานอกสถานที่: ข้อเสนอการออกแบบแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ", วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 8-18
2024 exนางพนิตนันท์ พรหมดำ, exนางสาวนิรันตา ไชยพาน, exนางสาวณิชชารีย์ พิริยจรัสชัย, inดร.ธีรพล ผังดี, อาจารย์, inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "The PEN-3 Model: การประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ", วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 232-243
2024 exนางสาวนิรันตา ไชยพาน, exนางสาวณิชชารีย์ พิริยจรัสชัย, exนางพนิตนันท์ พรหมดำ, inดร.ธีรพล ผังดี, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, "การวางแผนการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพโดยใช้แบบจำลอง CDCynergy", วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 244-254
2024 exกันยารัตน์ เทพสำราญ, inดร.สรียา โชติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 173-186
2024 exเปรมจิต จารย์ตำรา, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโตไปไม่โกง เรื่อง โลกของระบบเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมความตระหนักต่อส่วนรวมและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2024, หน้า 38-54
2024 exนางสาวจุฑาทิพย์ ดีละม้าย, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์", วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 57-67
2024 exวรางคณา ขอบขำ, inดร.อรุณี เอี่ยมใบพฤกษ์, อาจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองทางความคิดเรื่องปรากฎการณ์ในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 364-380

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2024 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exวรรณภัทร โพธิ์เดช, exกิตตินาถ วรรณิสสร, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ด้วยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกจากแม่พิมพ์เป่า (รวดเร็ว) ที่มีรูท่อน้ำหล่อเย็นแนบชิดผิวแม่พิมพ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07]